Gå til hovedtekst

Ny veileder i gevinstrealisering

DFØs nye veileder er samkjørt med Difis Prosjektveiviser og erstatter DFØs veileder i gevinstrealisering fra 2010. Veilederen finnes kun på nett.

Redusere sløsing med offentlige ressurser

Mange offentlige prosjekter gjennomføres uten at man følger opp at de faktisk gir de forventede gevinstene. I mange tilfeller kommer ikke disse gevinstene av seg selv, og det er helt nødvendig med aktiv oppfølging for å kunne hente dem ut. Grundig arbeid med gevinstrealisering vil derfor bidra til å redusere sløsingen med offentlige ressurser.

Skal en statlig virksomhet lykkes med å hente ut gevinstene av et tiltak, er det viktig at den starter tidlig med å planlegge for gevinstrealisering. Til gjengjeld kan virksomheten som regel forvente å få gevinster tilbake som er verdt mange ganger den ressursinnsatsen som har gått med til planlegging og gjennomføring av gevinstrealiseringen.

Samkjørt med Difis prosjektveiviser

DFØs nye veileder er samkjørt med Prosjektveiviseren, som er Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) anbefalte modell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Hensikten er å gjøre det enklere enn tidligere å bruke disse to verktøyene parallelt. Hovedfiguren i Prosjektveiviseren brukes som gjennomgangsfigur i DFØs nye veileder for å gjøre det enklere å forstå når i prosjektløpet de ulike gevinstrealiseringsaktivitetene bør gjennomføres. I tillegg er begrepsbruken samkjørt.

Veileder for både prosjekter og linjeoppgaver

Formålet med DFØs nye veileder er å bidra til god planlegging og vellykkede gevinstrealiseringsprosesser i offentlige tiltak, enten de er besluttet gjennomført som prosjekter eller som linjeoppgaver. Målgruppen er ledere og medarbeidere i både linjeorganisasjoner og i prosjekter.

Veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel, og vi har lagt vekt på enkle metoder og verktøy. Den er sektoruavhengig og skal kunne brukes for alle typer tiltak der det er nødvendig med aktiv oppfølging for å hente ut gevinstene.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)