Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Dokumentstudier

Grupper på

2193 unike evalueringer fordelt på 129 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 3. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 4. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 5. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 6. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 7. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 8. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 9. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 10. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 11. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 12. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 13. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 14. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 15. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 16. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 17. Evaluering av Arbeidstilsynet
 18. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 19. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 20. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 21. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 22. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 23. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 24. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 25. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 26. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 27. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 28. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 29. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 30. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 31. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 32. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 33. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 34. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 35. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 36. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 37. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 38. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 39. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 40. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 41. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 42. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 43. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 44. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 45. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 46. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 47. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 48. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 49. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 50. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 51. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 52. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 53. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 54. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 55. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 56. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
 57. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 58. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 59. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 60. Til renholdets pris
 61. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 62. Utleie av arbeidskraft 2011
 63. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 64. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 65. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 4. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 3. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 4. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 5. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 6. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 7. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 8. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 10. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 11. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 12. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 13. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 14. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 15. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 17. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 18. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 19. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 20. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 21. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 22. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 23. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 24. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 25. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 26. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 27. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 28. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 29. Evaluering av mangfoldsløftet
 30. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 31. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 32. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 33. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 34. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 35. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 36. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 37. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 38. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 39. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 40. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 41. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 42. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 43. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 44. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 45. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 46. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 47. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 48. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 49. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 50. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 51. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 52. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 53. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 54. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 55. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 56. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 57. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 58. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 59. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 60. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 61. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 62. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 63. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 64. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 65. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 66. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 67. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 68. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 69. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 70. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 71. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 72. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 73. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 74. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 75. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 76. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 77. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 78. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 79. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 80. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 81. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 82. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 83. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 84. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 85. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 86. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 87. Supported Employment i Norden
 88. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 89. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 90. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 91. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 92. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 93. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 94. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 4. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 5. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 6. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 7. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 8. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 9. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 10. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 11. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 12. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 13. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 14. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 15. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 16. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 17. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 18. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 19. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 20. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 21. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 22. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med KMD og NHD)
 23. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 24. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 25. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 26. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 27. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 28. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 29. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 30. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 31. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 32. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 33. Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4
 34. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - tredje delrapport
 35. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : andre delrapport
 36. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 37. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 38. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 39. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 40. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 41. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 42. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 43. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 44. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 45. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 46. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 47. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 48. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 49. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 50. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 51. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 52. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 53. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 54. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 55. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 56. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 57. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 58. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 59. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 60. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 61. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 62. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 63. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 64. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 65. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 66. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 67. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 68. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 69. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 70. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 71. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 72. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 73. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 74. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 75. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 76. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 77. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 78. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 79. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 80. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 81. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Den Norske Stats Husbank

