Gå til hovedtekst

NB Forlenget søknadsfrist: Vil du drifte statens evalueringsportal?

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til rundt 80 prosent av alle statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 370 ansatte i DFØ.

Vi har behov for å styrke teamet med en dyktig medarbeider med kunnskap om å drifte og administrere IT-systemer, til å være med å drifte www.evalueringsportalen.no. Du må ha interesse for å arbeide med portaler som kommunikasjonskanal ut mot brukere og du må også være innstilt på å sette deg inn i fagfeltet evaluering. I tillegg er det en fordel om du har interesse for statlig styring.

Evalueringsportalen er en portal som samler evalueringsrapporter utført på oppdrag fra departementer eller andre statlige virksomheter. Alle statlige virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer. Evaluering er et verktøy som brukes i statlige virksomheters styring. Portalen driftes gjennom et samarbeid mellom DFØ, Nasjonalbiblioteket, Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste og IT-selskapet Bouvet. Dette samarbeidet reguleres i form av kontrakter som er selve grunnlaget for driften. Klikk her for å se hele stillingsutlysningen.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)