Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Statistikk

Grupper på

947 unike evalueringer fordelt på 82 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 3. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 4. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 5. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 6. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 7. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 8. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 9. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 10. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 11. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 12. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 14. Evaluering av grunnstønadsordningen
 15. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 16. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 17. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 18. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 19. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 20. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 21. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 22. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 23. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 24. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 25. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 26. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 27. Innvandrere og attføring
 28. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 29. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 30. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 31. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 32. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 33. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 34. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 35. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 36. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 37. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 38. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 39. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 40. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 41. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 42. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 43. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 44. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 45. Til renholdets pris
 46. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 47. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 48. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 49. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 50. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 51. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010
 5. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 2. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 3. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 5. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 6. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 7. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 8. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 9. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 10. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 11. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 12. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 13. Evaluering av mangfoldsløftet
 14. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 15. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 16. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 17. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 18. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 19. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 20. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 21. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 22. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 23. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 24. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 25. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 26. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 27. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 28. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 29. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 30. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 31. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 32. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 33. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 34. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 36. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 37. Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb
 38. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 39. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 40. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær
 41. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 42. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 43. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 44. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 45. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 46. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 47. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 48. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.
 49. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 50. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 51. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 52. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 53. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 54. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 2. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 3. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 4. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 5. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 6. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 7. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 8. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med KMD og NHD)
 9. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 10. Evaluering av kontantstøtteordningen
 11. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 12. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 13. Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk
 14. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 15. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 16. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 17. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 18. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 19. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 20. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 21. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 22. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 23. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 24. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 25. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 26. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 27. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 28. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Den Norske Stats Husbank

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 3. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 4. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 5. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 6. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 7. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 8. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 9. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 10. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 11. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 12. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 13. Nattkve som driftssystem ved hold av sau og ammegeit (sammen med Fylkesmannen i Hedmark)
 14. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 15. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 16. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Support to Legislatures (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A baseline study of Norwegian development cooperation within the areas of environment and natural resources management in Myanmar
 2. A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016
 3. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 4. Counrty Evaluation Brief: Myanmar
 5. Country Evaluation Brief: Nepal
 6. Democracy Support through the United Nations
 7. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation
 10. Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report
 11. Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report
 12. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 13. Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration
 14. Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance
 15. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 16. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 17. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 18. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 19. Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance : Case Studies Regarding Mozambique, Bangladesh, East Timor and Angola
 20. Evaluation Series of NORHED: Evaluability Study
 21. Experiences with results-based payments in Norwegian development aid
 22. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 23. Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries
 24. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 25. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 26. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 27. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 28. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 29. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 30. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 31. Norway's Trade Related Assistance through Multilateral Organization : A Synthesis Study
 32. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 33. Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study
 34. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 35. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 36. Support to Legislatures (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 37. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 38. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 2. Duett eller duell? : reiseliv og lokalsamfunnsutvikling
 3. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 4. Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
 5. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 6. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 7. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 8. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 9. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
 10. Sårbar eller robust? : sårbarhetsindeksen 2012, en analyse av kommuners næringsmessige sårbarhet
 11. Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet
 12. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?

Finansdepartementet (FIN)

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 6. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 7. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 8. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 9. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 10. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 11. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 12. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 13. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 14. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 15. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 16. Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet (sammen med FD)
 17. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 18. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 19. Evaluering av skattereformen 2006
 20. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 21. Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper
 22. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 23. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 24. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 25. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 26. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 27. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 28. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 29. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 30. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 31. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 32. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 33. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 34. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 35. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 36. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 37. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 38. NMoF Fixed Income Review : Final report
 39. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 40. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 41. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 42. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 43. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 44. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 45. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 46. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med KMD)
 47. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 48. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 49. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 50. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 51. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 52. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 53. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 54. Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?
 55. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 56. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 4. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

 1. Evaluering av Høykom III (sammen med NFR og Fornyings- og administrasjonsdepartementet)

Forsvarsstaben

 1. Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret (sammen med FMO og Forsvarsstaben)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 2. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 3. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 4. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 5. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 6. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 7. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 8. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 9. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 10. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 11. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse

Helsedirektoratet

 1. Barnevern og sosialhjelp
 2. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 3. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 4. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 5. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 6. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 7. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 8. Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009
 9. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 10. Evaluering av rusreformen
 11. Evaluering av RUStelefonen 08588
 12. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 13. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 14. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 15. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 16. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 17. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 2. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 3. Bolig og levekår i Norge 2012
 4. Boligkarriere for startlånesøkere
 5. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 6. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 7. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 8. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 9. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 10. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 11. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 12. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 13. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 14. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 15. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 16. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 17. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 18. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 19. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 20. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 21. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 22. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 23. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 24. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 25. Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig
 26. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 27. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 28. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 29. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 30. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 31. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 32. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 33. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 34. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 35. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 36. Utkastelser og tvangssalg
 37. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 38. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 39. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 2. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med KMD)
 3. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 4. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 5. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 6. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 7. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 8. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 9. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 10. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 11. Evaluering av NCE-programmet
 12. Evaluering av nyvekst
 13. Evaluering av SND : 1993-1999
 14. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 15. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 16. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 17. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)
 18. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 19. Norske Eksportforetak : en analyse av mikrodata fra 2001 til 2008
 20. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 21. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 22. SND : organisation and Structure
 23. SND in an international context
 24. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 25. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 26. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 2. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 3. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 4. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 5. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 6. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 7. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 8. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 9. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 10. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 11. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 12. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 13. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 14. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 15. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 16. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 17. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 18. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
 19. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 20. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 21. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 22. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 23. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 24. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 25. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 26. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 27. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 28. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 29. Tiltak overfor gjengangere : TOG

