Gå til hovedtekst

Frokostmøte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

DFØ arrangerte 5. juni frokostmøte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse i direktoratets lokaler på Karl Johans gate i Oslo. Temaet for møtet var blant annet nytt rundskriv fra Finansdepartementet om prinsipper og krav til samfunnsøkonomiske analyser. Om lag 40 personer deltok på møtet.

Nytt rundskriv

Seniorrådgiver Ingvild Melvær Hanssen fra Finansdepartementet presenterte nytt rundskriv fra Finansdepartementet. Rundskrivet inneholder prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Hun fremhevet at kravene skal inngå i statens egne beslutningsprosesser, uavhengig av om det er offentlige eller private aktører som skal gjennomføre tiltaket og uavhengig av hvem som utfører analysen.

Videre informerte hun om at rundskrivet legger føringer for alle fasene i en samfunnsøkonomisk analyse. Føringene er basert på god praksis i ulike statlige virksomheter som gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser i stor utstrekning. Disse skal tydeliggjøre hvordan analyser skal utarbeides overfor virksomheter som i mindre grad utarbeider slike. Rundskrivet skal bidra til å sikre konsistente analyser av alle typer offentlige tiltak, slik at det blir enklere for beslutningstakere å sammenligne og prioritere offentlige tiltak på tvers av samfunnssektorer.

Les hele rundskrivet over.

Konsekvenser av nytt rundskriv for Miljødirektoratet

Seniorrådgiver Guro Børnes Ringlund fra Miljødirektoratet holdt et innlegg om samfunnsøkonomiske analyser i direktoratet, og orienterte om direktoratets synspunkter omkring nytt rundskriv. Hun presiserte at samfunnsøkonomiske analyser er sentralt for å oppnå et helhetlig faglig beslutningsgrunnlag, der miljø- og helseeffekter må veies opp mot andre effekter.

Miljødirektoratet mener at rundskrivet, og den tilhørende veilederen fra DFØ, utgjør et langt skritt i riktig retning for hvordan utføre samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet mangler imidlertid en felles karbonprisbane til bruk på tvers av alle sektorer. En slik enhetlig karbonpris er nødvendig for at fremtidige analyser skal ivareta hensynet til klima på samme måte som andre goder og kostnader som det er mulig å finne en pris for i markedene.

Til sist orienterte hun om at Miljødirektoratet vurderer behovet for egen sektorveileder for analyser på miljøområdet.  

Se innlegget fra Miljødirektoratet ovenfor.

Revisjon av Utredningsinstruksen

Avdelingsdirektør Lasse Ekeberg fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) orienterte om det pågående arbeidet med å revidere utredningsinstruksen. Bakgrunnen for å revidere instruksen er at det gjennomføres alt for få samfunnsøkonomiske analyser. Dette viser blant annet KMDs årlige gjennomgang av IT investeringsforslag og utredninger av henholdsvis Riksrevisjonen (Utredes tiltak på en tilfredsstillende måte? 2013) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Graves det dypt nok? 2012).

Ekeberg nevnte to mulige alternativer for å bedre etterlevelsen av utredningsinstruksen. Det ene er å få en enklere og klarere fremstilling av instruksen. Et annet grep er at instruksen utvides med mekanismer for etterlevelse, som for eksempel opprettelse av en effektivitetsenhet eller et regelverksråd, som er nevnt i regjeringserklæringen.

Se innlegget fra KMD ovenfor.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)