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 12. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 14. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 15. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 16. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 4. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 5. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 6. Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn : en forstudie
 7. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 8. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 9. Evaluering av verneplanen for barskog
 10. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 11. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 12. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 13. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 14. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 15. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 16. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 17. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 18. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 19. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 20. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 21. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 22. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 23. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 24. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 25. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 26. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 27. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa
 28. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 29. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 1. Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South Sudan
 2. Country Evaluation Brief: Colombia
 3. Country Evaluation Brief: Ghana
 4. Country Evaluation Brief: Indonesia
 5. Country Evaluation Brief: Niger
 6. Country Evaluation Brief: Uganda
 7. Evaluation of Norway’s Aid Concentration
 8. Evaluation of Norway’s Engagement in Somalia 2012–2018
 9. Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative’s (NICFI) Support to Private Sector Initiatives
 10. Evaluation of the Norwegian Aid Administration's Approach to Portfolio Management
 11. Evaluation of the Norwegian aid administration’s practice of results-based management
 12. From Donors to Partners? : Evaluation of Norwegian support to strengthen Civil Society in Developing Countries through Norwegian Civil Society Organisations.
 13. Guyana MRV Support : Mid Term Evaluation : final report
 14. Mapping of Norwegian Efforts to Include Persons with Disabilities in Development Assistance 2010-2019
 15. Norwegian Development Assistance to Private Sector Development and Job Creation : a mapping of policy objectives, aid flows and lessons from the liteature
 16. Quality Assessment of Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation (2018–2019)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study
 6. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2
 8. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 10. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 12. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 13. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 14. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 15. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 16. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 17. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 19. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 20. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 21. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 22. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 23. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 25. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 26. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 27. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 28. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 29. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 30. Support to Legislatures (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 31. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. "Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1 : evaluation report
 2. A baseline study of Norwegian development cooperation within the areas of environment and natural resources management in Myanmar
 3. A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine
 4. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 5. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016
 7. Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations
 8. Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society
 9. Anti-Corruption Approaches : A Literature Review
 10. Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid
 11. Blueprints for informed policy decisions : A review of laws and policies requiring routine evaluation
 12. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 13. Can Markets Protect Biodiversity? : An evaluation of different financial mechanisms
 14. Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved
 15. Cash Transfers Contributing to Social Protection : A Synthesis of Evaluation Findings
 16. Chasing civil society? : Evaluation of Fredskorpset
 17. Civil society under pressure : Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa
 18. Contextual Choices in Fighting Corruption : Lessons Learned
 19. Counrty Evaluation Brief: Myanmar
 20. Counrty Evaluation Brief: Palestine
 21. Country Evaluation Brief: Afghanistan
 22. Country Evaluation Brief: Ethiopia
 23. Country Evaluation Brief: Haiti
 24. Country Evaluation Brief: Malawi
 25. Country Evaluation Brief: Mali
 26. Country Evaluation Brief: Mozambique
 27. Country Evaluation Brief: Nepal
 28. Country Evaluation Brief: Somalia
 29. Country Evaluation Brief: South Sudan
 30. Country Evaluation Brief: Tanzania
 31. Democracy Support through the United Nations
 32. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 33. End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project
 34. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 35. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 36. Evaluation of Fredskorpset
 37. Evaluation of Fredskorpset
 38. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 39. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 40. Evaluation of Norway’s Multilateral Partnerships Portfolio : The World Bank and UN Inter-Agency Trust Funds
 41. Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena
 42. Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation
 43. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 44. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 45. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Main Report
 46. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance South Africa Case Study
 47. Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study
 48. Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector
 49. Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights
 50. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001-2011
 51. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 52. Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development
 53. Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report
 54. Evaluation of Norwegian HIV/AIDS Responses
 55. Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education
 56. Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report
 57. Evaluation of Norwegian support to capacity development
 58. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 59. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 60. Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration
 61. Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance
 62. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 63. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 64. Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations
 65. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 66. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 67. Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid
 68. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 69. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 70. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 71. Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management
 72. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 73. Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
 74. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 75. Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance : Case Studies Regarding Mozambique, Bangladesh, East Timor and Angola
 76. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 77. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 78. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 79. Evaluation of Transparency International
 80. Evaluation series of NORHED Higher Education and Research for Development : Evaluation of the award mechanism.
 81. Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development : Theory of Change and Evaluation Methods
 82. Evaluation Series of NORHED: Evaluability Study
 83. Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen
 84. Experiences with results-based payments in Norwegian development aid
 85. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 86. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 87. Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals
 88. Health Results Innovation Trust Fund Mid Term Review
 89. How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review
 90. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 91. Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries
 92. Impact assessment of Norwegian support to the energy and road sectors in Pemba (Zanzibar)
 93. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 94. Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique : mid-term review
 95. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 96. International tax agreements and domestic resource mobilisation: Norway's treaty network with low-income countries in Africa
 97. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 98. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 99. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 100. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 101. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 102. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 103. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 104. Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia
 105. Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool
 106. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 107. Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector
 108. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 109. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 110. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 111. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 112. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 113. Management for Adaptation to Climate Change : Mid-term Review of a project implemented by Total Land Care, Malawi
 114. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 115. Mid-term review of Capacity Building on Maintenance in Zanzibar Electricity Cooperation
 116. Mid-Term Review of the Strategic Development Programme 2006-2011 (SDP2) of the National Smallholder Farmers' Association of Malawi (NASFAM)
 117. Midterm Assessment of MAP (Meso-American Agro-Environmental Program)
 118. Midterm Review of the National Integrated Pest Management Programme in Nepal, Phase II
 119. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 120. Mulanje Mountain Biodiversity Conservation Project : Mid-Term Review for the Norwegian Governement
 121. NASFAM National Smallholder Farmers' Association of Malawi : Evaluation of Norwegian support to NASFAM's Strategic Development Programme 2003-2006 : Apprisal of Programme Document for support to NASFAM's Strategic Development Programme 2007-2011
 122. Norway's Trade Related Assistance through Multilateral Organization : A Synthesis Study
 123. Norwegian Environmental Action Plan : Baseline Study
 124. Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study
 125. Pawns of Peace : Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009
 126. Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad
 127. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification
 128. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 129. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Synthesising Report 2007-2013
 130. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010
 131. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 132. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 133. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 134. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Indonesia
 135. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 136. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 137. Real-Time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Literature review and programme theory
 138. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 139. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 140. Review and Appraisal of Norwegian Support to the Asian Institute of Technology (AIT) : review of the RAS 0351 programme (2003-2005) and appraisal of the "Education for Sustainable Development" programme proposal (2006-2009)
 141. Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017
 142. Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar
 143. Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report
 144. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 145. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 146. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 147. Support to Legislatures (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 148. Synthesis Study on Best Practices and Innovative Approaches to Capacity Development in Low-Income African Countries
 149. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 150. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 151. The Norwegian International Effort Against Female Genital Mutilation
 152. The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation
 153. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business
 154. Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid : A desk study
 155. Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System
 156. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans
 157. Work in Progress : How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling
 2. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 4. Bærekraftig utvikling i små kommuner
 5. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 6. Duett eller duell? : reiseliv og lokalsamfunnsutvikling
 7. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 8. Føleevaluering av Omdømmeskolen 2008 og 2010
 9. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 10. Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
 11. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 12. Korleis kan distriktskommunar arbeide med berekraftig utvikling?
 13. Kunnskap for lokal medverknad og mobilisering : utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 14. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) , KMD og KLD)
 15. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 16. Omdømmebygging : ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 17. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 18. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk : boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner
 19. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
 20. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 21. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 22. Sårbar eller robust? : sårbarhetsindeksen 2012, en analyse av kommuners næringsmessige sårbarhet
 23. Sårbare og robuste regioner : en analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet
 24. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 25. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?
 26. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Finansdepartementet (FIN)

