Gå til hovedtekst

Oppdragsgivere

Grupper på

 1. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) (110)
 2. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (226)
 3. Arbeidstilsynet (2)
 4. Arkivverket (2)
 5. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) (102)
 6. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) (3)
 7. Brønnøysundregistrene (5)
 8. Den sivile påtalemyndighet (1)
 9. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (1)
 10. Det norske fredskorpset (Fredskorpset) (9)
 11. Direktoratet for byggkvalitet (1)
 12. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) (1)
 13. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. (Direktoratet for mineralforvaltning) (1)
 14. Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) (160)
 15. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) (4)
 16. Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret) (10)
 17. Finansdepartementet (FIN) (96)
 18. Finanstilsynet (5)
 19. Fiskeridirektoratet (9)
 20. Forbrukerrådet (7)
 21. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) (2)
 22. Forsvarets militære organisasjon (FMO) (1)
 23. Forsvarsdepartementet (FD) (6)
 24. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (1)
 25. Fylkesmannen i Buskerud (1)
 26. Fylkesmannen i Finnmark (2)
 27. Fylkesmannen i Hedmark (1)
 28. Fylkesmannen i Hordaland (3)
 29. Fylkesmannen i Nordland (1)
 30. Fylkesmannen i Oppland (2)
 31. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1)
 32. Fylkesmannen i Rogaland (4)
 33. Fylkesmannen i Telemark (1)
 34. Fylkesmannen i Troms (1)
 35. Fylkesmannen i Vestfold (4)
 36. Fylkesmannen i Østfold (1)
 37. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (26)
 38. Helsedirektoratet (126)
 39. Husbanken (124)
 40. Høgskolen i Østfold (HIØ) (1)
 41. Innovasjon Norge (75)
 42. Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI) (8)
 43. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) (89)
 44. Klima- og miljødepartementet (KLD) (41)
 45. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) (139)
 46. Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge) (3)
 47. Kulturdepartementet (KUD) (62)
 48. Kunnskapsdepartementet (KD) (75)
 49. Kunst i offentlige rom (KORO) (1)
 50. Kystverket (18)
 51. Landbruks- og matdepartementet (LMD) (20)
 52. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) (1)
 53. Lotteri- og stiftelsestilsynet (1)
 54. Mattilsynet (5)
 55. Miljødirektoratet (29)
 56. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (4)
 57. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) (8)
 58. Norges forskningsråd (NFR) (243)
 59. Norges geologiske undersøkelse (NGU) (5)
 60. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (4)
 61. Norsk kulturminnefond, Sekretariatet (Kulturminnefondet) (1)
 62. Norsk kulturråd (Kulturrådet) (30)
 63. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) (21)
 64. Olje- og energidepartementet (OED) (29)
 65. Oljedirektoratet (OD) (20)
 66. Petroleumstilsynet (Ptil) (38)
 67. Politi og lensmannsetaten (20)
 68. Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren) (5)
 69. Riksrevisjonen (2)
 70. Sametinget - administrasjonen (29)
 71. Samferdselsdepartementet (SD) (119)
 72. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) (5)
 73. Skatteetaten (26)
 74. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (10)
 75. Statens kartverk (3)
 76. Statens lånekasse for utdanning (1)
 77. Statens vegvesen (SVV) (115)
 78. Statistisk sentralbyrå (SSB) (5)
 79. Stortinget (293)
 80. Tolletaten (1)
 81. Universitetet i Agder (UiA) (2)
 82. Universitetet i Bergen (UiB) (1)
 83. Universitetet i Oslo (UiO) (1)
 84. Universitetet i Stavanger (UiS) (2)
 85. Utdanningsdirektoratet (118)
 86. Utenriksdepartementet (UD) (18)
 87. Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader) (3)
 88. Utlendingsdirektoratet (UDI) (53)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)