Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Intervju

Grupper på

2004 unike evalueringer fordelt på 137 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 3. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 4. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 5. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 6. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 7. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 8. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 9. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 10. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 11. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 12. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 13. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 14. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 15. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 16. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 17. Evaluering av Arbeidstilsynet
 18. Evaluering av Arbeidstilsynet
 19. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 20. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 21. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 22. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 23. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 24. Evaluering av grunnstønadsordningen
 25. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 26. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 27. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 28. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 29. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 30. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 31. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 32. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 33. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 34. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 35. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 36. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 37. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 38. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 39. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 40. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 41. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 42. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 43. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 44. Innvandrere og attføring
 45. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 46. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 47. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 48. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 49. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 50. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 51. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 52. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 53. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 54. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 55. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 56. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 57. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 58. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 59. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 60. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
 61. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 62. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 63. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 64. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 65. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 66. Til renholdets pris
 67. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 68. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 69. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 70. Utleie av arbeidskraft 2011
 71. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 72. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
 11. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning
 17. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 19. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 21. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 22. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 23. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 24. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 4. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 5. 800Gjeld
 6. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 7. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 8. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 9. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 10. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 11. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 12. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 13. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 15. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 16. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 17. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 18. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 19. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 20. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 21. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 22. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 23. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 24. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 25. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 26. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 27. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 28. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 29. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 30. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 31. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 32. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 33. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 34. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 35. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 36. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 37. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 38. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 39. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 40. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 41. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 42. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 43. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 44. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 45. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 46. Evaluering av mangfoldsløftet
 47. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 48. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 49. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 50. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 51. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 52. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 53. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 54. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 55. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 56. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 57. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 58. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 59. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 60. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 61. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 62. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 63. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 64. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 65. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 66. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 67. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 68. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 69. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 70. Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb
 71. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 72. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 73. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 74. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 75. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 76. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 77. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 78. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 79. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 80. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 81. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 82. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 83. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 84. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 85. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 86. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 87. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 88. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 89. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 90. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 91. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 92. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 93. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?
 94. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 95. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 96. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 97. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 98. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 99. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 100. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 101. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 102. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 103. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 104. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 105. Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn
 106. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 107. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 108. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 109. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 110. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 111. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 112. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 113. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 114. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 115. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 116. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 117. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 118. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 119. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 120. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 121. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 122. Pilotstudie: Veien mot uførepensjon : Kartlegging av gjennomførbarhet til planlagt kvalitativ intervjustudie. Målgruppe: nylig uføretrygdede under 40 år.
 123. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 124. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 125. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 126. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 127. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 128. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 129. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 130. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 131. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 132. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 133. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 134. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 135. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 136. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 137. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 138. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 139. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 140. Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"
 141. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 142. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 143. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 144. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 145. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 146. Tilrettelegging i arbeidslivet
 147. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 148. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 149. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 150. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 151. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 152. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 153. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 154. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 155. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 156. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 157. Unge funksjonshemmede i møte med NAV : ett år med arbeidsavklaring
 158. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 159. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 160. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 161. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 162. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 163. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 164. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 165. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 166. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt
 167. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 5. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 6. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 7. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 8. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 9. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 10. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med SD og SVV)
 11. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 12. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 13. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 14. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 15. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 16. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 17. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 18. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 19. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 20. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 21. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 22. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med KMD og NHD)
 23. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 24. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 25. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 26. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 27. Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk
 28. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 29. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 30. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 31. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 32. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 33. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 34. Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme
 35. Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4
 36. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - tredje delrapport
 37. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : andre delrapport
 38. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 39. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 40. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 41. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 42. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 43. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 44. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 45. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 46. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 47. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 48. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 49. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 50. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 51. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 52. Klokere vern av de aller minste
 53. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 54. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 55. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 56. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 57. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 58. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 59. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 60. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 61. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 62. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 63. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 64. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 65. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 66. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 67. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 68. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 69. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 70. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 71. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 72. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 73. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 74. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 75. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 76. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 77. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 78. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 79. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 80. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 81. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 82. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 83. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 84. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 85. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Brønnøysundregistrene

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Den Norske Stats Husbank

 1. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 12. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 14. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 15. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 16. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Det norske fredskorpset (Fredskorpset)

