Gå til hovedtekst

På vei til bedre beslutninger, SSØ-dagen 2011

I en egen parallellsesjon var evaluering og samfunnsøkonomisk analyse tema på SSØ-dagen 2011.

Parallellsesjonen var velbesøkt, over 140 deltakere

Innledere var:

Lasse Fridstrøm, Instituttsjef Transportøkonomisk institutt

Hanne Krogstrup, Dekan Aalborg Universitet

Tom Rådahl, assisterende departementsråd Arbeidsdepartementet

Det var enighet om at vi trenger økt kunnskap for å fatte bedre beslutninger i staten. Offentlig sektor er så kompleks at det er vanskelig å finne entydige sammenhenger som er enkle å måle. Det er ingen enkel vei til bedre beslutningsgrunnlag i staten.

Likevel er samfunnsøkonomisk analyse og evaluering viktige og nødvendige verktøy. Disse kan videreutvikles. Ofte er analysene partielle. Det ble etterspurt bredere evalueringer som ser på flere sammenhenger.

Bestillerne i staten bør også bli klarere på hva de ønsker undersøkt. Analyser og evalueringer blir ikke bedre enn bestillingen legger opp til.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)