Gå til hovedtekst

Norads evalueringsprogram 2017-2019 lansert

Evalueringsavdelingen i Norad har nå lansert evalueringsprogrammet med planer for evaluering de neste to årene.

Evalueringsprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av en rekke forslag og ideer fra UD, Norad og fra andre som er involvert i norsk bistand. Utvelgelsen av tema er gjort ut fra en vurdering av hva som er særlig relevant for norsk utviklingspolitikk og som det er behov for evalueringskunnskap om. Det endelige programmet er utformet ut fra en samlet vurdering av vesentlighet, egenart og risiko innenfor norsk bistand, inkludert tema som Norad antar vil være aktuelle i tiden fremover.

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av bistands-forvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak, har evalueringsavdelingen i Norad et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Norad vil arbeide videre med problemstillingene som skisseres i programmet. I tillegg vil de samarbeide med berørte og interesserte parter for å sikre at evalueringene og studiene fører til bruk og læring. Du kan finne oppdatert Informasjon om pågående evalueringer på nettsidene deres.

Sivilt samfunn

En femtedel av norsk bistand kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Derfor planlegger evalueringsavdelingen i Norad ikke mindre enn fire evalueringer på sivilt samfunn dette i evalueringsprogrammet for 2017-18.

Effektiviteten i norsk bistand

Det nye evalueringsprogrammet ser også nøyere på andre kanaler for norsk bistand og effektiviteten i disse. I 2004 ble norsk bistandsforvaltning omorganisert. Målet var å gjøre norsk bistand mer effektiv og helhetlig. En ny evaluering skal vurdere konsekvensene av denne og senere organisasjonsendringer, og se spesielt på ansvarfordelingen mellom Utenriksdepartementet og Norad i Oslo og de norske ambassadene ute.

Multilaterale organisasjoner og fond

En annen viktig kanal for norsk bistand er multilaterale organisasjoner og fond. Hele 45 prosent av norsk bistand går gjennom disse. I 2015 tilsvarte det 15,7 milliarder kroner.

Norad vil spesielt se på Norges deltakelse i multilaterale fond og vil vurdere hensiktsmessighet og om vi har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere alle disse partnerskapene.

Fortsetter landevalueringer           

I 2016 startet evalueringsavdelingen en serie med synteseevalueringer av fokusland for norsk bistand. I første omgang ble det utarbeidet rapporter om Sør-Sudan, Afghanistan og Mosambik. I 2017 tar evalueringsavdelingen sikte på å utgi rapporter om de ni andre fokuslandene. Rapportene, som systematiserer eksisterende evalueringskunnskap i en lettfattelig form, har blitt tatt vel imot av UD, ambassadene og andre som er involvert i bistand i disse landene.

Se konklusjoner og anbefalinger fra landrapportene: Behov for bedre læring i fokusland

Myanmar - et av Norges fokusland

Evalueringsavdelingen planlegger å benytte den kommende synteserapporten for Myanmar som grunnlag for en egen evaluering av norsk bistand til landet.

- Norsk bistand til Myanmar har økt betraktelig på relativt kort tid. Landet er blitt en «donor darling». Norad ønsker å se på hvor samstemt norsk bistand er i forhold til annet norsk engasjement i landet. 

Klima, menneskerettigheter og næringsutvikling

I 2017 er det ti år siden regjeringens klima- og skoginitiativ ble etablert. I den anledning er det planlagt å gjennomføre flere evalueringer under følgeevalueringen av initiativet. Allerede nå i våres ferdigstilles to evalueringer.

Se oversikt over alle evalueringer av regjeringens klima- og skoginitiativ: norad.no/kosevaluering

En annen evaluering vil se på Norges fredsmeklingsinnsats i Colombia med vekt på å trekke lærdommer som kan brukes i fremtidige tilsvarende innsatser. Det presiseres i den forbindelse at at evalueringen ikke kommer til å se på selve resultatene av fredsmeklingsinnsatsen da disse ligger lenger frem i tid.

Evalueringsavdelingen i Norad har også planer om en evaluering om menneskerettigheter og om hvordan hensynet til disse er ivaretatt i norsk bistand til næringsutvikling. Norge var sentrale i utarbeidelsen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, som har vært gjeldende siden 2011.

På Norads hjemmesider kan du lese mer om bl.a. Programmet sammen med en nyhetssak som presenterer noen av hovedtrekkene ved årets utvalg.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)