 1. Assessment of Results : FK in Nepal, Norway and Ethiopia : final report
 2. Bands Crossing Borders : A Review of the Cooperation between South Africa’s Field Band Foundation and Norges Musikkorps Forbund
 3. Change-Agents for Development : a Study of Individual and Social Results of the FK Exchange Program
 4. Changes in the Mind : a study of changes in values and relationships in Norwegian organizations and communities involved in the FK exchange programs : final report
 5. Creating Change in the Education Sector: The Catalytic Factors
 6. Evaluation of FK Norway's private sector development program 2001-2013
 7. Leadership in the FK Youth Programme : a study of how the leadership component affects participants, partners and communities
 8. Study of the Results of Selected Projects of Fredskorpset Primary Programme 2004
 9. The Transparency International Exchange Project

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 2. Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet
 3. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 4. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 5. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 6. Evaluering av iNasjonalparker
 7. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 8. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 9. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 10. Lokal forvaltning av villaksressursene
 11. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 12. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012
 13. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 1. Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South Sudan
 2. Evaluation of Norway’s Aid Concentration
 3. Evaluation of Norway’s Anti-Corruption Efforts as part of its Development Policy and Assistance
 4. Evaluation of Norway’s Engagement in Somalia 2012–2018
 5. Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative’s (NICFI) Support to Private Sector Initiatives
 6. Evaluation of the Norwegian Aid Administration's Approach to Portfolio Management
 7. Evaluation of the Norwegian aid administration’s practice of results-based management
 8. From Donors to Partners? : Evaluation of Norwegian support to strengthen Civil Society in Developing Countries through Norwegian Civil Society Organisations.
 9. Guyana MRV Support : Mid Term Evaluation : final report
 10. Norwegian Development Assistance to Private Sector Development and Job Creation : a mapping of policy objectives, aid flows and lessons from the liteature

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. "Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1 : evaluation report
 2. A baseline study of Norwegian development cooperation within the areas of environment and natural resources management in Myanmar
 3. A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine
 4. A Framework for Analysing Participation in Development
 5. A Monitoring and Evaluation Report of the Conservation Agriculture Project 1 (CAP1) in Zambia
 6. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 7. A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016
 8. Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations
 9. Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society
 10. Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid
 11. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 12. Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved
 13. Chasing civil society? : Evaluation of Fredskorpset
 14. Democracy Support through the United Nations
 15. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 16. End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project
 17. End-review of Norwegian support to rural electrification projects in Uganda
 18. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 19. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 20. Evaluation of Fredskorpset
 21. Evaluation of Fredskorpset
 22. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 23. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 24. Evaluation of Norway’s Multilateral Partnerships Portfolio : The World Bank and UN Inter-Agency Trust Funds
 25. Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena
 26. Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation
 27. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 28. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 29. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Main Report
 30. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance South Africa Case Study
 31. Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study
 32. Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector
 33. Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights
 34. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001-2011
 35. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 36. Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development
 37. Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report
 38. Evaluation of Norwegian HIV/AIDS Responses
 39. Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education
 40. Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report
 41. Evaluation of Norwegian support to capacity development
 42. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 43. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 44. Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration
 45. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 46. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 47. Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations
 48. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 49. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 50. Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid
 51. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 52. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 53. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 54. Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management
 55. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 56. Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
 57. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 58. Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance : Case Studies Regarding Mozambique, Bangladesh, East Timor and Angola
 59. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 60. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 61. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 62. Evaluation of Transparency International
 63. Evaluation series of NORHED Higher Education and Research for Development : Evaluation of the award mechanism.
 64. Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development : Theory of Change and Evaluation Methods
 65. Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen
 66. Experiences with results-based payments in Norwegian development aid
 67. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 68. Health Results Innovation Trust Fund Mid Term Review
 69. How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review
 70. Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries
 71. Impact assessment of Norwegian support to the energy and road sectors in Pemba (Zanzibar)
 72. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 73. Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique : mid-term review
 74. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 75. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 76. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 77. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 78. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 79. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 80. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 81. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 82. Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia
 83. Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool
 84. Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector
 85. Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector
 86. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 87. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 88. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 89. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 90. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 91. Management for Adaptation to Climate Change : Mid-term Review of a project implemented by Total Land Care, Malawi
 92. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 93. Mid-term review of Capacity Building on Maintenance in Zanzibar Electricity Cooperation
 94. Mid-Term Review of the Strategic Development Programme 2006-2011 (SDP2) of the National Smallholder Farmers' Association of Malawi (NASFAM)
 95. Midterm Review of the National Integrated Pest Management Programme in Nepal, Phase II
 96. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 97. Mulanje Mountain Biodiversity Conservation Project : Mid-Term Review for the Norwegian Governement
 98. NASFAM National Smallholder Farmers' Association of Malawi : Evaluation of Norwegian support to NASFAM's Strategic Development Programme 2003-2006 : Apprisal of Programme Document for support to NASFAM's Strategic Development Programme 2007-2011
 99. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 100. Pawns of Peace : Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009
 101. Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad
 102. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification
 103. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 104. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Synthesising Report 2007-2013
 105. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010
 106. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 107. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 108. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 109. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Indonesia
 110. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 111. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 112. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 113. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 114. Review and Appraisal of Norwegian Support to the Asian Institute of Technology (AIT) : review of the RAS 0351 programme (2003-2005) and appraisal of the "Education for Sustainable Development" programme proposal (2006-2009)
 115. Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017
 116. Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar
 117. Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report
 118. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 119. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 120. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 121. Support to Legislatures (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 122. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 123. The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation
 124. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business
 125. Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System
 126. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans
 127. Work in Progress : How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study
 5. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2
 7. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 10. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 12. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 13. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 14. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 15. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 16. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 17. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 19. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 20. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 21. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 22. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 23. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 25. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 26. Support to Legislatures (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 2. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 3. Duett eller duell? : reiseliv og lokalsamfunnsutvikling
 4. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 5. Føleevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010
 6. Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge
 7. Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet?
 8. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 9. Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel
 10. Interkommunalt plansamarbeid
 11. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 12. Kommuner med befolkningsnedgang
 13. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 14. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 15. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 16. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk : boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner
 17. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 18. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 19. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner
 20. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 21. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?
 22. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 4. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 5. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 6. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 7. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Finansdepartementet (FIN)

