Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Spørreskjema

Grupper på

1179 unike evalueringer fordelt på 118 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 2. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 3. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 4. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 5. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 6. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 7. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 8. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 9. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 10. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 11. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 12. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 13. Evaluering av Arbeidstilsynet
 14. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 15. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 16. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 17. Evaluering av grunnstønadsordningen
 18. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 19. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 20. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 21. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 22. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 23. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 24. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 25. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 26. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 27. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 28. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 29. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 30. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 31. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 32. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 33. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 34. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 35. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 36. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 37. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 38. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. 800Gjeld
 3. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 4. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 5. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 6. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 7. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 8. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 10. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 11. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 12. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 13. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 14. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 15. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 16. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 17. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 18. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 19. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 21. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 22. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 23. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 24. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 25. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 26. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 27. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 28. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 29. Evaluering av iBedrift Nordland
 30. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 31. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 32. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 33. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 34. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 35. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 36. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 37. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 38. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 39. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 40. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 41. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 42. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 43. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 44. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 45. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 46. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 47. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 48. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 49. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 50. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 51. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 52. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 53. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 54. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 55. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 56. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 57. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 58. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 59. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 60. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 61. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 62. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 63. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 64. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 65. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 66. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 67. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 68. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 69. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 70. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 71. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 72. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 73. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 74. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 75. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 76. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 77. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 78. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 79. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 80. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 81. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 82. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 83. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 84. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 85. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 86. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 87. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 88. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 89. Tilrettelegging i arbeidslivet
 90. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 91. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 92. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 93. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 94. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 95. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 96. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 97. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 4. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 5. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 6. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 7. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 8. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 9. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 10. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 11. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 12. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 13. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 14. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 15. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 16. Evaluering av Finansportalen
 17. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 18. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 19. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 20. Evaluering av kontantstøtteordningen
 21. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 22. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 23. Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk
 24. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 25. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 26. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 27. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 28. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 29. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 30. Foreldremekling : brukarperspektivet
 31. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 32. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 33. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 34. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 35. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 36. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 37. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 38. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 39. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 40. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 41. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 42. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 43. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 44. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 45. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 46. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 47. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 48. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 49. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 50. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 51. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 52. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 53. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 54. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 55. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 56. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 57. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 58. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 59. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole
 60. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 61. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Brønnøysundregistrene

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 3. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Den Norske Stats Husbank

 1. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Framework for Analysing Participation in Development
 2. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 3. Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society
 4. Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved
 5. Democracy Support through the United Nations
 6. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 7. Evaluation of Fredskorpset
 8. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 9. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 10. Evaluation of Norway’s Multilateral Partnerships Portfolio : The World Bank and UN Inter-Agency Trust Funds
 11. Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance
 12. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 13. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 14. Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid
 15. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 16. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 17. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
 19. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 20. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 21. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 22. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 23. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia
 25. Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector
 26. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 27. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 28. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 29. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 30. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 31. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 32. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 33. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 34. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010
 35. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 36. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 37. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 38. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Indonesia
 39. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 40. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 41. Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report
 42. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 43. The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation
 44. Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System
 45. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans
 46. Work in Progress : How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 3. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Distriktskommunen som næringsutvikler : En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020
 2. Føleevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010
 3. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 4. Interkommunalt plansamarbeid
 5. Kommunikasjon uavhengig av stad
 6. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 7. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 8. Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet
 9. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner
 10. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 11. Ungdata : Ung i Distrikts-Norge

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Fylkesmannen i Finnmark

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Nordland

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Troms

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med LMD)
 2. Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010
 3. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 4. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 5. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 6. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 7. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 8. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 9. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 10. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med NFR)
 11. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 12. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 13. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 14. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 15. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 16. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.

