Gå til hovedtekst

Vista Analyse fikk Evalueringsprisen 2018

Vista Analyses evaluering av statens boligsosiale virkemidler – «Fra bostøtte til programarbeid» utført på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) var årets vinner av Evalueringsprisen.

Tyra Ekhaugen (prosjektleder) presenterer arbeidet med evalueringen på konferansens 2. dag.

Evalueringsprisen 2018 (den 5. i rekken) ble utdelt under Evalueringskonferansen, som ble holdt i Kristiansand 20.-21. september.

Evalueringen var utført av Vista analyse på oppdrag for Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)

 Tyra Ekhaugen (prosjektleder) og Ingeborg Rasmussen, med bidrag fra Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg og Mari Brekke Holden gjennomførte evalueringen. Ideas2evidence v/Asle Hagestøl bidro også inn i prosjektet.

Begrunnelsen for prisen var bl.a. at 

  • Evalueringen representerer et veldig grundig evalueringsmetodisk håndverk, den har gode refleksjoner om, og beskrivelser av, metodevalg og datakilder.
  • Den viser god forståelse for bakgrunnen for evalueringen, evalueringskriteriene er eksplisitte, metodevalgene og datakildene likeså.
  • Rapporten fra Vista Analyse er omfattende og bygger på et stort og sammensatt datamateriale.
  • Rapporten viser god faglig forståelse av problemstillingene, den konteksten de inngår i, kunnskap om virkemidlenes formål og endringsteoriene bak dem

Fra innstillingen kan du også lese: "En klar styrke med Vistas analyse er at den tar for seg de ulike virkemidlene innenfor det boligsosiale arbeidet hver for seg, samtidig som den også ser enkeltelementene i sammenheng. Analysen legger vekt på å ta hensyn til hva som ville skjedd uten virkemidlene. Dette gir dermed et godt grunnlag for anbefalinger om endringer i innretningen av enkeltordninger og om endringer i virkemiddelapparatet som helhet."

Oppdragsgiveren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, får også ros for å ha sett på helheten i virkemiddelbruken på det boligsosiale feltet.

Du finner evalueringen Fra bostøtte til programarbeid i evalueringsportalens database 

Vi gratulerer!

Evalueringsprisen

Evalueringsprisen deles ut årlig. Prisen går til en utfører eller bestiller for god planlegging, gjennomføring eller bruk av en evaluering. Evalueringen skal være gjennomført de siste tre årene. Den kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)