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 6. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 7. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 8. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 9. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 10. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 11. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 12. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 13. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 14. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 15. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 16. Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet (sammen med FD)
 17. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og NHD)
 18. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 19. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 20. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sosialdepartementet)
 21. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 22. Evaluering av skattereformen 2006
 23. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 24. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 25. Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper
 26. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 27. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 28. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 29. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 30. Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0
 31. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 32. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 33. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 34. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 35. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 36. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 37. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 38. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med KLD)
 39. Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser
 40. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler (sammen med KLD)
 41. Konkurransen i bankmarkedet
 42. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 43. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 44. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 45. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 46. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 47. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 48. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med JD)
 49. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 50. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 51. Kvalitetssikring av Konseptuell løsning (KL) for prosjekt 3049 Erstatning av Nordkapp-klassen (sammen med FD)
 52. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 53. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
 54. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 55. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 56. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 57. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 58. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med KUD)
 59. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 60. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)
 61. NMoF Fixed Income Review : Final report
 62. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 63. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 64. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 65. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 66. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 67. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 68. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 69. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med KMD)
 70. Optimale strategier i et tokvotesystem
 71. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 72. Pliktige elsertifikater
 73. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 74. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 75. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 76. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 77. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 78. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 79. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 80. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 81. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 82. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 83. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 84. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 85. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 86. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012
 87. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013
 88. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 89. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 90. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

 1. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med NHD og FIN)
 2. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 3. Evaluering av forsøksordning med Trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)
 4. Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)
 5. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med SD og NHD)
 6. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 7. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med SD)
 8. Kystverkets håndtering av den akutte oljeforurensningen fra lasteskipet M/S Server
 9. MAREANO-programmet
 10. Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering
 11. Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet
 12. Stø på havet : evaluering av Havforskningsinstituttet

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 4. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Fylkesmannen i Finnmark

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
 2. Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)
 2. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med DN)

Fylkesmannen i Nordland

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Troms

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. Botilbud til mennesker med demens
 3. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 4. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med LMD)
 5. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
 6. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 7. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 8. Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)
 9. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 10. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 11. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 12. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med BLD)
 13. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 14. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 15. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 16. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.
 17. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