 1. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 2. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 3. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 4. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 5. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 6. Evaluation of SkatteFUNN
 7. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 8. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 9. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 10. Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper
 11. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 12. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 13. Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0
 14. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 15. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 16. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 17. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 18. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 19. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 20. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 21. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med JD)
 22. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 23. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 24. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 25. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
 26. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 27. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 28. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 29. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)
 30. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 31. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 32. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 33. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 34. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

 1. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 2. Evaluering av leveringsplikten
 3. Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)
 4. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med SD og NHD)
 5. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 6. Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server
 7. MAREANO-programmet
 8. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 9. Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering
 10. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 11. Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet
 12. Stø på havet : evaluering av Havforskningsinstituttet

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010
 3. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 4. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 5. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 6. Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)
 7. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 8. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 9. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 10. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 11. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med NFR)
 12. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 13. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 14. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 15. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 16. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 17. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.

Helsedirektoratet

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 3. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 4. Bruk av khat i Norge : nytelse og lidelse
 5. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 6. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 7. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 8. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 9. Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
 10. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 11. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 12. Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport
 13. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 14. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 15. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 16. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 17. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 18. Evaluering av rusreformen
 19. Evaluering av RUStelefonen 08588
 20. Evaluering av selvhjelp
 21. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 22. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 23. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 24. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 25. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 26. Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren
 27. Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
 28. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 29. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 30. Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"
 31. Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) : resultater fra første fase i en følgeforskning
 32. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 33. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 34. Ferie for personer med store bistandsbehov
 35. Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midtøsten - hva har vi lært? : hovedrapport
 36. Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet
 37. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 38. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 39. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 40. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 41. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 42. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 43. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 44. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 45. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)
 46. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 47. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 48. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 49. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 50. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 51. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
 52. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 53. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 54. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 55. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 56. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 57. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
 58. Å leve med epilepsi

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 3. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 4. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 5. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 6. Bolig og helse
 7. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 8. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 9. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 10. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 11. Boligkarriere for startlånesøkere
 12. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 13. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 14. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 15. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 16. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 17. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 18. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 19. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 20. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 21. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 22. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 23. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 24. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 25. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 26. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 27. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 28. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 29. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 30. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 31. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 32. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 33. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 34. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 35. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 36. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 37. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 38. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 39. Heis og levekår
 40. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 41. Housing first i Norge : en kartlegging
 42. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 43. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 44. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 45. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 46. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 47. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 48. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 49. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 50. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 51. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 52. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 53. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 54. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 55. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 56. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 57. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 58. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 59. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 60. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 61. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 62. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 63. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 64. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 65. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 66. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 67. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 68. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 69. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 70. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 71. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 72. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 73. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 74. Systematisering av erfaringer med passivhus
 75. Systematisering av erfaringer med passivhus
 76. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 77. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 78. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 79. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 80. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 81. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 82. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 83. Utkastelser og tvangssalg
 84. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer

Innovasjon Norge

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 3. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med KMD)
 4. Evaluering av bærekraftig reisemål
 5. Evaluering av designprogrammet
 6. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 7. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 8. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 9. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 10. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 11. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 12. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 13. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 14. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 15. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 16. Evaluering av NCE-programmet
 17. Evaluering av nyvekst
 18. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 19. Evaluering av SND : 1993-1999
 20. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 21. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 22. Evaluering av trebasert innovasjonsprogram
 23. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 24. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 25. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 26. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 27. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 28. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 29. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 30. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 31. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 32. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 33. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 34. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)
 35. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 36. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og KLIF)
 37. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 38. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 39. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 40. SND : organisation and Structure
 41. SND in an international context
 42. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 43. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 44. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 45. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 46. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 47. Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative
 48. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 49. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)
 3. Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med Husbanken)
 3. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 4. Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen
 5. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 6. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 7. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 3. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 4. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 5. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 6. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 7. Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 8. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 9. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 10. Dømt til samfunnsstraff
 11. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med NAV)
 12. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 13. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 14. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 15. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 16. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 17. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 18. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 19. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 20. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 21. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 22. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 23. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 24. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 25. Evaluering av Politidirektoratet
 26. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 27. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 28. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 29. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 30. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 31. Evaluering av soning med fotlenke
 32. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 33. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 34. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 35. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 36. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 37. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 38. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 39. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 40. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 41. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 42. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 43. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 44. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 45. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 46. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 47. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 48. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 49. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 50. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 51. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 52. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 53. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 54. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 55. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 56. Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport
 57. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med BLD)
 58. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 59. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 60. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 61. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 62. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 63. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 64. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 65. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 66. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (sammen med Den sivile påtalemyndighet)
 67. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 68. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 69. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 70. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 71. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 72. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 73. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 74. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 75. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway
 2. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 3. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 4. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 5. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 6. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 7. Evaluering av Statens naturoppsyn
 8. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og JD)
 9. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet)
 10. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 11. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 12. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KMD)
 13. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 14. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 15. Medvirkning med suksess? : funksjonshemmedes brukermedvirkning i kommunale planprosesser
 16. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 17. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 18. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 19. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 20. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 21. The FRAM - High North Research Centre for Climate and the Environment - Evaluation Report
 22. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 23. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging
 24. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 25. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
 26. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med LMD)
 27. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 3. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 4. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 5. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 6. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 7. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 8. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 9. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 10. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 11. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 12. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 13. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 14. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 15. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 16. Evaluering av bosetting av flyktninger
 17. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 18. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 19. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 20. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 21. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 22. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 23. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og NHD)
 24. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 25. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 26. Evaluering av interreg i Norge
 27. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 28. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 29. Evaluering av nyvekst
 30. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 31. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 32. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 33. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 34. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 35. Finansielle ubalanser i kommunene
 36. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 37. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 38. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 39. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 40. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 41. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 42. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 43. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 44. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 45. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 46. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 47. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 48. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 49. Husleielovens varslingsregel
 50. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 51. Internkontroll i kommuner
 52. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 53. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 54. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 55. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 56. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 57. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 58. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 59. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 60. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 61. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 62. Leieboerorganisering i Norge
 63. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 64. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 65. Modeller for utleie med sosiale formål
 66. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 67. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 68. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 69. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 70. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 71. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 72. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 73. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 74. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 75. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 76. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 77. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 78. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 79. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 80. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 81. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 82. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 83. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 84. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 85. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 86. Økonomisk risiko og boligeie

