Gå til hovedtekst

Ny veileder for samfunnsøkonomiske analyser lansert

DFØ lanserte 4. september en ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal bidra til flere og bedre analyser i staten. Om lag 200 personer deltok på lanseringen ved Gamle Logen.

 

Finansminister Siv Jensen mottok det aller første eksemplaret av den nye veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra DFØs direktør Øystein Børmer. Veilederen erstatter Finansdepartementets veileder og er basert på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014 Prinsipper og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.

Her er en oppsummering av de ulike innleggene fra lanseringsseminaret. Selve presentasjonene finner dere også vedlagt her over i vedleggsboksen.

Presentasjon av den nye veilederen

Seksjonssjef Gry Hamarsland (DFØ) presenterte den nye sektorovergripende veilederen i samfunnsøkonomiske analyser. Hun presiserte at den først og fremst skal bidra til å øke kompetansen på gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i staten. Den skal også bidra til å gjøre det enklere å gjennomføre gode bestillinger av samfunnsøkonomiske analyser. Videre skal veilederen gi beslutningstakere økt forståelse og motivasjon til å bruke samfunnsøkonomiske analyser som del av beslutningsgrunnlaget.

Hun gikk gjennom de ulike arbeidsfasene som en samfunnsøkonomisk analyse bør inneholde, og hvilke nye krav fra Finansdepartementets rundskriv som gjelder i de ulike fasene.

Eksempler på samfunnsøkonomiske analyser i staten

Siste del av lanseringsarrangementet besto av fire innlegg med eksempler på samfunnsøkonomiske analyser i staten.

Miljødirektoratet

Seksjonsleder Hans Aasen (Miljødirektoratet) presiserte at samfunnsøkonomiske analyser vurderes som sentralt i direktoratet for å oppnå et helhetlig faglig beslutningsgrunnlag, der miljø- og helseeffekter må veies opp mot andre effekter.

Direktoratet gjør konsekvensvurderinger av forslag til nye virkemidler og større enkeltavgjørelser, herunder avgifter og gebyrer. De samfunnsøkonomiske analysene brukes ofte som del av den faglige rådgivningen overfor Klima- og miljødepartementet. Omfanget av analysene varierer betydelig fra sak til sak. Aasen orienterte om eksempler på analyser utført av direktoratet, blant annet av tanklagring, kvikksølv av herdere til plastprodukter og etablering av en malmgruve i Engebø.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud orienterte om ulike analyser med målsetning om å oppnå samfunnsøkonomisk optimal forsyningssikkerhet, der direktoratet må avveie ulike interesser og hensyn. Mastene i Hardanger ble nevnt som et eksempel på en analyse med motstridende interesser blant ulike grupper i befolkningen.

Videre orienterte Sanderud om eksempler på analyser som direktoratet har foretatt av sjeldne hendelser som har store konsekvenser. Storflommen som fant sted i Kvam i Gudbrandsdalen i 2013, var ett eksempel på en slik hendelse.

Sanderud appelerte også til statlige etaters ansvar for å bruke offentlige midler fornuftig. Han sa at noe av de viktigste i denne sammenheng var å etablere en kultur for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser i de ulike etatene.

Forsvarsdepartementet

Fagdirektør Steffen Evju (Forsvarsdepartementet) orienterte om departementets egen veileder i samfunnsøkonomiske analyser som ble utarbeidet i 2010. Forsvarsdepartementet har en målsetning om å bygge opp intern analysekompetanse, og Evju presiserte at dette er en sentral suksessfaktor både for å gjennomføre analyser og for å bestille analyser.

Den analyseformen som blir mest benyttet i departementet er kostnadsvirkningsanalyse. Her er det primært kostnadssiden som blir verdsatt i kroneverdier, mens nyttesiden vurderes ved kvalitative metoder (pluss-minusmetoden). Departementet er i ferd med å revidere egen veileder med målsetning om å bli ferdig ved utgangen av 2014.

Professor fra Universitet i Oslo (UiO)

Professor Nils-Henrik von der Fehr (UIO) holdt et innlegg om betydningen av at samfunnsøkonomiske analyser blir benyttet som beslutningsgrunnlag i staten. Han poengterte at det er mange dyre og dårlige satsninger som foretas i Norge, og ofte med svært middelmådige resultater.

Von der Fehr presiserte at det er viktig at det i alle tilfeller gjennomføres en enkel analyse fremfor ingen analyse. Ved å kartlegge de viktigste konsekvensene av et tiltak er man kommet langt på vei til et godt beslutningsgrunnlag. Ny veileder fra DFØ mente han er et godt hjelpemiddel for å utarbeide gode beslutningsgrunnlag.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)