Helsedirektoratet

 1. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 2. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 3. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 4. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 5. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 6. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 7. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 8. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 9. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 10. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 11. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 12. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 13. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 14. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 15. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 16. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 17. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 18. Evaluering av rusreformen
 19. Evaluering av RUStelefonen 08588
 20. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 21. Evaluering av selvhjelp
 22. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 23. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 24. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 25. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 26. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 27. Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren
 28. Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
 29. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 30. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 31. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 32. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 33. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 34. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 35. Ferie for personer med store bistandsbehov
 36. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 37. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 38. Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015
 39. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 40. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 41. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 42. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 43. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 44. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 45. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 46. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 47. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 48. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 49. Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid
 50. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 51. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 52. Legemidler til røykeslutt
 53. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 54. Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar
 55. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 56. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 57. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 58. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 59. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 60. Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser
 61. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 62. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009
 63. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 64. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 65. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 66. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 67. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med NFR)
 68. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 3. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 4. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 5. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 6. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 7. Bolig og helse
 8. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 9. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 10. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 11. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 12. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 13. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 14. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 15. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 16. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 17. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 18. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 19. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 20. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 21. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 22. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 23. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 24. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 25. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 26. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 27. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 28. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 29. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 30. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 31. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 32. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 33. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 34. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 35. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 36. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 37. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 38. Fremtidige boligbehov
 39. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 40. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 41. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 42. Heis og levekår
 43. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 44. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 45. Housing first i Norge : en kartlegging
 46. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 47. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 48. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 49. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 50. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 51. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 52. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 53. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 54. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 55. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 56. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 57. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 58. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 59. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 60. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 61. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 62. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 63. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 64. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 65. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 66. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 67. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 68. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 69. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 70. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 71. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 72. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 73. Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
 74. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 75. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 76. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 77. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 78. Systematisering av erfaringer med passivhus
 79. Systematisering av erfaringer med passivhus
 80. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 81. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 82. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 83. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 84. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 85. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 86. Utkastelser og tvangssalg
 87. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 88. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 89. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)
 90. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer
 91. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 92. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 2. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med KMD)
 3. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 4. Evaluering av designprogrammet
 5. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 6. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 7. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 8. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 9. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 10. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 11. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 12. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 13. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 14. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 15. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 16. Evaluering av NCE-programmet
 17. Evaluering av nyvekst
 18. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 19. Evaluering av SND : 1993-1999
 20. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 21. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 22. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 23. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 24. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 25. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 26. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 27. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 28. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)
 29. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 30. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 31. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 32. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 33. SND : organisation and Structure
 34. SND in an international context
 35. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 36. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 37. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 38. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 39. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 40. Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative
 41. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 3. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Analyse av bruk av refleksjonslogger og diskusjoner i studiet Veiledning, tverrfaglig samarbeid og lovforståelse (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 3. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med Husbanken)
 4. Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen
 5. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 6. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 7. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Anbefaling vedrørende plassering av postmottak
 2. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 3. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 4. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 5. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 6. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 7. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 8. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 9. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 10. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 11. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 12. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 13. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 14. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 15. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 16. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 17. Evaluering av Politidirektoratet
 18. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 19. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 20. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 21. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 22. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 23. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 24. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 25. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 26. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 27. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 28. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
 29. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 30. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 31. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 32. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 33. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 34. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 35. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 36. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 37. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 38. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 39. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 40. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 41. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 42. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 43. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 44. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 45. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (sammen med Den sivile påtalemyndighet)
 46. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 47. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen
 48. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 49. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 50. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 51. Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi
 52. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 53. Tiltak overfor gjengangere : TOG

