Gå til hovedtekst

Evalueringsarbeid i norske sivilsamfunnsorganisasjoner – til inspirasjon for statlige virksomheter?

Det er gjennomført en studie på oppdrag fra Norad som ble presentert på et åpent seminar 10.04.13. Organisasjonene som inngår i studien kommenterte funnene som i hovedsak gir et positivt bilde av hvordan evalueringsfunksjonen virker i de seks organisasjonene studien omfatter. Her er det mye læring å hente, også for andre som ønsker å forbedre evalueringsarbeidet sitt – og se det i sammenheng med oppfølging og rapportering.

 

 

En viktig observasjon i studien er at evalueringsfunksjonen fortsatt ikke er godt nok forankret i styringen. Kun to av seks organisasjoner har etablert et system for “management response”. Likevel; alle organisasjonene har skriftlige retningslinjer for evalueringsarbeidet og alle har etablert en egen enhet med ansvar for evaluering. Det påpekes at evalueringer fortsatt i stor grad initieres fra de enkelte fagmiljøene/prosjektene og er finansiert over prosjektbudsjettene.

Teamet som har gjennomført studien fremhevet i presentasjonen at de har observert en overaskende positiv holdning til evaluering i organisasjonene og at “alle” mener evaluering må integreres i organisasjonen for læring. Teamet sier også at det har vært god utvikling innenfor evalueringsarbeidet de siste årene, men at det er svake systemer for kvalitetskontroll internt og at den institusjonelle hukommelsen må styrkes.

I studien er det også gjort en kvalitetsvurdering av evalueringsrapporter og teamet konkluderer med at kvaliteten er på høyde med evaluering gjennomført for andre aktører innen bistandsområdet. Spørsmålet om kvalitet i evalueringsarbeid er stadig på agendaen også for evaluering i statlige virksomheter og det kan det være nyttig å se nærmere på hvordan denne kvalitetsvurderingen er gjennomført.

Organisasjonene selv stiller seg svært positivt til denne studien, og i kommentarene sine etterlyser de flere spørsmål som bør, eller burde vært, belyst. Et tema som løftes er en nærmere vurdering er sammenhengen mellom oppfølging og rapportering for kontroll – og evaluering for læring. Det er ønske om å gjøre flere større og strategisk orienterte evalueringer for å “lukke læringssirkelen”, eller sikre bedre sammenheng mellom virksomhetsstyring og evaluering (læring). En annen organisasjon følger opp dette med å etterlyse en studie av monitoreringspraksis. Systemer og formater er på plass, kunnskapen også, men det skorter på formidlingen. Er indikatorer avleggs?? Her kunne det være nyttig å lære av andre fag-grupper enn bistand.  Disse spørsmålene følges opp av nok en organisasjon som påpeker at det nå er så mye data i organisasjonene, som ikke blir nyttiggjort godt nok, og som kunne gi grunnlag for “impact”-studier (samfunnseffekter).

Det er bred enighet, mellom teamet som har gjennomført studien og organisasjonene om at det er behov for et bredere tilfang av innovativ metode-bruk i evalueringsarbeidet som gjøres.

Les rapporten her:

 

A study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)