Gå til hovedtekst

Rapport om bruken av samfunnsøkonomiske analyser i statlig forvaltning

Bruken av samfunnsøkonomiske analyser ser ikke ut til å være en innarbeidet praksis i statlig forvaltning, selv om slike analyser gir bedre beslutningsgrunnlag og kan bidra til mer velferd per skattekrone.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har undersøkt bruken av samfunnsøkonomisk analyse i staten. Kun én av sju statlige virksomheter som svarte på undersøkelsen brukte samfunnsøkonomisk analyse i 2013.

Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å tydeliggjøre hvilket samfunnsproblem et prosjekt skal løse, hvilke mål som finnes for prosjektet og hvilke alternativer som er aktuelle for å løse problemet. Dette gjøres gjennom systematisk innhenting og presentasjon av informasjon. Dårlig utredningsarbeid gir høy risiko for at forvaltningen ikke bruker samfunnets begrensede ressurser effektivt.

Hvilke prosjekter som skal utredes og hvor grundig det skal utredes er definert i utredningsinstruksen. Den sier at det i nødvendig utstrekning skal inngå grundige og realistiske samfunns­økonomiske analyser i arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, reformer, tiltak og proposisjoner og meldinger til stortinget. Instruksen skal blant annet sikre at den instans som har ansvaret for saken skal utrede alle relevante og vesentlige konsekvenser. Utredningsinstruksen dekker ikke prosjekter med en forventet kostnad over 750 millioner kroner, men disse har uansett krav om samfunnsøkonomisk analyse.

 

Klikk her for å lese rapporten

Om undersøkelsen

  • Direktoratet for økonomistyring har undersøkt bruken av samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag for offentlige tiltak med en kostnadsramme under 750 mill. kr. i 2013.
  • I en spørreundersøkelse som 99 av 211 statlige virksomheter har besvart, rapporterer 84 prosent at de ikke har gjennomført samfunnsøkonomiske analyser og 86 prosent at de ikke har bestilt slike analyser.
  • En gjennomgang av saker sendt på alminnelig høring i 2013 viser at kun 4 av 263 høringer inneholder en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse

 

Andre relevante undersøkelser og dokumenter

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)