Gå til hovedtekst

Evaluering av statlige tilskuddsordninger gir oss viktig kunnskap

Årlig utbetales store summer som tilskudd fra staten til mottakere utenfor staten. Staten etablerer tilskuddsordninger og gir tilskudd fordi man har til hensikt å skape resultater av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. Evalueringer er et viktig verktøy for å få kunnskap om de ulike tilskuddsordningene.

Staten utbetalte i 2011 nesten 191 milliarder kroner som tilskudd til “øvrige mottakere” utenfor staten, dvs. til ideelle organisasjoner, utlandet og finansielle og ikke-finansielle foretak[1].  Med en så stor andel av samfunnets ressurser kanalisert som tilskudd, er det åpenbart et stort behov for kunnskap om hvilke virkninger man får av tilskuddene, samt å følge opp at midlene forvaltes og anvendes på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Evaluering av tilskuddsordningene er en av flere metoder for å skaffe slik informasjon og utøve slik oppfølging. DFØs veileder Evaluering av statlige tilskuddsordninger er et verktøy for bestillere og utførere av evalueringer. I denne veilederen fremheves særlig tre aspekter som sentrale i en tilskuddsevaluering:

1)      Hvilke effekter gir tilskuddet?

2)      Er tilskuddsforvaltningen ivaretatt på en god nok måte?

3)      Er tilskuddsordningen tilstrekkelig godt utformet?

Krav til evaluering er omtalt i Reglement for økonomistyring, § 16 og er for statlige tilskuddsordninger utdypet i Bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 6.5. Ansvaret for å sørge for at evalueringer blir foretatt, er lagt til det departementet som har det formelle ansvaret for tilskuddsordningen og til tilskuddsforvalter.

DFØs veileder Evaluering av statlige tilskuddsordninger kan lastes ned her eller bestilles ved henvendelse til DFØ.

 

[1] Statlige overføringer til husholdninger (stønader) og til kommuner og fylkeskommuner er holdt utenfor i beløpet på kroner 191 mrd. kroner. Se rapport DFØ 4/2012 Statlige tilskudd – beløpsmessige oversikter for 2008-2011 for nærmere omtale.

Eksempler på evalueringer av tilskuddsordninger finner du på evalueringsportalen.no.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)