Gå til hovedtekst

Offentlig evalueringspraksis

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Riksrevisjonen og gir en oversikt over innholdet på Evalueringsportalen.

I rapportens første del blir det gitt en introduksjon til evalueringer og evalueringspraksis i Norge. Videre blir det vist til statistikk basert på data fra Evalueringsportalen.

Andre del av rapporten er basert på en dokumentanalyse av et utvalg på 58 evalueringer som ligger ute på Evalueringsportalen. Det gis først en forklaring på hvordan søkene er gjort for å velge ut evalueringer. Videre blir det sett på hva disse evalueringene handler om, det vil si hva de analyserer.

Nesten halvparten av evalueringene i utvalget analyserer måloppnåelse for det evaluerte politikkområde. Det er også en del av utvalget som analyserer økonomi. Disse ser på om ressursbruken knyttet til innsatsfaktorene er lavest mulig for det evaluerte politikkområdet. Videre tar noen av evalueringene for seg produktiviteten for den virksomheten eller tiltaket som blir evaluert. Dette innebærer å se på forholdet mellom produksjonen og de innsatsfaktorene som blir brukt. I utvalget er det også noen samfunnsøkonomiske analyser. I disse analysene blir alle viktige konsekvenser forsøk synliggjort før et tiltak iverksettes.

Omtrent en tredjedel av de evalueringene i utvalget passer ikke inn under noen av de overnevnte kategoriene. Dette er såkalte målfrie evalueringer og er i stor grad rapporter som kartlegger kunnskap på et politikkområde. Disse evalueringene har mindre fokus på forhåndsatte mål.

Uavhengig av hva evalueringene i utvalget analyserer er det i dokumentanalysen også så langt som mulig sett på datagrunnlag. Det vil si måten data som ligger til grunn for evalueringene er samlet inn. Dette kan for eksempel være via intervjuer, dokumentstudier, spørreskjema eller observasjon. Dokumentstudier og intervju er de vanligste datagrunnlagene både generelt for evalueringene i Evalueringsportalen og i utvalget.

Hvilke konklusjoner og anbefalinger som er gitt i evalueringene i utvalget har også blitt undersøkt i denne dokumentanalysen. Avslutningsvis blir det gitt en oversikt over problemstillinger som trolig vil være aktuelle for norsk evalueringspraksis i årene fremmover.

Rapporten er skrevet av Helene Hvidsten

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)