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 3. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 4. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 5. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 6. Avgifter på spillolje
 7. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 8. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 9. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 10. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 11. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 12. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 13. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 14. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 15. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 16. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 17. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 18. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 19. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 20. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 21. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 22. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 23. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 24. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 25. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 26. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 27. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 28. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 29. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 30. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 31. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 32. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 33. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 34. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og SVV)
 35. Kvalitetskontroll av returflis
 36. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 37. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 38. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 39. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 40. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 41. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 42. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 43. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 44. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 45. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 46. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 47. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 48. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 49. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 50. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 51. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 52. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 53. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 54. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 55. Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
 56. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 57. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 58. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 59. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 60. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 61. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 62. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 63. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 64. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS
 65. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 66. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 67. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 68. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway
 2. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 3. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 4. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 5. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 6. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 7. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 8. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med LMD)
 9. Evaluering av tilskuddsordningen "Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle"
 10. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og JD)
 11. Forslag til endring i planloven : kan man tallfeste samfunnsøkonomiske virkninger?
 12. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 13. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 14. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KMD)
 15. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med FIN)
 16. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 17. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler (sammen med FIN)
 18. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med OED)
 19. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 20. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 21. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 22. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 23. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 24. Report of the Research Evaluation Panel : GenØk – Centre for Biosafety
 25. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 26. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 27. Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten
 28. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 29. Skog som biomasseressurs
 30. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 31. The FRAM - High North Research Centre for Climate and the Environment - Evaluation Report
 32. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 33. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging
 34. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 35. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
 36. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og Husbanken)
 37. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med LMD)
 38. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations
 39. Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan : en kartlegging av mulighetsrommet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 3. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 4. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 5. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 6. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 7. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 8. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 9. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 10. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 11. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 12. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 13. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 14. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 15. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 16. Evaluering av bosetting av flyktninger
 17. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 18. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 19. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 20. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 21. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og NHD)
 22. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 23. Evaluering av interreg i Norge
 24. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 25. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 26. Evaluering av nyvekst
 27. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 28. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 29. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 30. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 31. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 32. Finansielle ubalanser i kommunene
 33. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 34. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 35. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 36. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 37. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 38. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 39. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 40. Frå politiske rettar til politisk makt
 41. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 42. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 43. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 44. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 45. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 46. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 47. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 48. Internkontroll i kommuner
 49. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 50. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 51. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 52. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 53. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 54. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 55. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 56. Leieboerorganisering i Norge
 57. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 58. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 59. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 60. Nominering og konstituering i norske kommunar
 61. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 62. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med FIN)
 63. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 64. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 65. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 66. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 67. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 68. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 69. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 70. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 71. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 72. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 73. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 74. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 75. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 76. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 77. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen
 78. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 79. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 80. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment
 81. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 82. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 83. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 84. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med Husbanken)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med Kulturrådet)
 2. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 5. Demokratisering av kulturen? : om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse
 6. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 7. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 8. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 9. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med NHD)
 10. Evaluering av Bokavtalen
 11. Evaluering av Det Åpne Teater
 12. Evaluering av frifond : rapport
 13. Evaluering av samelovens språkregler
 14. Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren
 15. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 16. Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier
 17. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med UD)
 18. For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
 19. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 20. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 21. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 22. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 23. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 24. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 25. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 26. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 27. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 28. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 29. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 30. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med FIN)
 31. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 32. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med FIN)
 33. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med FIN)
 34. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 35. Medieeierskapsutredningen 2012
 36. Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader
 37. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med FIN)
 38. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med NHD)
 39. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 40. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 41. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 42. Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning
 43. Rapport fra Nordgård-utvalget
 44. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 45. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 46. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 47. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 48. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet
 49. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 50. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 51. Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet
 52. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret
 53. Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 3. Dimensjonering av fagopplæringen
 4. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 5. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 6. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 7. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 8. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 9. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 10. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 11. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 12. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 13. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 14. Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO
 15. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 16. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 17. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 18. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 19. Evaluering av Norgesuniversitetet
 20. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 21. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 22. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 23. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 24. Full dekning, også av førskolelærere?
 25. Førskolelærere og barnehageansatte
 26. Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene
 27. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 28. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 29. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 30. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 31. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 32. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 33. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 34. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 35. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 36. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 37. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 38. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 39. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 40. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 41. Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede
 42. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 43. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 44. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 45. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 46. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 47. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 48. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 49. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 50. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Kystverket

 1. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.
 2. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.
 3. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket hovedkontoret)
 4. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 5. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 6. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 7. Samfunnsøkonomisk vurdering av tilskudd til miljøtiltak i havner
 8. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 9. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 1. Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa
 2. Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng
 3. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med HOD)
 4. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 5. Evaluering av Landbrukshelsen
 6. Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)
 7. Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter
 8. Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag
 9. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med KLD)
 10. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 11. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 12. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor
 14. Tida og tilhøva
 15. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 16. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 17. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (sammen med KLD)

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 2. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 3. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 4. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 5. Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper
 6. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 7. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 8. Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter
 9. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 10. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 11. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 12. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 13. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 14. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 15. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 16. Mainstreaming biodiversity and ecosystem services – Norwegian and European experiences
 17. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 18. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 19. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 20. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 21. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 22. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 23. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 24. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 25. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 26. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 27. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 28. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 29. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 30. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 31. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Norges forskningsråd

 1. Evaluation of KLIMAFORSK
 2. Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument
 3. Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme
 4. Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme: Impact Cases
 5. Evaluering av Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
 6. Følgeevaluering av FORKOMMUNE programmet : sluttrapport
 7. Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor
 8. Intervention Logic - Evaluation of the introduction of theorybased planning at RCN
 9. Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover
 10. Mid-term evaluation of eleven research schools - The National Research School Scheme
 11. Midterm assessment of the second phase of the Centers for Public Economics
 12. Midterm evaluation of FORINNPOL centres 2020 : R-Quest and OSIRIS Research for Research and Innovation Policy – FORINNPOL
 13. Midterm evaluation of the Norwegian national election studies of 2017 and 2021
 14. Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION
 15. Midway Evaluation of eight Centres for Environment-friendly Energy Research