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 3. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 4. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 5. Dieselbiler : partikkelfilter - ettermontering og kostnader
 6. Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport
 7. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og SVV)
 8. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 9. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 10. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 11. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 12. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS
 13. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 2. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 3. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 4. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 5. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 6. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 7. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 8. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 9. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 10. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 11. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 12. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 13. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 14. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 15. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 16. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og NHD)
 17. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 18. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 19. Evaluering av nyvekst
 20. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 21. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 22. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 23. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 24. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 25. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 26. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 27. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 28. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 29. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 30. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 31. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 32. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 33. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 34. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 35. Modeller for utleie med sosiale formål
 36. Nominering og konstituering i norske kommunar
 37. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 38. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med FIN)
 39. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 40. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 41. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 42. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 43. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 44. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 45. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 46. Senterutvikling mot 2020
 47. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 48. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 49. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 50. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 51. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 52. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 53. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 54. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 55. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 56. Økonomisk risiko og boligeie

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 3. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 4. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 5. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 6. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 7. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 8. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 9. Evalueringsrapport : "tvillingskolemodellen"
 10. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 11. Frafall i videregående opplæring : betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke
 12. Full dekning, også av førskolelærere?
 13. Førskolelærere og barnehageansatte
 14. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 15. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 16. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 17. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 18. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 19. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 20. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 21. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 22. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 23. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 24. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 25. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon
 3. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 4. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 5. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 6. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 7. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 8. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 9. Evaluation of the CLIMIT Programme
 10. Evaluation of the Humanities in Norway
 11. Evaluation of the national research school scheme
 12. Evaluation of the national research school scheme
 13. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 14. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 15. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 16. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 17. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 18. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 19. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 20. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 21. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 22. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 23. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 24. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 25. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 26. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 27. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 28. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 29. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 30. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 31. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 32. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 33. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 34. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 35. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 36. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 37. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 38. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 39. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 40. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 41. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 42. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 43. Lange spor i helseforskningen
 44. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 45. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 46. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 47. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 48. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 49. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 50. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 51. Pathways to global impact
 52. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 53. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 54. Psykisk sykes levekår
 55. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 56. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 57. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 58. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 59. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 60. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 61. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 62. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 63. Studiefrafall og studiestabilitet
 64. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 65. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 66. Veterinærinstituttet : en evaluering

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 2. Effects of intraday trade on NorNed
 3. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 4. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 5. Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon
 6. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 7. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 8. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 9. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Nye måleteknologier
 12. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 13. Regulering av prisen på fjernvarme
 14. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 15. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 16. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 17. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Politidirektoratet

 1. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt
 2. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 4. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Borg bispedømme og Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 3. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 4. Brukereie innen godstransport
 5. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 6. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 7. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 8. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 9. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 10. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 11. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 12. Elbileiernes reisevaner
 13. Eldres transportvirkelighet 2030
 14. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 15. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 16. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 17. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 18. Godstransport og logistikk i byer
 19. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 20. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 21. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 22. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 23. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 24. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 25. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 26. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 27. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 28. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 29. Konseptvalgutredning : Harstad
 30. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 31. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 32. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 33. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 34. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 35. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 36. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 37. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 38. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 39. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 40. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 41. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 42. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 43. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 44. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 45. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 46. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 47. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 48. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 49. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 50. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 51. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 52. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 53. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 54. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 55. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 56. Næringslivets persontransporter
 57. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 58. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 59. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 60. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 61. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 62. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 63. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 64. Risiko i trafikken 2005-2007
 65. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 66. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 67. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 68. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 69. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 70. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 71. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 72. Transportløsninger for eldre i distriktene
 73. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 74. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 75. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 76. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 3. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 4. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 5. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 6. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (sammen med Vegvesenet)
 7. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 8. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 9. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 10. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 11. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 12. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 13. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 14. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 15. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 16. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 17. Konkurranseflater i godstransport
 18. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 19. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 20. Miljøavgifter i lavutslippssone
 21. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 22. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 23. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 24. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 25. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 26. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 27. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 28. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 29. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 30. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten
 31. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 32. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 33. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 34. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 35. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 36. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 2. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 3. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 4. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 5. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 43. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 44. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 45. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 46. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 47. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 48. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 49. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 103. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 104. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 105. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 106. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 107. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 108. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 109. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 110. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 111. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 112. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 113. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 114. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 115. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 116. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 117. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 118. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 119. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 120. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 121. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 122. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 123. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 124. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 125. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 126. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 127. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 2. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 3. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 4. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 5. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 6. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 7. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 8. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 9. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 10. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 11. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 12. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 13. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 14. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 15. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 16. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 17. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 18. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 19. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 20. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 21. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 22. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 23. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 24. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 25. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 26. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 27. Kvalitet i familiebarnehager
 28. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 29. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 30. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 31. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 32. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport
 2. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Assistert retur til Nigeria
 2. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 3. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 4. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 5. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 6. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 7. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 8. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 9. Evaluering av forsterket avdeling
 10. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 11. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 12. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 13. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 14. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 15. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 16. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 17. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 18. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 19. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 20. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 21. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 22. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 23. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 24. Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag
 25. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
 26. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)