Gå til hovedtekst

Offentlige tiltak utredes ikke godt nok

11. juni la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Hovedfunnene viser at svaret ofte er nei. Konsekvensene av for dårlig utredede tiltak er lite effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Riksrevisjonen har sett på utredningene som er foretatt på forskjellige tiltak som Samhandlingsreformen, endringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, søknadsplikt for våtromsarbeider, økodesignforskriften og bygging av Åsta bru.

Riksrevisjonen konkluderer med at viktige premisser for å sikre gode beslutningsgrunnlag ofte ikke er til stede:

-          konsekvensene av tiltak blir i for liten grad beskrevet og tallfestet

-          samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres sjelden

-          alternative virkemidler blir i liten grad synliggjort i beslutningsdokumenter

-          støtte og veiledning til fagdepartementenes utredningsarbeid er ikke tilstrekkelig målrettet

-          organiseringen av utredningsarbeidet i departementsfellesskapet sikrer ikke tilfredsstillende kvalitet på utredningene

En hovedanbefaling fra Riksrevisjonen til FAD er at departementet bør sørge for en mer målrettet støtte og veiledning til departementenes konsekvensutredningsarbeid.

 

DFØ tilbyr i dag veiledningsmateriell, arrangerer kurs og seminarer, bidrar med metoderådgivning og koordinerer nettverk for samfunnsøkonomiske analyser i staten. Tilbudet er gratis for departementene og deres underliggende virksomheter. Riksrevisjonen påpeker i rapporten at effekten av de kompetansetiltakene som DFØ tilbyr avhenger av at departementene ser behovet for og faktisk etterspør slik veiledning.

 

Riksrevisjonens dok 3: 10 (2012-2013) finner du her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)