Gå til hovedtekst

Uenighet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet av InterCity-utbygging

Det er nylig blitt slått opp i media at det er uenighet om lønnsomheten knyttet til utbygging av det såkalte InterCity-triangelet. Dette er betegnelsen på togstrekningene på Dovrebanen (Lillehammer-Oslo), Vestfoldbanen (Skien-Oslo) og Østfoldbanen (Halden-Oslo).

Det er skrevet tre rapporter fra to ulike analysemiljøer med samfunnsøkonomisk analyse av utbyggingen. Det refereres til ulike forutsetninger, ulike beregningsmetoder og ulik verdsetting av sentrale virkninger som viktige årsaker til at konklusjonene i de tre analysene spriker.Dette er de tre rapportene som er gjenstand for debatt:

  • Den første rapporten var en del av Jernbaneverkets såkalte konseptvalgutredning (KVU) for utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet. Rapporten ble utarbeidet av Vista analyse på oppdrag fra Jernbaneverket, og viste at utbygging av de tre strekningene ikke ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Den andre rapporten ble også utarbeidet av Vista analyse på oppdrag fra Jernbaneverket. Denne inneholdt supplerende beregninger med endrede forutsetninger, som følge av tilrådinger fra ekspertutvalget for samfunnsøkonomiske analyser. Konklusjonen i denne rapporten var at utbygging av alle de tre strekningene ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Den tredje rapporten er en såkalt ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbaneverkets KVU for InterCity-utbyggingen. Den er skrevet av Transportøkonomisk Institutt/Dovre Group på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Her konkluderes det igjen med at utbygging av InterCity-triangelet ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Samfunnsøkonomisk analyse kan være et svært nyttig verktøy for å lage gode beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid viktig at de ulike analysene hviler på et mest mulig likt metodegrunnlag, slik at de er sammenliknbare. I NOU 2012:16, som ble skrevet av ekspertutvalget for samfunnsøkonomiske analyser, er det lagt et grunnlag for en mer ensartet bruk av metoden. Direktoratet for økonomistyring følger i 2013 opp dette arbeidet med å lage en ny sektorovergripende veileder for praktisk bruk av samfunnsøkonomiske analyser.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)