Helsedirektoratet

 1. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 2. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 3. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 4. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 5. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 6. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 7. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 8. En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"
 9. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 10. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 11. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 12. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 13. Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport
 14. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 15. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 16. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 17. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 18. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 19. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 20. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 21. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 22. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 23. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 24. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 25. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 26. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 27. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 28. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 29. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 30. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 31. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 32. Ferie for personer med store bistandsbehov
 33. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 34. Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport
 35. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 36. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 37. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 38. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 39. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 40. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)
 41. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 42. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 43. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 44. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 45. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 46. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 47. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 48. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 49. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 50. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 51. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 52. Snus- og røykeslutt på stand – virker det? : evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole
 53. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 54. TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring
 55. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 56. Å leve med epilepsi

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 2. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 3. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 4. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 5. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 6. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 7. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 8. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 9. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 10. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 11. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 12. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 13. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 14. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 15. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 16. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 17. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 18. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 19. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 20. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 21. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 22. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 23. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 24. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 25. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 26. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 27. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 28. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 29. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 30. Systematisering av erfaringer med passivhus
 31. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 32. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport
 33. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 34. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
 35. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 3. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 4. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 5. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 6. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 7. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 8. Evaluering av bærekraftig reisemål
 9. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 10. Evaluering av designprogrammet
 11. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 12. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 13. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 14. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 15. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 16. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 17. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 18. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 19. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 20. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 21. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 22. Evaluering av nyvekst
 23. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 24. Evaluering av SND : 1993-1999
 25. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 26. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 27. Evaluering av trebasert innovasjonsprogram
 28. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 29. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 30. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 31. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 32. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 33. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 34. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 35. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 36. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 37. Innovasjon Norge som kunnskapsaktør
 38. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 39. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 40. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 41. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 42. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 43. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 44. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 45. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 46. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 47. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 48. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 49. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 50. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 51. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 52. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 53. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 54. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 55. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 56. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 57. SND : organisation and Structure
 58. SND in an international context
 59. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 60. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 61. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 62. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 63. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 64. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 65. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 66. Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative
 67. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 68. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 69. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)
 3. Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 2. Dømt til samfunnsstraff
 3. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 4. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 5. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 6. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 7. Evaluering av Politidirektoratet
 8. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 9. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 10. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 11. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 12. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 13. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
 14. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 15. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 16. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 17. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 18. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 19. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med BLD)
 20. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 21. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 22. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 2. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 3. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 4. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet)
 5. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 6. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 7. Grønnere arbeidsplasser: Barnehagene i Leksvik : kartlegging og kursopplegg
 8. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 9. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 10. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 11. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 12. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 13. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 14. The FRAM - High North Research Centre for Climate and the Environment - Evaluation Report

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 1. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 2. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 3. Brukerundersøkelse 2011
 4. Brukerundersøkelse 2012
 5. Brukerundersøkelse 2013
 6. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 7. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 8. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 9. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 10. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 11. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 12. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 13. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 14. Evaluering av bosetting av flyktninger
 15. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 16. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 17. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 18. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 19. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 20. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 21. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 22. Evaluering av interreg i Norge
 23. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 24. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 25. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 26. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 27. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 28. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 29. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 30. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 31. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 32. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 33. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 34. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 35. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 36. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 37. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 38. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 39. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 40. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 41. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 42. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 43. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 44. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 45. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 46. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 47. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 48. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 49. Leieboerorganisering i Norge
 50. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 51. Nominering og konstituering i norske kommunar
 52. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 53. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 54. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 55. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 56. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 57. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 58. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 59. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 60. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 61. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 62. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 63. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 64. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 65. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 66. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 67. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 68. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 2. Evaluering av ABM-utvikling
 3. Evaluering av Det Åpne Teater
 4. Evaluering av frifond : rapport
 5. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 6. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 7. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 8. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 9. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 10. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 11. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 12. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 13. Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader
 14. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 15. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 16. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 3. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 4. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 5. Dimensjonering av fagopplæringen
 6. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 7. Evaluering av ANSA
 8. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 9. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 10. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 11. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 12. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 13. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 14. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 15. Evaluering av Norgesuniversitetet
 16. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 17. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 18. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 19. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 20. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 21. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 22. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 23. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 24. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 25. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 26. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 27. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 28. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 29. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 30. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 31. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 32. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 33. Studenters levekår 2005
 34. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 35. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 36. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 37. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 38. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis
 39. Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen
 40. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 3. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 4. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 5. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 6. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 7. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 8. Bildeling i hovedstadsområdet
 9. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 10. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 11. Bruk av reisetid ombord på toget
 12. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 13. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 14. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 15. Den nye studiehverdagen
 16. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 17. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 18. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 19. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 20. Evaluation of the CLIMIT Programme
 21. Evaluation of the national research school scheme
 22. Evaluation of the national research school scheme
 23. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 24. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 25. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 26. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 27. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 28. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 29. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 30. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 31. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 32. Evaluering av DEMO 2000
 33. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 34. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 35. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 36. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 37. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 38. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 39. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 40. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 41. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 42. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 43. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 44. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 45. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 46. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 47. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 48. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 49. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 50. Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter
 51. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 52. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 53. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 54. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 55. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 56. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 57. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med HOD)
 58. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 59. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 60. Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system: Sub-report I to the SFF evaluation panel
 61. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 62. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 63. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 64. Internasjonalisering
 65. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 66. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 67. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 68. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 69. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 70. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 71. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 72. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 73. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 74. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 75. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 76. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 77. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 78. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 79. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 80. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 81. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 82. Norwegian Climate Research : An evaluation
 83. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 84. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 85. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 86. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 87. Pathways to global impact
 88. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 89. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 90. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 91. Psykisk sykes levekår
 92. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 93. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 94. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 95. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 96. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 97. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 98. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 99. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013
 100. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 101. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 102. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 103. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017
 104. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 105. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 106. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 107. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 108. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 109. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen
 110. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 111. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 112. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 113. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren
 114. Veterinærinstituttet : en evaluering

