Gå til hovedtekst

Stor deltakelse på engasjerende møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

I overkant av 100 deltakere fra departementer og statlige virksomheter møtte opp på Hotel Continental onsdag 4. desember for å ta del i det årlige desember-møtet i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Temaet for møtet var todelt, en generell gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser og en spesiell del om verdsetting av de tjenester naturen gir oss.

Seksjonsleder Gry Hamarsland ønsket velkommen. Hun sa bl.a. at direktoratet vurderer en videreutvikling av nettverket, og at DFØ er takknemlig for innspill fra medlemmene i denne sammenheng.

Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Erik Grønn holdt det første innlegget som var en prinsipiell og perspektivrik gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Han framhevet at nyttesiden typisk handler om det som er spesielt viktig i livet slik som tid, sikkerhet og miljø, og at det samtidig er utfordringer ved å skulle verdsette dette i kroner og øre. Like fullt er verdsetting viktig fordi ressursene i samfunnet er begrenset.

Kristin Magnussen, partner i Vista Analyse, holdt det andre innlegget om verdsetting av naturens økosystemtjenester. Magnussen var med i utvalget som utarbeidet NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Tilstanden for økosystemene i Norge er generelt god, framhevet hun. Det er en lang rekke av økosystemtjenester som ikke er mulig å verdsette, men det er samtidig mulig å verdsette flere effekter enn i dag. Skillet mellom bruksverdi og ikke-bruksverdi er videre viktig. Hun sa videre at det er tynt med anslag for verdier for økosystemtjenester i Norge, og viste til at andre land har gjort mer for å få fram tall. I tillegg til de utfordringer som er knyttet til å finne priser, er det også usikkerhet knyttet til det naturfaglige grunnlaget, understreket Magnussen.

Seniorrådgiver Johan Nitter-Hauge avsluttet møtet med å takke innlederne for deres bidrag og de fremmøtte for at de kom.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)