Gå til hovedtekst

Nytt rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser i staten

Finansdepartementet har nå fastsatt nytt rundskriv om hva staten skal legge til grunn når den gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak.

Det er viktig at statens tiltak vurderes ut fra like vilkår, slik at det blir lettere for beslutningstakerne å vurdere tiltak på tvers av samfunnssektorer. Rundskrivet skal bidra til at politikerne får solide, transparente og sammenlignbare beslutningsunderlag, når de skal vurdere ulike tiltak som er viktig for staten. Eksempler på dette kan være mål om å bedre barns oppvekstvilkår, øke yrkesdeltakelsen blant unge, bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede eller om tiltakene har som formål å øke forsyningssikkerheten for elektrisitet eller bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i en by. 

Behovet for bedre kvalitet på samfunnsøkonomiske analyser og større sammenlignbarhet for tiltak i staten er årsaker til at verdier og prinsipper i det nye rundskrivet er betydelig utvidet fra sist rundskriv. Det er presisert at virkeområdet til rundskrivet er alle typer økonomiske konsekvensutredninger som følger av kravene til utredningsinstruksen.

En samfunnsøkonomisk analyse i staten av reformer, reguleringer, investeringer, tjenesteproduksjon eller andre tiltak skal inneholde en tydelig problembeskrivelse og mål  som grunnlag for identifisering av alternative tiltak. Aktuelle, realistiske tiltak skal vurderes opp mot en forsvarlig videreføring av dagens situasjon; nullalternativet. Teoretisk grunnlag for kalkulasjonspriser er ikke endret fra forrige rundskriv, men det har kommet en sterkere føring om å bruke felles kalkulasjonspriser på tvers av sektorer. Det er fastsatt en sektorovergripende verdi for et statistisk liv tilsvarende 30 mill. 2012-kroner. Nytt er også at det skal foretas realprisjustering av verdien for tid og liv. Virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner skal omtales på en måte som gir grunnlag for å vurdere lønnsomheten.

For statlige tiltak som ikke er i direkte konkurranse med privat virksomhet, skal en kalkulasjonsrente på 4 prosent benyttes de første 40 år, så fallende over tid. Det er også kommet føringer på analyseperioden. Skattekostnad eller annen finansieringskostnad skal inngå i beregningene. Fordelingsvirkninger og ringvirkninger kan være viktig tilleggsinformasjon til beslutningstakerne, men inngår ikke i rangeringsgrunnlaget for alternative tiltak basert på den samfunnsøkonomiske analysen. Det er de prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger og en vurdering av usikkerhet som inngår i en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de ulike alternativene. Vurderingen skal følges av en rangering av de ulike tiltakene.

Du finner rundskrivet i sin helhet her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)