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 6. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 7. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 8. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 9. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 10. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 11. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 12. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 13. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 14. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 15. Ressursbruk i politiet

Politidirektoratet

 1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 4. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Borg bispedømme og Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 3. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 2. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 3. Catalytic impact of airports in Norway
 4. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 5. Elbileiernes reisevaner
 6. Eldres transportvirkelighet 2030
 7. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 8. Evaluering av OPS i vegsektoren
 9. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 10. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 11. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 12. Føreropplæring i tilknytning til videregående skole : bedre og billigere i distriktene
 13. Godstransport og logistikk i byer
 14. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 15. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 16. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 17. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 18. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 19. Næringslivets persontransporter
 20. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 21. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 22. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 23. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Skattedirektoratet

 1. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens vegvesen (SVV)

 1. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 2. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 3. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 4. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 5. En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat : evaluering av Administrasjonsavdelingens organisasjon i Statens vegvesen, Region vest
 6. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 7. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 8. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 9. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 10. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 11. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 12. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (sammen med Vegvesenet)
 13. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (sammen med Vegvesenet)
 14. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 15. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 16. Farlig god sjåfør
 17. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 18. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 19. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 20. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 21. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 22. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 23. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 24. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 25. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 26. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 27. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 28. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 29. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 30. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 31. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 32. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (sammen med Vegvesenet)
 33. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 34. Ungdom, utvikling og ulykker
 35. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 36. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 37. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 2. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 43. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 44. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 45. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 46. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 47. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 48. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 49. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 107. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 108. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 109. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 110. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 111. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 112. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 113. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 114. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 115. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 116. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 117. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 118. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 119. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 120. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 121. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 122. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 123. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 124. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 125. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 126. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 127. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 128. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 129. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 130. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 5. Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
 6. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 7. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 8. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 9. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 10. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 11. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 12. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 13. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 14. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 15. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 16. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 17. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 18. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 19. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 20. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 21. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 22. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 23. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 24. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 25. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 26. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 27. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 28. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 29. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 30. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 31. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 32. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 33. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 34. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 35. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 36. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 37. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 38. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 39. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 40. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 41. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 42. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 43. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 44. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 45. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 46. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 47. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 48. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 49. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 50. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 51. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 52. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 53. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 54. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 55. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 56. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 57. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 58. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 59. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 60. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 61. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 62. Kvalitet i familiebarnehager
 63. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 64. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 65. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 66. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 67. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 68. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 69. Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17
 70. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 71. Omdømmeundersøkelse 2017
 72. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 73. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 74. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 75. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 76. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 77. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 78. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 79. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 80. Spørsmål til Barnehage-Norge 2017
 81. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 82. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 83. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 84. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 85. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 86. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 87. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 88. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 89. Utbytte av videreutdanning : deltakerundersøkelsen 2011 : utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet
 90. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 4. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 5. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utlendingsdirektoratet

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 2. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 3. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 4. Evaluering av forsterket avdeling
 5. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 6. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 7. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 8. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 9. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 10. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 11. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 12. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 13. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 14. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 15. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 16. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)