Gå til hovedtekst

Direktoratet for økonomistyring lager ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 gitt DFØ i oppgave å utarbeide ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal ivareta et sektorovergripende perspektiv og bidra til økt bruk av og kvalitet i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal være klar i løpet av 2013.

Formålet med veilederen er å bidra til økt bruk av og kvalitet i samfunnsøkonomiske analyser. DFØ ønsker at veilederen skal bidra til at samfunnsøkonomiske analyser blir brukt i flere sektorer enn i dag og for flere typer beslutninger. Veilederens målgruppe er derfor primært de som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og har liten eller middels forkunnskap om dette. Sekundærmålgruppen er bestillere av samfunnsøkonomiske analyser.

Det er viktig for DFØ å få innspill fra interessenter om hva som vurderes som betydningsfullt for at en veileder i samfunnsøkonomiske analyser skal bli tatt i bruk. Det er også viktig for DFØ å få formidlet til våre brukere begrunnelsen for utvelgelsen av veilederens innhold, slik at brukerne har mest mulig forståelse for de valg vi vil gjøre underveis.

Dersom du har innspill angående denne veilederen eller vil bli orientert om arbeidet underveis, send en e-post til analyse@dfo.no.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)