Gå til hovedtekst

Lansering av den nye veilederen

Veilederen Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen ble presentert fredag 28. oktober på Oslo kongressenter for over 100 deltakere fra 54 ulike departementer og statlige virksomheter.

Ikke mer omfattende styring og oppfølging, men bedre styring

DFØs direktør Marianne Andreassen la i sitt åpningsinnlegg vekt på at evaluering som styringsverktøy kan bidra til mer langsiktig styring og forklarte hvorfor evaluering er et viktig satsningsområde for DFØ.

- En av våre forvaltningsverdier i staten er effektivitet og ledere må ha et godt informasjonsgrunnlag for å vite hva som bidrar effektivt til resultater. Andreassen poengterte at forvaltningen selv må ta mer ansvar for å dokumentere kunnskap om årsaker og virkninger knyttet til resultater. Et viktig poeng er at evaluering som verktøy ikke skal komme i tillegg til annen informasjonsinnsamling, men innpasses i et helhetlig styringssystem. Andreassen understreket at ledere må tilrettelegge for et bedre mottaksapparat av evalueringer for styringen. Virksomheter må ha kompetanse og rutiner for å bearbeide og lage beslutningsgrunnlag på bakgrunn av informasjonen en får gjennom evaluering. Evaluering må knyttes til beslutninger og dette krever lederforankret arbeid med evaluering.  

Veilederen er til inspirasjon for økt nytte av evalueringer

DFØs faglige koordinator på evaluering, John-Olav Sæter, presenterte veilederen. Han vektla at veilederen gir innspill til hvordan virksomhetene kan etablere praksis for å prioritere evalueringer virksomheten har bruk for, og at de valgene må sees i sammenheng med andre typer rapportering og datainnsamling for virksomheten. Evalueringer skal ikke leve på siden av den løpende målingen, risikovurderinger og annen informasjonsinnsamling, men planlegges i sammenheng med disse. Sæter viste til at rundt 25 departementer og virksomheter har bidratt i arbeidet med veilederen og at DFØ inviterer til nært samarbeid i den videre oppfølgingen av veilederen.  

-Det er stort potensiale for å øke nytten av evalueringer gjennom å bruke evalueringsverktøyet bedre, poengterte Sæter.

Videre understreket han at veilederen ikke gir et fasitsvar på hvordan alle virksomheter bør jobbe med forankring, integrering og bruk av evalueringer. Veilederen er ment å gi inspirasjon og vise hvilke handlingsrom som finnes for å øke nytten av evalueringer i et styringsperspektiv.

Forankring på toppledernivå er viktig

Kunnskapsdepartementet brukes som et eksempel i veilederen for god forankring og integrering av evaluering i styringen. Seniorrådgiver Sveinung Helgheim holdt et innlegg om deres erfaringer med egne retningslinjer for evaluering i departementet.

- Det har hatt stor betydning å forankre retningslinjene i toppledelsen i departementet. Ledelsen har et tydelig ansvar for oppfølgingen og at en årlig prosess med tidsfrister sikrer at evalueringsarbeidet gis prioritet. Retningslinjene beskriver ansvarsfordeling og det er definert hvem som skal koordinere og gjennomføre hele evalueringsprosessen. Retningslinjene er til for å integrere evalueringsarbeidet med de løpende årlige prosessene for styring i departementet, fremhevet Helgheim.

Helgheim fikk flere spørsmål, blant annet om hvordan evaluering inngår i et styringssystem. Han beskrev hvordan prosessene for evalueringsarbeidet er tilpasset i tid til virksomhetsplanen, og at de ser evaluering som et virkemiddel for å håndtere risiko.

Evalueringer er viktig for læring og utvikling av virkemiddelbruk

Divisjonsdirektør fra Innovasjon Norge, Vincent W Fleischer, var også en av foredragsholderne. Han beskrev hvordan evaluering er en av syv kjerneprosesser i Innovasjon Norge, og at det benyttes mange ulike former for evaluering; alle med formål om læring. Visse typer evaluering er satt i system, som kvartalsvise serviceundersøkelser, årlige effektundersøkelser og oppfølgende effektundersøkelser etter fire år. Han innrømmet villig at det er utfordrende å ha et bevisst forhold til hva slags kunnskap en trenger til enhver tid, og at Innovasjon Norge med 20 eiere og 43 oppdragsgivere må gjøre mange avveininger mellom egne behov og oppdrag som blir bestilt.

Han viste til flere eksempler på hvordan evalueringer har gitt ny kunnskap om effektiviteten av ulike virkemidler og arbeidsformer, som igjen har ført til at Innovasjon Norge har lagt ned noen programmer, mens vellykkede tiltak er blitt utviklet og overført til flere typer programmer.  

SSØ skal videreutvikle veiledningsmateriale på evalueringsportalen

Vi inviterer til videre samarbeid og tar gjerne imot synspunkter på, og forespørsler om virksomhetstilpassede kurs eller rådgivning tilknyttet bruk av veilederen. Vi håper å kunne utvide eksempel-samlingen og dokumentere erfaringer som kan være til nytte for flere.

Ta kontakt med John-Olav Sæter, Elma G. Andersson eller Liv Moberg

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)