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 5. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 6. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 7. Basic Chemistry Research in Norway
 8. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 9. Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme: Sub-report II to the SFF evaluation panel
 10. Bildeling i hovedstadsområdet
 11. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 12. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 13. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 14. Economic Research in Norway : An Evaluation
 15. Economic Research in Norway : An Evaluation
 16. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 17. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 18. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 19. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 20. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 21. Evaluation of Norwegian Development Research
 22. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 23. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 24. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 25. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 26. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 27. Evaluation of the CLIMIT Programme
 28. Evaluation of the Humanities in Norway
 29. Evaluation of the national research school scheme
 30. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 31. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 32. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 33. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 34. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 35. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 36. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 37. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 38. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 39. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 40. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 41. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 42. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 43. Evaluation of UNINETT Sigma2
 44. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 45. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 46. Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 47. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 48. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 49. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 50. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 51. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 52. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 53. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 54. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 55. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 56. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 57. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 58. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 59. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 60. Evaluering av primærnæringsinstituttene: Samfunnseffekter av instituttenes forskning
 61. Evaluering av primærnærinsinstituttene
 62. Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
 63. Evaluering av REGMODELL (sammen med KMD)
 64. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 65. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 66. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 67. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 68. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 69. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 70. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 71. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 72. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 73. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 74. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 75. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 76. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 77. External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL) of the Research council of Norway
 78. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 79. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 80. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 81. FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 82. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 83. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 84. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 85. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 86. Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter
 87. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 88. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 89. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 90. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 91. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 92. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 93. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 94. Geography Research in Norway : an Evaluation
 95. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 96. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 97. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 98. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 99. Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system: Sub-report I to the SFF evaluation panel
 100. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 101. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 102. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 103. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 104. Internasjonalisering
 105. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 106. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 107. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 108. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 109. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 110. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 111. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 112. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 113. Kvaliteten på norske konsekvensutredninger : gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling
 114. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 115. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 116. Landskap, kulturminner og lokal medvirkning
 117. Lange spor i helseforskningen
 118. Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014
 119. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 120. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 121. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 122. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 123. Mat, risiko og kriser : matvaretrygghet i endring i Norge, Tyskland og Storbritannia
 124. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 125. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 126. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 127. Midterm evaluation of centres for environment-friendly energy research
 128. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 129. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 130. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 131. Midtveisevaluering BALANSE : For perioden 2013-2017
 132. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 133. Midway evaluation of 17 centres for research-based innovation (SFI-III)
 134. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 135. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 136. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 137. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 138. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 139. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 140. Norwegian Climate Research : An evaluation
 141. Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries : A mapping conducted as a part of the study on Raising the ambitionlevel in Norwegian research and innovation policy
 142. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 143. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 144. Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION
 145. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 146. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 147. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 148. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 149. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 150. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 151. Pathways to global impact
 152. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 153. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 154. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 155. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 156. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 157. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 158. Raising the ambition level in Norwegian innovation policy
 159. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 160. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 161. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 162. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 163. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 164. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 165. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 166. Resultater og målopnåelse i PETROSAM
 167. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 168. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 169. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 170. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 171. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 172. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 173. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 174. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 175. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 176. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 177. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 178. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 179. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 180. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 181. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 182. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring
 183. Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge: Eksempler på samfunnseffekter
 184. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 185. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 186. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 187. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med Helsedirektoratet)
 188. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 189. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 190. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren
 191. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner
 192. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa
 193. Veterinærinstituttet : en evaluering
 194. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med KUD)
 2. AdOpera!
 3. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 4. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 5. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 6. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 7. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 8. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 9. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 10. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 11. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 12. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 13. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 14. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 15. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 16. Kunstkritikk.no : en evaluering
 17. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 18. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 19. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 20. Norsk form : en evaluering
 21. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 22. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 23. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 24. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 25. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 26. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 27. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 28. Teater ut til bygd og by?
 29. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 1. Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet
 2. Evaluering av eiendomsvirksomheten til Siva
 3. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
 4. Evaluering av Fiskeridirektoratet
 5. Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS
 6. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
 7. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 8. TTIP og Norge : virkninger og handlingsvalg
 9. Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge : utvikling og fremtidspotensial
 10. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. Altinn - en plattform å satse på?
 2. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 3. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 4. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og FIN)
 5. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med KMD)
 6. Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet
 7. Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet
 8. Evaluering av Arts & Business Norway (sammen med KUD)
 9. Evaluering av GIEK
 10. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og KMD)
 11. Evaluering av Innovasjon Norge
 12. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 13. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med KMD)
 14. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 15. Evaluering av Norsk Akkreditering
 16. Evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon
 17. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 18. Evaluering av Patentstyret
 19. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og SD)
 20. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 21. Evaluering av Teknologirådet
 22. EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010
 23. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 24. Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008
 25. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (sammen med KUD)
 26. Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE : en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse
 27. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 28. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med BLD)
 29. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 30. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 31. Vurdering av Altinn II-plattformen
 32. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 3. Energiloven og energieffektivisering
 4. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 5. Evaluation of the DEMO 2000 program
 6. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 7. Evaluering av INTSOK
 8. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 9. Evaluering av måloppnåelse og Oljedirektoratets dataforvaltning : sluttrapport
 10. Evaluering av NVE
 11. Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger
 12. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, KLD og JD)
 13. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 14. Investeringer i kraftproduksjon : kapasitetsutvikling 1975-2006
 15. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med KLD)
 16. NVEs virksomhet for tilsyn med dammer
 17. One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage
 18. Rapport om rammer for magasindisponering
 19. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 20. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 21. Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold
 22. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 23. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 24. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 25. Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel

Oljedirektoratet (OD)

 1. Disponering av betonginnretninger
 2. Disponering av betonginnretninger
 3. Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø
 4. Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014
 5. Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 6. Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering - Avslutning og disponering av utrangerte innretninger
 7. Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel
 8. Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen
 9. Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 10. Unmanned Wellhead Platforms - UWHP : summary report
 11. Utredning om tekniske utfordringer knyttet til transport, mottak og disponering av betonginnretninger ved land : OD prosjektnr. 105801

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 2. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008 (sammen med Arbeidstilsynet)
 3. Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"
 4. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 5. CO2 injection Well Integrity
 6. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 7. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 8. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 9. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 10. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 11. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 12. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 13. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 14. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 15. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 16. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 17. Temporary abandoned wells on NSC
 18. Tåleevne til brannvegger
 19. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 20. Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness
 21. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (sammen med Fylkesmannen i Rogaland)
 22. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 23. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 24. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning
 25. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 26. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 6. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 7. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 8. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 9. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 10. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 11. Ressursbruk i politiet
 12. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Sametinget - administrasjonen

 1. Bruk av tospråklighetsmidlene
 2. Dearvvašvuođa- ja sosiálprošeavttaid doarjagiid evalueren
 3. Duoji doaibmadoarjagiid árvvoštallan 2005-2009
 4. Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009
 5. Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu
 6. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 7. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 8. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 9. Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014
 10. Evaluering av samiske språksentre
 11. Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter
 12. Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
 13. Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 14. Guovttegielatvuođa doarjjagiid geavaheami
 15. Hástalusat duoji gelbbolašvuođas, oahpahusas ja ovdánahttimis
 16. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 17. Sámedikki kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 18. Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 19. Utfordringer innen kompetanse, opplæring og utvikling i duodji
 20. Vuovdinorganisašuvnnaid duojis ja Duojáriid Dálu árvvoštallan
 21. Vurdering av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer
 22. Árvvoštallat gealboguovddáža dárbbu meahcástanealáhusaid várás

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 3. Bedre mobiltjenester på tog
 4. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 5. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 6. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 7. Brukereie innen godstransport
 8. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 9. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 10. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 11. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 12. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 13. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 14. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 15. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 16. Eldres transportvirkelighet 2030
 17. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 18. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 19. Evaluering av OPS i vegsektoren
 20. Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
 21. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og NHD)
 22. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 23. Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet
 24. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 25. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 26. Godstransport og logistikk i byer
 27. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 28. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 29. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 30. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 31. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 32. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 33. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 34. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 35. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 36. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 37. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 38. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 39. Konseptvalgutredning : Harstad
 40. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 41. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 42. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 43. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 44. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 45. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 46. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 47. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 48. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 49. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 50. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 51. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 52. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 53. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 54. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 55. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 56. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 57. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 58. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 59. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 60. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 61. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 62. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 63. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 64. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 65. Likestilling i transport
 66. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 67. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 68. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 69. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 70. Næringslivets persontransporter
 71. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 72. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 73. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 74. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 75. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 76. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 77. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 78. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 79. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 80. Risiko i trafikken 2005-2007
 81. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 82. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 83. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 84. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 85. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 86. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 87. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 88. Støtte til miljøvennlig transportteknologi
 89. Transportløsninger for eldre i distriktene
 90. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 91. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 92. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 93. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 94. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge
 95. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Senter for statlig økonomistyring

