Gå til hovedtekst

Nettverksmøte desember 2012 NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Rekordstort oppmøte på engasjerende møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse.

Nærmere 100 deltakere fra departementer og statlige virksomheter møtte opp på Hotel Continental onsdag 12. desember for å høre mer om NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, som i disse dager er på høring.

DFØs nye direktør, Øystein Børmer, som også er samfunnsøkonom, ønsket velkommen. Han viste til sin erfaring fra politikken, og understreket viktigheten av gode beslutningsgrunnlag, herunder samfunnsøkonomiske analyser, selv om analyser ikke utgjør en beslutningsregel.

Langsiktige investeringer

Utvalgsleder, professor emeritus Kåre P. Hagen, Norges Handelshøyskole holdt det første innlegget om NOUen, der han spesielt vektla utvalgets tilrådinger og virkninger for langsiktige investeringer innenfor samferdsel. Han pekte blant annet på behovet for å utvide analysehorisonten for langsiktige prosjekter. Utvalgets tilråding er at analyseperioden så langt som mulig bør være lik prosjektets økonomiske levetid. Konkret for veiprosjekter foreslås det en analyseperiode på 40 år. Hagen gikk også gjennom de grundige vurderinger som ligger bak utvalgets tilrådinger om kalkulasjonsrenten. I NOU 2012:16 anbefaler ekspertene nå 4 prosent for prosjekter med levetid opp til 40 år og en lavere rente for mer langsiktige prosjekter.

Betydning for klima- og miljøtiltak

Brita Bye er forsker ved Statistisk sentralbyrå og var medlem i ekspertutvalget. I sitt innlegg presenterte hun utvalgets tilrådinger av spesiell betydning for klima- og miljøtiltak. Helse er en viktig parameter for klima- og miljøtiltak. Ekspertutvalget har foreslått at verdien av et statistisk liv settes til 30 mill. 2012-kroner for alle sektorer. Utvalget foreslår at både verdien av et statistisk liv og avledende kalkulasjonspriser som helse- og dødelighetsrelaterte miljøvirkninger realprisjusteres med veksten i BNP per innbygger. Utvalget foreslår videre en felles karbonprisbane for samfunnsøkonomiske analyser. Bye konkluderte med at utvalgets tilrådinger vil føre til at langsiktige klima- og miljøtiltak bli mer samfunnsøkonomisk lønnsomme.

På nettverksmøtet ble NOU 2012: 16 kommentert fra helsesektoren, transportsektoren og miljøsiden:

  • Seniorrådgiver Einar Bjørner Torkilseng fra Helsedirektoratet var blant annet opptatt av om skattekostnad også skal gjelde for prosjekter innenfor budsjettramme, og fortalte at i helsesektorens analyser diskonteres også fremtidige helse som ikke er verdsatt i kroner.
  • Fra Statens Vegvesen kommenterte Toril Presttun, prosjektleder for revisjon av Håndbok 140 (sektorveileder på vei). Hun pekte spesielt på problemer med tiltaksspesifikke tidsverdier, operasjonalisering av ringvirkninger, transportsektorens ønske om realprisjustering av støy og luftforurensing og at de ønsker å legge netto produksjonsbortfall til verdien av et statistisk liv. I tillegg orienterte hun om et pågående prosjekt om verdsetting av naturressurser og andre knappe naturmiljøer.
  • Are Lindegaard, seniorrådgiver Miljødepartementet, mente at NOUens anbefalinger har behov for konkretiseringer og stilte også spørsmål ved behovet for regjeringsbehandling av karbonprisbanen.

Gry Hamarsland, seksjonssjef DFØ, avsluttet møte med å oppfordre alle som har innspill til det som skal bli den nye veilederen i samfunnsøkonomisk analyse om ta kontakt med DFØ.

Høringsinnspill til NOUen skal sendes Finansdepartementet innen 15. januar 2013. DFØ vil ta kontakt med en rekke miljøer i forbindelse med arbeidet med ny veileder.

Møtet ble avsluttet med julelunsj.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)