Gå til hovedtekst

Oppdragsgivere

Grupper på

 1. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) (106)
 2. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (224)
 3. Arbeidstilsynet (2)
 4. Arkivverket (2)
 5. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) (98)
 6. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) (3)
 7. Borg bispedømme (1)
 8. Brønnøysundregistrene (5)
 9. Den sivile påtalemyndighet (1)
 10. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (1)
 11. Det norske fredskorpset (Fredskorpset) (5)
 12. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) (1)
 13. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. (Direktoratet for mineralforvaltning) (1)
 14. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) (8)
 15. Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) (136)
 16. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) (4)
 17. Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret) (10)
 18. Finansdepartementet (FIN) (93)
 19. Finanstilsynet (5)
 20. Fiskeridirektoratet (9)
 21. Forbrukerrådet (7)
 22. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) (2)
 23. Forsvarets militære organisasjon (FMO) (1)
 24. Forsvarsdepartementet (FD) (6)
 25. Fylkesmannen i Buskerud (1)
 26. Fylkesmannen i Finnmark (2)
 27. Fylkesmannen i Hedmark (1)
 28. Fylkesmannen i Hordaland (3)
 29. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (2)
 30. Fylkesmannen i Nordland (1)
 31. Fylkesmannen i Oppland (2)
 32. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1)
 33. Fylkesmannen i Rogaland (4)
 34. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (1)
 35. Fylkesmannen i Telemark (1)
 36. Fylkesmannen i Troms (1)
 37. Fylkesmannen i Vestfold (4)
 38. Fylkesmannen i Østfold (1)
 39. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (26)
 40. Helsedirektoratet (123)
 41. Husbanken (108)
 42. Høgskolen i Hedmark (HiHm) (1)
 43. Høgskolen i Østfold (HIØ) (1)
 44. Innovasjon Norge (74)
 45. Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI) (7)
 46. Jernbaneverket (4)
 47. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) (86)
 48. Kirkerådet (7)
 49. Klima- og miljødepartementet (KLD) (37)
 50. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) (121)
 51. Kulturdepartementet (KUD) (62)
 52. Kunnskapsdepartementet (KD) (74)
 53. Kunst i offentlige rom (KORO) (1)
 54. Kystverket (7)
 55. Landbruks- og matdepartementet (LMD) (16)
 56. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) (1)
 57. Lotteri- og stiftelsestilsynet (1)
 58. Mattilsynet (5)
 59. Miljødirektoratet (22)
 60. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) (2)
 61. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) (1)
 62. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) (8)
 63. Norges forskningsråd (NFR) (204)
 64. Norges geologiske undersøkelse (NGU) (5)
 65. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (4)
 66. Norsk kulturråd (Kulturrådet) (30)
 67. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) (17)
 68. Olje- og energidepartementet (OED) (26)
 69. Oljedirektoratet (OD) (19)
 70. Petroleumstilsynet (Ptil) (38)
 71. Politi og lensmannsetaten (20)
 72. Riksantikvaren (5)
 73. Riksrevisjonen (2)
 74. Sametinget - administrasjonen (25)
 75. Samferdselsdepartementet (SD) (119)
 76. Senter for IKT i utdanningen (IKT-senteret) (1)
 77. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) (5)
 78. Skatteetaten (24)
 79. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (10)
 80. Statens kartverk (3)
 81. Statens lånekasse for utdanning (1)
 82. Statistisk sentralbyrå (SSB) (5)
 83. Stavanger bispedømme (1)
 84. Stortinget (284)
 85. Toll- og avgiftsetaten (1)
 86. Universitetet i Agder (UiA) (2)
 87. Universitetet i Bergen (UiB) (1)
 88. Universitetet i Oslo (UiO) (1)
 89. Universitetet i Stavanger (UiS) (2)
 90. Utdanningsdirektoratet (111)
 91. Utenriksdepartementet (UD) (18)
 92. Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader) (2)
 93. Utlendingsdirektoratet (UDI) (51)
 94. Vegvesenet (115)
 95. VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) (1)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)