Gå til hovedtekst

Junimøtet i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Ingeborg Rasmussen (daglig leder i Vista analyse) holdt et engasjerende innlegg om ”Hva koster det samfunnet at ungdom faller utenfor arbeidslivet?”.

Vista gjennomførte i 2009 en samfunnsøkonomisk analyse av kostnaden ved at ungdom faller utenfor arbeidslivet. Rasmussen fortalte at det er mange ressurser som settes inn for å hindre at ungdom faller utenfor, men at det i liten grad finnes oversikter over hvilke tiltak som er i gang, og i enda mindre grad finnes oversikter over mål og resultater.

Hun pekte på flere utfordringer knyttet til gjennomføringen av gode samfunnsøkonomiske analyser innenfor sektoren, blant annet mangel på kunnskap og empiri om effekter av tiltak.

Et sentralt budskap var at samfunnsøkonomiske analyser er et nyttig verktøy, også innenfor sektorer der tallgrunnlaget er svakt og der det finnes både etiske og metodiske utfordringer knyttet til en samfunnsøkonomisk verdsetting. Prioritering av forebyggende tiltak for å hindre at ungdom faller utenfor arbeidslivet, kan gi store gevinster både for samfunnet, for det enkelte individ og berørte grupper.

 

Om nettverket

SSØ administrerer et nettverk innen samfunnsøkonomiske analyser i staten. Som kompetanseorganet i staten på samfunnsøkonomiske analyser er det naturlig at SSØ fungerer som bindeledd mellom departementer og underliggende etater på dette området.

Målgruppen for nettverket er personer som jobber med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger på respektive sektorområder.

Hensikten med nettverket er å bli kjent med andre som jobber med samfunnsøkonomiske analyser, holde hverandre orientert om veiledere og analyser som lages på ulike områder, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Medlemskap i nettverket

Ønsker du å delta på neste møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse?
Deltakelse på nettverksmøtene forutsetter medlemskap. Dersom du ønsker å bli medlem av nettverket, fyll ut påmeldingskjema til nettverk for samfunnsøkonomisk analyse.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)