Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Observasjon

Grupper på

587 unike evalueringer fordelt på 84 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 4. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 2. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 3. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 4. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 5. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 7. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 8. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 9. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 10. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 11. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 12. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 13. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 14. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 15. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 16. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 17. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 18. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 19. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 21. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 22. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 23. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 24. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 25. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 26. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 27. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 28. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 29. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 30. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 31. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 32. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 33. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 34. Jeg Kan : teater som metode
 35. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 36. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 37. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 38. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 39. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 40. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 41. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 42. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 43. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 44. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 45. Sluttrapport for FNS-prosjekt
 46. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 47. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 48. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 49. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 50. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 51. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 2. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 3. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 4. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 5. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 6. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 7. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 8. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 9. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 10. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 11. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 12. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 13. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 14. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 15. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet

Den Norske Stats Husbank

 1. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 4. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 5. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 6. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 7. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 8. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 9. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart
 10. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 11. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 12. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 13. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 14. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 15. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 16. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 17. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 18. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 19. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 20. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 21. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 22. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 23. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 24. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 25. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 26. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 27. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 28. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 29. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 30. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 31. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 32. Miljømessige effekter av ulike behandlingsmetoder for hogstavfall ved hogst av sitkagran
 33. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 34. Nattkve som driftssystem ved hold av sau og ammegeit (sammen med Fylkesmannen i Hedmark)
 35. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 36. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 37. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 38. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 39. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 40. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 41. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 42. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 43. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 44. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 45. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 46. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 47. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (sammen med Fylkesmannen i Oppland)
 48. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 49. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 50. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 51. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 52. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 53. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 54. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012
 55. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 56. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004
 57. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona
 58. Villreinnemndene : en evaluering av deres struktur og funksjon
 59. Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine
 2. A Framework for Analysing Participation in Development
 3. A Monitoring and Evaluation Report of the Conservation Agriculture Project 1 (CAP1) in Zambia
 4. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 5. Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations
 6. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 7. End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project
 8. End-review of Norwegian support to rural electrification projects in Uganda
 9. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 10. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 11. Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study
 12. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001-2011
 13. Evaluation of Norwegian support to capacity development
 14. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 15. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 16. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 17. Health Results Innovation Trust Fund Mid Term Review
 18. Impact assessment of Norwegian support to the energy and road sectors in Pemba (Zanzibar)
 19. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 20. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 21. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 22. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 23. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 24. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 25. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 26. Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool
 27. Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector
 28. Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector
 29. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 30. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 31. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 32. Management for Adaptation to Climate Change : Mid-term Review of a project implemented by Total Land Care, Malawi
 33. Mid-term review of Capacity Building on Maintenance in Zanzibar Electricity Cooperation
 34. Mid-Term Review of the Strategic Development Programme 2006-2011 (SDP2) of the National Smallholder Farmers' Association of Malawi (NASFAM)
 35. Midterm Assessment of MAP (Meso-American Agro-Environmental Program)
 36. Midterm Review of the National Integrated Pest Management Programme in Nepal, Phase II
 37. Mulanje Mountain Biodiversity Conservation Project : Mid-Term Review for the Norwegian Governement
 38. NASFAM National Smallholder Farmers' Association of Malawi : Evaluation of Norwegian support to NASFAM's Strategic Development Programme 2003-2006 : Apprisal of Programme Document for support to NASFAM's Strategic Development Programme 2007-2011
 39. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 40. Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad
 41. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 42. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 43. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 44. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 45. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 46. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 47. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 48. Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017
 49. Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar
 50. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 51. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans

Finansdepartementet (FIN)

 1. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 2. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 3. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 4. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og NHD)
 5. Evaluering av skattereformen 2006
 6. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 7. Konkurransen i bankmarkedet
 8. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 9. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 10. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 11. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 12. Vurdering av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet

Fiskeriadministrasjonen

 1. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 2. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 3. Dømt til samfunnsstraff
 4. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med NAV)
 5. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 6. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 7. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 8. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 9. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 10. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 11. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 12. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 13. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 14. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 15. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 16. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 17. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 18. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 19. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 20. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 3. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 4. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 5. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 6. Avgifter på spillolje
 7. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 8. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 9. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 10. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 11. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 12. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 13. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 14. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 15. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 16. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 17. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 18. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 19. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 20. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 21. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 22. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 23. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 24. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 25. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 26. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 27. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 28. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 29. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 30. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 31. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 32. Kvalitetskontroll av returflis
 33. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 34. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 35. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 36. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 37. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 38. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 39. Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst
 40. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 41. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 42. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 43. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 44. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 45. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 46. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 47. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 48. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 49. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 50. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 51. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 52. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 53. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 54. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 55. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 56. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 57. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 58. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 59. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 2. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 3. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 4. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 5. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 6. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 7. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 8. Finansielle ubalanser i kommunene
 9. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 10. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 11. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 12. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 13. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 14. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 15. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 16. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 17. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 18. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 19. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 20. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 21. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 22. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 23. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 2. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 3. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 4. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 5. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 6. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 7. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 8. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 9. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn
 2. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 3. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 4. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 5. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 6. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 7. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 8. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 9. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 10. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 11. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 12. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 13. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 14. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 15. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 16. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 17. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 18. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 19. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 20. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 21. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 22. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 23. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 1. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga og NOKUT)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 2. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 3. Basic Chemistry Research in Norway
 4. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 7. ERMS- and PROOF programmes : Experimental validation of drilling effects in the field
 8. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 9. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 10. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 11. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 12. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 13. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 14. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 15. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 16. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 17. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 18. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 19. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 20. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 21. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 22. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 23. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 24. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 25. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 26. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 27. Resultater og målopnåelse i PETROSAM
 28. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 29. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 30. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 31. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 32. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 33. Veterinærinstituttet : en evaluering

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 2. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 3. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 4. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 5. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 6. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 7. Nye måleteknologier
 8. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 9. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 12. Utredningsområder for havvindkraft : effekter på marine organismer og ressurser
 13. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. AdOpera!
 2. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 3. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 4. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 5. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 6. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 7. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 8. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 9. Norsk form : en evaluering
 10. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 11. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 12. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 13. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 14. Teater ut til bygd og by?

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. Bedre mobiltjenester på tog
 2. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 3. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 4. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 5. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 6. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 7. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 8. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 9. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 10. Konseptvalgutredning : Harstad
 11. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 12. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 13. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 14. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 15. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 16. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 17. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 18. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 19. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 20. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 21. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 22. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 23. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 24. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 25. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 26. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens vegvesen (SVV)

 1. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 2. Alkolås i buss
 3. Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes
 4. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 5. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 6. Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak
 7. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 8. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 9. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 10. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 11. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 12. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 13. Miljøkonsekvenser av reguleringsframlegg for Fv 776, Tysværvåg
 14. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 15. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 16. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 17. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 18. Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712
 19. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 4. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 5. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 6. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 7. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 25. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken

Utdanningsdirektoratet

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 3. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 4. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 5. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 6. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 7. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 8. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 9. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 10. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 11. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 12. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 13. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 14. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 15. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 16. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 17. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 18. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 19. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 20. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 21. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 22. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 23. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 24. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 2. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 3. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 4. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 5. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 7. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 8. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 9. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 10. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 11. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 12. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 13. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 14. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 15. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)