Gå til hovedtekst

Evalueringsportalen inneholder nå mer enn 1000 rapporter

Før var mange av evalueringsrapportene i staten ikke tilgjengelige i det hele tatt. De som var tilgjengelige var spredt på mange ulike nettsteder. Med etableringen av Evalueringsportalen i 2011 ble evalueringene i staten samlet og tilgjengliggjort på ett sted. Portalen inneholder over 1000 evalueringsrapporter. Evalueringsportalen skal bidra til å øke bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i alle statens politikkområder, i fremtidige evalueringer og i samfunnet for øvrig. Økt tilgjengelighet til evalueringer er også viktig for legitimitet og transparens i forhold til statens virksomhet.

"Vi har raskt fått et betydelig antall rapporter tilgjengelig i Evalueringsportalen. Det er en viktig milepæl at vi nå passerer tusen evalueringer. Arbeidet med å tilgjengeliggjøre rapporter vil fortsette. Nå er det viktig å bruke innsikten og kunnskapen som evalueringsresultatene gir for en bedre styring og mer effektiv ressursbruk i staten", uttaler midlertidig direktør i DFØ, Øystein Børmer.

Vi ønsker å markere at dette med å gi rapport nr. 1000 ekstra oppmerksomhet. Denne evalueringen er en rapport om Norges erfaring med utfasing i bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer. Rapporten er utført av Vista Analyse på oppdrag fra Klima-og forurensingsdirektoratet (Klif).

Les rapporten "Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use" her.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi har og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse både i Norge og globalt. Bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer (amalgam) er den største bruken av kvikksølv i produkter globalt. I Norge har Sosial- og helsedirektoratet helt siden 1990 arbeidet for reduksjon i bruk av amalgam og har bidratt til denne rapporten. I 2008 innførte Norge et generelt forbud mot kvikksølv i produkter som også omfatter bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer. Klif opplyser til Evalueringsportalen at prosjektet kom i stand i forbindelse med forhandlinger i FNs miljøprogram (UNEP) om en global avtale for å redusere både bruk og utslipp av kvikksølv. Avtalen skal være ferdig forhandlet i februar 2013. Norge er aktive i prosessen for å få på plass avtalen og er pådriver for en streng regulering av både kvikksølv i produkter og kvikksølvutslipp fra industri. Klif bruker rapporten som bakgrunnsinformasjon i de globale forhandlingene.

Send gjerne kommentarer eller innspill om artikkelen til evalueringsportalen@dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)