Gå til hovedtekst

Riksrevisjonen gransker kvaliteten på beslutningsgrunnlag

På Riksrevisjonens internettsider informeres det om at det er satt i gang en forvaltningsrevisjon som skal undersøke kvaliteten på utredninger og konsekvensanalyser som grunnlag for statlige tiltak. En naturlig del av et slikt beslutningsgrunnlag er samfunnsøkonomisk analyse, og det er derfor grunn til å tro at bruken av samfunnsøkonomisk analyse er en sentral del av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon.

Når Riksrevisjonen setter i gang en forvaltningsrevisjon bygger dette på en risiko- og vesentlighetsvurdering. At Riksrevisjonen har satt i gang en forvaltningsrevisjon på dette området, betyr at de anser risikoen som høy for at kvaliteten på utredninger og konsekvensanalyser som grunnlag for statlige tiltak ikke er tilstrekkelig god og at Riksrevisjonen vurderer det som meget viktig at dette blir gjort på en god måte.

Dersom din virksomhet mener den har et forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på utredninger og konsekvensanalyser har Direktoratet for økonomistyring flere tjenester som kan være til hjelp, blant annet kurs, rådgivning og veiledere. Alle disse tjenestene er gratis for statlige virksomheter. Dersom dette er av interesse, kan du lese om vårt tilbud her http://dfo.no/no/Styring/Samfunnsokonomisk-analyse/, eller kontakte seksjonssjef Gry Hamarsland for mer informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)