Gå til hovedtekst

Regjeringen varsler 89 evalueringer, utredninger og gjennomganger i Sundvollen-erklæringen

I den politiske plattformen til den nye regjeringen gir et enkelt ordsøk informasjon om at det i regjeringsperioden skal gjennomføres 30 utredninger, 40 gjennomganger og 19 evalueringer.

Regjeringen skal gjennom utredning, gjennomgang eller evaluering vurdere alt fra store og sektorovergripende områder til enkelte virkemidler.

Fra et evalueringsfaglig perspektiv er det interessant å diskutere om de tre begrepene regjeringen bruker -  gjennomgang, evaluering og utredning -  er valgt med tanke på å variere språket,  eller om begrepene innebærer konkrete meningsforskjeller som viser til ulike typer analyser.

Henspeiler de på ulik grad av metodekrav, som ulike typer vurderingskriterier? Gir “gjennomgang” varsel om en enklere og mindre omfattende datainnsamling, analyse og vurdering enn “evaluering”? Eller dreier det seg om intern versus ekstern vurdering?

Tekstanalysen kan også gi interessante funn om hvilke områder regjeringen prioriterer å evaluere.

 – kjør debatt på twitter, med #evaluering  #evaforum

Besøk gjerne Evalueringsportalen på @evalueringer 

Gjennomganger:

Regjeringen vil gjennomgå

oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til robuste kommuner

NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden

bidrags- og støtteordninger knyttet til omsorg for barn for å utvikle et enklere og mer rettferdig regelverk

utlendingslovens regler knyttet til familieetablering og –gjenforening med sikte på innstramming

virkemiddelapparatet for innovasjon - regjeringen vil videreutvikle virkemidlene med høyest innovasjonseffekt

reglene for turistfiske, samt myke opp disse

strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere
bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet

 

Evaluering:

Regjeringen vil evaluere

dagens ordning med integrert strategisk ledelse i sektoren med tanke på reform og forbedring

tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk

fylkesnemndene, samt utrede særdomstoler for saker knyttet til barn og familie

domstolsstrukturen, samt modernisere domstolene

sexkjøpsloven, og legge frem en stortingsmelding på bakgrunn av evalueringen

straffegjennomføringen med elektronisk kontroll, for å sikre en mer treffsikker bruk av ordningen

norsk utviklingshjelp, på en uavhengig, grundig og kritisk måte. Konklusjonene skal få betydning for fremtidig innsats. '

 

Utredning:

Regjeringen vil utrede

praktiseringen og effekten av driveplikten, og vurdere en oppheving

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)