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 5. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 6. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med Kulturrådet)
 2. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 5. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 6. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 7. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 8. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 9. Evaluering av ABM-utvikling
 10. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med NHD)
 11. Evaluering av Bokavtalen
 12. Evaluering av Det Åpne Teater
 13. Evaluering av frifond : rapport
 14. Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie
 15. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 16. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med UD)
 17. For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
 18. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 19. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 20. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 21. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 22. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 23. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 24. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 25. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 26. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 27. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med FIN)
 28. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 29. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 30. Medieeierskapsutredningen 2012
 31. Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
 32. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med FIN)
 33. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med NHD)
 34. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 35. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 36. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 37. Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning
 38. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 39. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 40. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 41. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 42. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 43. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 44. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 45. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 3. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 4. Dimensjonering av fagopplæringen
 5. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 6. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 7. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 8. Evaluering av ANSA
 9. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 10. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 11. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 12. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 13. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 14. Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO
 15. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 16. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 17. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 18. Evaluering av Norgesuniversitetet
 19. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 20. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 21. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 22. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 23. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 24. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 25. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 26. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 27. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 28. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 29. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 30. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 31. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 32. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 33. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 34. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 35. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 36. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 37. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 38. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 39. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 40. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 41. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 42. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 43. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 44. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 45. Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen
 46. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Kystverket

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket hovedkontoret)
 2. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 3. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 20. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 1. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga og NOKUT)

Norges forskningsråd

 1. Evaluation of KLIMAFORSK
 2. Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument
 3. Følgeevaluering av FORKOMMUNE programmet : sluttrapport
 4. Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor
 5. Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i kommunesektoren : casestudie av prosjekter fra tre av Norges forskningsråds programmer
 6. Intervention Logic - Evaluation of the introduction of theorybased planning at RCN
 7. Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover
 8. Mid-term evaluation of eleven research schools - The National Research School Scheme
 9. Midterm assessment of the second phase of the Centers for Public Economics
 10. Midterm evaluation of FORINNPOL centres 2020 : R-Quest and OSIRIS Research for Research and Innovation Policy – FORINNPOL
 11. Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION
 12. Midway Evaluation of eight Centres for Environment-friendly Energy Research
 13. Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 5. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 6. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 7. Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION
 8. Bildeling i hovedstadsområdet
 9. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 10. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 11. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 12. Brukermedvirkning og psykisk helse
 13. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 14. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 15. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 16. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 17. Economic Research in Norway : An Evaluation
 18. Economic Research in Norway : An Evaluation
 19. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 20. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 21. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 22. Evaluation of Norwegian Development Research
 23. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 24. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 25. Evaluation of the CLIMIT Programme
 26. Evaluation of the Humanities in Norway
 27. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 28. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 29. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 30. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 31. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 32. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 33. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 34. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 35. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 36. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 37. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 38. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 39. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 40. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 41. Evaluation of UNINETT Sigma2
 42. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 43. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 44. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 45. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 46. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 47. Evaluering av DEMO 2000
 48. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 49. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 50. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 51. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 52. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 53. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 54. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 55. Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
 56. Evaluering av REGMODELL (sammen med KMD)
 57. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 58. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 59. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 60. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 61. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 62. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 63. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 64. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 65. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 66. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 67. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 68. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 69. External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL) of the Research council of Norway
 70. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 71. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 72. FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 73. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 74. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 75. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 76. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 77. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 78. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 79. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 80. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 81. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 82. Geography Research in Norway : an Evaluation
 83. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 84. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 85. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 86. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med HOD)
 87. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 88. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 89. Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system: Sub-report I to the SFF evaluation panel
 90. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 91. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 92. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 93. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 94. Internasjonalisering
 95. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 96. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 97. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 98. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 99. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 100. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 101. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 102. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 103. Lange spor i helseforskningen
 104. Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014
 105. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 106. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 107. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 108. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 109. Mat, risiko og kriser : matvaretrygghet i endring i Norge, Tyskland og Storbritannia
 110. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 111. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 112. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 113. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 114. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 115. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 116. Midway evaluation of 17 centres for research-based innovation (SFI-III)
 117. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 118. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 119. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med Innovasjon Norge og KLIF)
 120. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 121. Norwegian Climate Research : An evaluation
 122. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 123. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 124. Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION
 125. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 126. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 127. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 128. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 129. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 130. Pathways to global impact
 131. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 132. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 133. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 134. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 135. Psykisk sykes levekår
 136. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 137. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 138. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 139. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 140. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 141. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 142. Resultater og målopnåelse i PETROSAM
 143. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 144. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 145. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 146. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 147. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 148. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 149. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 150. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 151. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 152. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 153. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 154. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 155. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 156. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 157. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 158. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 159. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 160. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren
 161. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner
 162. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa
 163. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med KUD)
 2. AdOpera!
 3. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 4. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 5. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 6. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 7. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 8. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 9. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 10. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 11. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 12. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 13. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 14. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 15. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 16. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 17. Kunstkritikk.no : en evaluering
 18. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 19. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 20. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 21. Norsk form : en evaluering
 22. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 23. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 24. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 25. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 26. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 27. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 28. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 29. Teater ut til bygd og by?
 30. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 1. Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva
 2. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
 3. Evaluering av Fiskeridirektoratet
 4. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 5. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 6. Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS
 7. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
 8. Evaluering av Norges sjømatråd
 9. Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge : konseptvalgutredning
 10. Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen
 11. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 12. Oppbevaring av norsk radioaktivt avfall : konseptvalgutredning

