Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Stortinget

Grupper på

293 unike evalueringer fordelt på 22 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 21. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 23. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 24. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 25. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 26. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 27. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Energi

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 10. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet

Familie og oppvekst

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 12. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 13. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 14. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 15. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

 1. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 17. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret

Helse og omsorg

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 29. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 30. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 31. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 32. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 33. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 34. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem

Internasjonalt

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 6. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 23. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 24. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken

Kommuner og distrikter

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 11. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 12. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 13. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Konstitusjonelle organer

 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 12. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 21. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 27. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 28. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 33. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1997
 34. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 35. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 44. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 45. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 46. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 47. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 48. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 49. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 54. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 55. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 56. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 57. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 179. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 180. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 181. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 182. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 183. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 184. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 185. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 186. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 187. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 188. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 189. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 190. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 191. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 192. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 193. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 194. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 195. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 196. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 197. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 198. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 199. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 200. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 201. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 202. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 203. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 204. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 205. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 206. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 207. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 208. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 209. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 210. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 211. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 212. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 213. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 214. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 215. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 216. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 217. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 218. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 219. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 220. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 221. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 222. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 223. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 224. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 225. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 226. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 227. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 228. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 229. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 230. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 231. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 232. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 233. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 234. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 235. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 236. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 237. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 238. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 239. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 240. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 241. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 242. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 243. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 244. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 245. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 246. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 247. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 248. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 249. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 250. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 251. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 252. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 253. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 254. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 255. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 256. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 257. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 258. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 259. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 260. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 261. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 262. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 263. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 264. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 265. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 266. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 267. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 268. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 269. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 270. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 271. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 272. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 273. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 274. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 275. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 276. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 277. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 278. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 279. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 280. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 281. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 282. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 283. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 284. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 285. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 286. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Kultur, fritid og livssyn

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 9. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 10. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 11. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 12. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Lov og rett

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 13. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 14. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 17. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 18. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Miljø

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 7. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 8. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 26. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 27. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 28. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 29. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Næringsliv

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 13. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 14. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Offentlig forvaltning

 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 12. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 21. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 26. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 27. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 28. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 32. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1997
 33. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 34. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 35. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 42. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 43. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 44. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 45. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 46. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 47. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 48. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 49. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 50. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 51. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 52. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 53. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 54. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 55. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 150. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 151. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 152. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 153. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 154. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 155. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 156. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 157. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 158. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 159. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 160. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 161. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 162. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 163. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 164. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 165. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 166. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 167. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 168. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 169. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 170. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 171. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 172. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 173. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 174. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 175. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 176. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 177. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 178. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 179. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 180. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 181. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 182. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 183. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 184. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 185. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 186. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 187. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 188. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 189. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 190. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 191. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 192. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 193. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 194. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 195. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 196. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 197. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 198. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 199. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 200. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 201. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 202. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 203. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 204. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 205. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 206. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 207. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 208. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 209. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 210. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 211. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 212. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 213. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 214. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 215. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 216. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 217. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 218. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Samfunnssikkerhet

 1. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 2. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 3. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 10. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 11. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 12. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 13. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 14. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Transport og kommunikasjon

 1. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 23. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 24. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 25. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 26. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 27. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 28. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 29. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet

Utdanning og forskning

 1. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 22. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 23. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Økonomi

 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard : for budsjetterminen 1997
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 11. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 12. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 13. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 14. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 15. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 16. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 17. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 20. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 21. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 22. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 23. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 24. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 25. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 26. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 27. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 43. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 44. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 45. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 46. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 47. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)