 1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 2. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens landbruksforvaltning (SLF)

 1. Analyse av tilskuddsordningene : produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
 2. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
 3. Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
 4. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 5. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 6. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 7. Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk
 8. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 9. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF
 10. Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering
 11. Organisering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter : evaluering
 12. Prisutjevning melk : kontroll for første halvår 2007
 13. Utmåling av arealtilskudd : rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Statens vegvesen (SVV)

 1. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 2. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 3. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 4. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 5. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 6. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 7. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 8. Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712
 9. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 10. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 11. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 12. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 13. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 14. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 15. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 16. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 17. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 18. Miniutredning om arealbruk og transport
 19. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet)
 20. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 21. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 22. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (sammen med Vegvesenet)
 23. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 24. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 25. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 26. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 27. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 28. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 29. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 30. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 31. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 32. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 33. Sikkerhetseffekter av salting
 34. Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger
 35. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 36. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 37. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 12. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 21. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 27. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 28. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 33. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 34. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 35. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 44. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 45. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 46. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 47. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 48. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 49. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 54. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 179. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 180. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 181. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 182. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 183. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 184. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 185. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 186. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 187. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 188. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 189. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 190. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 191. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 192. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 193. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 194. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 195. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 196. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 197. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 198. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 199. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 200. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 201. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 202. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 203. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 204. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 205. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 206. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 207. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 208. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 209. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 210. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 211. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 212. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 213. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 214. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 215. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 216. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 217. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 218. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 219. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 220. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 221. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 222. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 223. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 224. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 225. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 226. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 227. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 228. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 229. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 230. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 231. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 232. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 233. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 234. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 235. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 236. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 237. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 238. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 239. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 240. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 241. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 242. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 243. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 244. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 245. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 246. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 247. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 248. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 249. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 250. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 251. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 252. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 253. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 254. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 255. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 256. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 257. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 258. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 259. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 260. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 261. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 262. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 263. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 264. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 265. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 266. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 267. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 268. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 269. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 270. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 271. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 272. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 273. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 274. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 275. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 276. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 277. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 278. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 279. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 280. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 281. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 282. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 283. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 284. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Universitetet i Agder (UiA)

 1. Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder (sammen med UiA og Universitetet i Agder (UiA))

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 2. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 3. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 4. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 5. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 6. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 7. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 8. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 9. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 10. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 11. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 12. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 13. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 14. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 15. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 16. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 17. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 18. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 19. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 20. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 21. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 22. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 23. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 24. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 25. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 26. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 27. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 28. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 29. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 30. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 31. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 32. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 33. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 34. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 35. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 36. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 37. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 38. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 39. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 40. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 41. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 42. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 43. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 44. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 45. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 46. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 47. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 48. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 49. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 50. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 51. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 52. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 53. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 54. Kvalitet i familiebarnehager
 55. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 56. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 57. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 58. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 59. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 60. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 61. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 62. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 63. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 64. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 65. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 4. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 5. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport

Utenriksdepartementet (UD)

 1. End Review of the Contract Between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Kirkelig kulturverksted (2012-2015)
 2. Evaluation of CESAR’s Activities in the Middle East Funded by Norway
 3. Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries
 4. Evaluation of the Talent project at Førde Traditional and World music festival
 5. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med KLD)
 6. Evaluering av ordningen for Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet : sluttrapport
 7. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med KUD)
 8. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 9. Mid-term Evaluation of the EEA Grants
 10. Mid-term Review of the Contract between the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Mimeta 2014-2016
 11. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med NFR)
 12. Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet : utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet, overlevert 15. juni 2006
 13. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 14. Planning for Environmental Risk Reduction in China: Policy Recommendations
 15. Review of Norwegian Support to Agriculture and Agri-Business in Bosnia-Herzegovina and Kosovo
 16. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 3. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 5. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 6. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 7. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 8. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 9. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 10. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 11. Evaluering av forsterket avdeling
 12. Evaluering av forsterket avdeling
 13. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 14. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 15. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 16. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 17. Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall"
 18. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 19. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 20. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 21. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 22. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 23. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 24. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 25. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 26. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 27. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 28. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 29. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 30. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 31. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 32. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 33. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 34. The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden
 35. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 36. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 37. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 38. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 39. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 40. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 41. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries

Vegvesenet

 1. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet og SVV)
 2. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (sammen med Vegvesenet og SVV)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)