Gå til hovedtekst

Evaluering - Erfaringsdelingsseminar for Justis- og beredsskapssektoren

Høsten 2012 etterlyste noen virksomheter innen justissektoren behovet for å utveksle erfaringer med hensyn til evalueringsarbeid med andre virksomheter, fortrinnsvis innenfor samme sektor. Til nå har to erfaringsdelingsseminar blitt organisert med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som fasilitator. Representanter fra Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI),Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har deltatt på seminarene.

Temaene for erfaringsdelingsseminarene har vært “ Hvordan bestemme hvilke evalueringer som skal gjennomføres i virksomheten” og “ metodikk for oppfølging  av øvelser og hendelser”.  Deltakerne har utvekslet erfaringer med hensyn til god praksis og utfordringer og mangler når det gjelder virksomhetenes evalueringsarbeid.   Deltakerne har blant annet diskutert:

•             Hvordan evalueringer kan være strategiske virkemiddel i virksomhetens kunnskapsutvikling og mål- og resultatstyring

•             Organisering av og rammer for evalueringsarbeidet,

•             rutiner for initiering, prioritering og oppfølging av enkeltevalueringer,

•             evaluering i forhold til etatsstyring, og

•             erfaringslæring med hensyn til øvelser og hendelser

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)