Gå til hovedtekst

Evalueringskonferansen september 2011- Oslo

Evaluering, forvaltning og politikk – Evaluering for fornyelse eller bevaring? Årets evalueringskonferanse holdes på hotellet Scandic Gardermoen Oslo Airport.

01.09.2011 til 02.09.2011

Konferansen tar opp forholdet mellom evaluering, forvaltning og politikk. Vi spør om de mange evalueringene bidrar til å fornye eller sementere politikken, om evaluator har tilstrekkelig frihet og frimodighet til å være kritisk, og om hvordan stat og kommuner kan bli i bedre stand til å bruke evalueringer til å forbedre politikkutforming og egen etat/organisasjon.

For informasjon om pris og påmelding til konferensen gå inn på evalueringskonferansens hjemmeside.

Program

Hvordan kan oppdragsgiver sikre sin bestilling uten å undergrave evalueringens legitimitet? Må den gode evaluering være forskningsbasert? Er kritisk samfunnsforskning også evaluering? Og ikke minst: Hva skjer med evalueringen før og etter den er gjennomført?

Vi presenterer eksempler og kunnskap om suksessfaktorer som bidrar til en bedre bruk av evaluering i staten og spør hva bestillere av evalueringer må tenke spesielt godt igjennom for å sikre at evaluering kommer i aktiv bruk som verktøy i statlige virksomheters strategiske styring.

Konferansen åpner med et bredt anlagt innlegg om forholdet mellom forskning, evaluering og politikk. Dette følges opp av et teoretisk innlegg om bedre bruk av evaluering og to innlegg med henholdsvis bestiller- og utførerperspektiv. Deretter et innlegg om det å bli evaluert, og om nytte i form av forbedringsarbeid forutsetter mer kritiske evalueringer.

Konferansen vil ha fem parallellsesjoner om evalueringer som retter seg inn mot:

Innovasjon i offentlig sektor. Om utprøving av nye arbeidstidsordninger

Måling av internasjonale innsatser

Næringsutvikling og organisatorisk evaluering

Natur- og ressursforvaltning. Vurdering av sårbarhet ved klimaendringer

Evaluering av velferdstjenester

Innledere

Elisabeth Bache-Hansen, forsker 1, Nova
Kjellfrid Blakstad, seksjonsleder, Fagforbundet
Emery Brusset, daglig leder, Channel Research, Brüssel
Morten Bøås, forskningssjef, Fafo
Asbjørn Eidhammer, direktør, Norad
Harald Furre, daglig leder, Oxford Research
Arne Grønningssæter, forsker, Fafo
Oddbjørn Hauge, ekspedisjonssjef, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Gudmund Hernes, professor, forsker, Fafo
Jon Hippe, daglig leder, Fafo
Grete Hovelsrud, forskningsleder, Nordlandsforskning/ forsker 1, Cicero
Stig Erik Jakobsen, professor, Universitetet i Oslo
William M. Lafferty, professor og seniorrådgiver i Sintef
Vivi Lassen, direktør DIFI
Lena Lindgr , Universitetet i Göteborg
Elisabeth Ljunggren, seniorforsker, Nordlandsforskning
Einar Lier Madsen, styreleder, Norsk evalueringsforening
Gry Elisabeth Monsen, spesialrådgiver, Innovasjon Norge
Leif Moland, forskningsleder, Fafo
Trine Myrvold, forskningssjef, NIBR
Hilde Onarheim, byråd, Bergen kommune
Henrik Berg Rasmussen, kontorchef i den danske Rigsrevisionen
Rolf Røtnes, seniorkonsulent, Econ Pöyry
Tor Sagli, prosjektleder, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Svein Erik Stave, forsker, Fafo
Bjørn Stensaker, forskningsleder, NIFU
John-Olav Sæter, leder av Eva-forum
Torbjørn Undeland, avdelingsdirektør, Senter for statlig økonomistyring

Konferansen avsluttes med å ta opp hva de store bestillerne av evaluering har gjort det siste året for å sikre evalueringens og oppdragsgivers legitimitet. Følges opp med paneldebatt ledet av Kjell Terje Ringdal.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)