Gå til hovedtekst

Nyttige erfaringer fra evalueringen av helseinnsatsen etter 22. juli

Vegard Nore fra Helsedirektoratet holdt et svært interessant foredrag på vårmøtet i EVA-forum, nettverket for evaluering i staten.

Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere helseinnsatsen etter 22. juli. Evalueringsrapporten ble lagt frem 9. mars 2012.

Det ble valgt å innrette evalueringen som en intern evaluering, særlig fordi det ikke var tid til å gjennomføre en anbudsprosess. Helsedirektoratet har ikke en egen enhet som er ansvarlig for gjennomføring av evalueringer. Prosjektet ble oppbemannet av personer fra de ulike fagområdene i virksomheten. Men selv om personene formelt ble utnevnt var det vanskelig å få en reell frigivelse av ressurser til arbeidet. Det ble ikke innhentet personer med særskilt kompetanse på metode eller som hadde evalueringsfaglig erfaring.

Det ble brukt mye tid innledningsvis til å samle inn data og det tok lang tid før selve skrivingen ble igangsatt. Et stykke ut i prosjektet ble det innhentet en person fra Helsetilsynet som hadde nyttig erfaring med dokumentasjon fra datainnsamling. Det ble også innhentet en person som skulle ha en administrativ rolle i forhold til å planlegge og drive gjennom prosjektet. Det var etter Nores syn nyttig for å kunne levere på tidsfristen.

Det ble brukt mye tid til ekstern kvalitetssikring, blant annet fra et internasjonalt fagråd. Dette var nok nyttig og styrket legitimiteten, men Nore mener det var veldig krevende å håndtere og det tok mye tid og ressurser som kunne blitt brukt på selve arbeidet med rapporten. Men til tross for dårlig tid og utfordringer underveis ble rapporten "Læring for bedre beredskap" levert som avtalt.

Nore fikk mange spørsmål og kommentarer til sitt foredrag. Blant annet stilte flere av nettverkets medlemmer spørsmål om hvorfor det ikke ble brukt evalueringsfaglig spesialistkompetanse i dette arbeidet selv om det ble gjennomført som en intern evaluering.

Evalueringen av helseinnsatsen etter hendelsene 22. juli er viktig og interessant for flere i staten blant annet fordi beredskap og krisehåndtering berører samarbeid mellom flere sektorer og virksomheter. Det belyser også viktige spørsmål rundt bruken av evaluering som verktøy for læring og forbedring og valget mellom intern og ekstern evaluering.

På nettverksmøtet ble også den nye selvbetjente nettverksløsningen i Evalueringsportalen presentert for første gang. Den vil bli lansert i månedsskifte mai-juni.Det ble også orientert om andre tiltak for utvikling av nettverket.

Velkommen igjen til nettverksmøte til høsten og følg med på www.evalueringsportalen.no for mer informasjon om kommende arrangementer.

Les mer om EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)