Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen fem år!

Evalueringsportalen ble opprettet av DFØ på oppdrag fra Finansdepartementet, og har i løpet av 5 år samlet over 2400 evalueringsrapporter fra ulike sektorer og politikkområder.

Portalen bidrar til åpenhet om hva som virker og ikke virker i staten!

Evalueringsportalen ble lansert på Styringskonferansen (SSØ-dagen het den da) 27. januar 2011, og fyller i disse dager 5 år.

Portalen ble opprettet av DFØ på oppdrag fra Finansdepartementet.
Vi ønsker å bidra til økt åpenhet med

  • lettere tilgjengelig informasjon om gjennomførte evalueringer
  • bedre bruk av evalueringsresultater i statlig styring og politikkutforming
  • bedre evalueringer, blant annet gjennom bedre bestillinger

Les mer om portalen

Over 2400 evalueringsrapporter på et sted!

Portalen har i løpet av 5 år samlet over 2400 evalueringsrapporter. Det er flest rapporter registrert for årene 2010 og 2011, og vi oppfordrer alle til å se etter om egen virksomhets rapporter for de siste årene er innregistrert.

Hver virksomhet har en kontaktperson som skal bistå i arbeidet med å identifisere og registrere rapportene. Når en evaluering blir registrert, er også pliktavleveringsloven som Nasjonalbiblioteket forvalter, oppfylt. Det er 128 av 225 statlige virksomheter som har registrert rapporter i portalen og bare i 2015 var det 33 nye virksomheter å finne i denne oversikten.

Rapportene er gjennomført på oppdrag fra departementer og statlige virksomheter de siste tjue årene og evalueringene i portalen er helt eller delvis utført av eksterne evaluatorer.

Topp fem oppdragsgivere på portalen er Stortinget (Riksrevisjonen) med flest rapporter, deretter kommer NAV, Norges forskningsråd, Norad og Helsedirektoratet. Disse fem står for ca 1/3 av totalt antall rapporter. Skal du bestille en evaluering og lurer på hvilke utførere som finnes og hva slags arbeid de leverer? På portalen er det rapporter levert av over 300 utførere. Blant de 20 med flest rapporter registrert finner vi tre private konsulentfirmaer i tillegg til instituttsektoren og forskningsmiljøene.

Hva er en evaluering, hvilke rapporter bør registreres, og hvor nyttig er informasjonen?

Vi får ofte spørsmål om hvilke rapporter som skal registreres og hvilke som ikke hører inn under vår definisjon på evaluering. Portalen omfatter ikke tilsynsrapporter, granskningsrapporter eller interne evalueringer, men ellers benytter vi en ganske åpen tolkning av evalueringsbegrepet, som er definert av Finansdepartementet: "En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor."

Ofte kan det være vanskelig å trekke en klar grense mellom en utredning/analyse og en evaluering. På portalen finner du derfor et bredt utvalg forhåndsanalyser, følge-evalueringer, prosessevalueringer, organisasjonsgjennomganger og effekt-evalueringer, for å nevne noen.

Søk etter et politikkområde du er opptatt av

Søk selv – i fritekstsøk – på en problemstilling eller et politikkområde du er opptatt av, og oppdag hvor mye forskning det er gjort på dette området. Går du kritisk inn i rapportene, oppdager du kanskje at problemstillinger som ble utredet for mange år siden blir utredet igjen i dag, og at anbefalingene fortsatt er de samme. Eller kanskje oppdager du at et viktig tiltak ikke er evaluert (eventuelt ikke registrert på portalen).

Skal du selv bestille en evaluering kan du få inspirasjon ved å lære av eller bygge på tidligere rapporter.

Send oss gjerne informasjon om hva du finner ut, eller hva du savner til: evalueringsportalen@dfo.no

Visste du at evaluering er lovfestet i Økonomiregelverket?

I Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten kan du bl.a. lese:

"Departementet skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av departementets ansvarsområde og aktiviteter."

"Frekvens og omfang av evalueringer skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Behovet må vurderes opp mot kvalitet og omfang av øvrig rapportering."

"Organisering og innretning av de ulike evalueringene skal departementet drøfte med den underliggende virksomhet som en del av styringsdialogen. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer."

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)