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med KD)
 2. Altinn - en plattform å satse på?
 3. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 4. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 5. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med KMD)
 6. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med KUD)
 7. Evaluering av GIEK
 8. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og KMD)
 9. Evaluering av Innovasjon Norge
 10. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 11. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med KMD)
 12. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 13. Evaluering av Norsk Akkreditering
 14. Evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon
 15. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 16. Evaluering av Patentstyret
 17. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og SD)
 18. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 19. Evaluering av Teknologirådet
 20. EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010
 21. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med KMD)
 22. Geologi i planprosesser : delprosjekt i utviklingsprogrammet Mer geologi inn i samfunnsplanlegging (sammen med NGU)
 23. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 24. Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008
 25. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 26. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med KUD)
 27. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med BLD)
 28. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 29. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 30. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 31. Vurdering av Altinn II-plattformen
 32. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken
 2. Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang
 3. Evaluation of the DEMO 2000 program
 4. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 5. Evaluering av INTSOK
 6. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 7. Evaluering av måloppnåelse og Oljedirektoratets dataforvaltning : sluttrapport
 8. Evaluering av NVE
 9. Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger
 10. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, KLD og JD)
 11. NVEs virksomhet for tilsyn med dammer
 12. One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage
 13. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 14. Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold
 15. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 2. CO2 injection Well Integrity
 3. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 4. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 5. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 6. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 7. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 8. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 9. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 6. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 7. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 8. Evalueringsrapport : justissektorens innsats øvelse Gemini 2013
 9. Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012
 10. Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2012
 11. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 12. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 13. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 14. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 15. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 16. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 17. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 18. Sluttevaluering av pilotprosjekt : Transport og fremstilling av varetektinnsatte
 19. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet)

Politidirektoratet

 1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt
 4. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 7. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 8. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 9. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)

Sametinget - administrasjonen

 1. Bruk av tospråklighetsmidlene
 2. Dearvvašvuođa- ja sosiálprošeavttaid doarjagiid evalueren
 3. Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu
 4. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 5. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 6. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 7. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 8. Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014
 9. Evaluering av samiske språksentre
 10. Evaluering av stipend for høyere utdanning
 11. Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter
 12. Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 13. Guovttegielatvuođa doarjjagiid geavaheami
 14. Hástalusat duoji gelbbolašvuođas, oahpahusas ja ovdánahttimis
 15. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 16. Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager
 17. Sámedikki kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 18. Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 19. Utfordringer innen kompetanse, opplæring og utvikling i duodji
 20. Vuovdinorganisašuvnnaid duojis ja Duojáriid Dálu árvvoštallan

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 2. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 3. Bedre mobiltjenester på tog
 4. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 5. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 6. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 7. Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?
 8. Brukereie innen godstransport
 9. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 10. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 11. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 12. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 13. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 14. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 15. Evaluering av OPS i vegsektoren
 16. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 17. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 18. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 19. Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene
 20. Godstransport og logistikk i byer
 21. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 22. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 23. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 24. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 25. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 26. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 27. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 28. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 29. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 30. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 31. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 32. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 33. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 34. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 35. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 36. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 37. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 38. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 39. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 40. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 41. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 42. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 43. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 44. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 45. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 46. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 47. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 48. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 49. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 50. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 51. Transportløsninger for eldre i distriktene
 52. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 53. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 54. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Senter for statlig økonomistyring

 1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)

Skattedirektoratet

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 3. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 5. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 6. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 7. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 8. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 9. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 10. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 11. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 12. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Skatteetaten

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 2. Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten
 3. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 4. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet)
 5. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008
 6. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 7. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010
 8. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet)
 9. Norms and Tax Evasion
 10. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet)
 11. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet)
 12. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 13. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet)
 14. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet
 15. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 16. Rapport fra brukerundersøkelse : selvangivelsen for 2001
 17. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet)
 18. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet)
 19. Svart økonomi

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 2. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)

 1. "Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…" : en deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
 2. Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister
 3. Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) : oppsummeringsrapport
 4. Evaluering av Nasjonalt geriatriprogram : sluttrapport
 5. Evaluering av prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" : sluttrapport
 6. Evaluering av RELIS : sluttrapport
 7. Følgeevaluering av prosjekt Styrket  involvering av pasienter, brukere og  pårørende i tilsyn 
 8. Kjennskap og bruk av klageinstans i helsevesenet : tiltro til fylkeslegene og Helsetilsynet
 9. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet)
 10. Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 : masteroppgave
 11. Psykososiale team for flyktninger og asylsøkere : brukerundersøkelse og evaluering

Statens vegvesen (SVV)

 1. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 2. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 3. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 4. En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat : evaluering av Administrasjonsavdelingens organisasjon i Statens vegvesen, Region vest
 5. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 6. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 7. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 8. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 9. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 10. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (sammen med Vegvesenet)
 11. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 12. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 13. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 14. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 15. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 16. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 17. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 18. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 19. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 20. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 21. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 22. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 23. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 24. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 25. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 26. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 2. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 3. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 4. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 43. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 44. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 45. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 46. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 47. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 48. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 49. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 174. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 175. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 176. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 177. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 178. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 179. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 180. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 181. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 182. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 183. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 184. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 185. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 186. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 187. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 188. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 189. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 190. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 191. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 192. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 193. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 194. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 195. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 196. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 197. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 198. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 199. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 200. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 201. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 202. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 203. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 204. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 205. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 206. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 207. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 208. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 209. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 210. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 211. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 212. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 213. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 214. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 215. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 216. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 217. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 218. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 219. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 220. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 221. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 222. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 5. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 6. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 8. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 9. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 10. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 11. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 12. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 13. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 14. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 15. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 16. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 17. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 18. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 19. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 20. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 21. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 22. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 23. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 24. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 25. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 26. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 27. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 28. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 29. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 30. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 31. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 32. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 33. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 34. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 35. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 36. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 37. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 38. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 39. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 40. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 41. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 42. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 43. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 44. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 45. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 46. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 47. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 48. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 49. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 50. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 51. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 52. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 53. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 54. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 55. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 56. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 57. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 58. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 59. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 60. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 61. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 62. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 63. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 64. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 65. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 66. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 67. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 68. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 69. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 70. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 71. Kvalitet i familiebarnehager
 72. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 73. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 74. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 75. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 76. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 77. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 78. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 79. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 80. Omdømmeundersøkelse 2017
 81. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 82. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 83. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 84. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 85. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 86. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 87. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 88. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 89. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 90. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 91. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
 92. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 4. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 5. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 6. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport
 7. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 8. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 9. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utenriksdepartementet (UD)

 1. End Review of the Contract Between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Kirkelig kulturverksted (2012-2015)
 2. Evaluation of CESAR’s Activities in the Middle East Funded by Norway
 3. Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries
 4. Evaluation of the Talent project at Førde Traditional and World music festival
 5. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med KLD)
 6. Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet : sluttrapport
 7. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med KUD)
 8. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 9. Mid-term Evaluation of the EEA Grants
 10. Mid-term Review of the Contract between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Mimeta 2014-2016
 11. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med NFR)
 12. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 13. Review of Norwegian Support to Agriculture and Agri-Business in Bosnia-Herzegovina and Kosovo
 14. Review of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs´ (NMFA) support to ACTED in Faryab Province, 2013-2015
 15. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 5. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 6. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 7. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 7. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 8. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 9. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 10. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 11. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 12. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 13. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 14. Evaluering av forsterket avdeling
 15. Evaluering av forsterket avdeling
 16. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 17. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 18. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 19. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 20. Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall"
 21. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 22. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 23. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 24. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 25. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 26. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 27. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 28. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 29. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 30. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 31. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 32. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 33. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 34. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 35. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 36. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 37. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 38. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 39. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 40. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 41. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 42. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 43. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 44. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 45. Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag
 46. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
 47. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)