Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Grupper på

91 unike evalueringer fordelt på 15 sektorer (inkludert undersektorer).

Helse og omsorg

 1. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 2. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 3. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 4. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 5. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 7. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 8. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 9. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?

Innvandring og inkludering

 1. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 2. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 3. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 4. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 5. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 8. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 9. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 10. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 11. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 12. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og JD)
 13. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 14. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 15. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 16. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 17. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 18. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 19. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013

Lov og rett

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 3. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 4. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap : økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte myndigheten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen over til domstolene
 5. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (på oppdrag fra NAV og JD)
 8. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 9. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 10. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 11. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 12. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 13. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 14. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 15. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 16. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 17. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 18. Evaluering av soning med fotlenke
 19. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 20. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 21. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 22. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 23. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 24. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 25. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 26. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 27. Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport
 28. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (på oppdrag fra BLD og JD)
 29. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 30. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 31. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (på oppdrag fra Den sivile påtalemyndighet og JD)
 32. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 33. Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi
 34. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

Offentlig forvaltning

 1. Anbefaling vedrørende plassering av postmottak
 2. Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 3. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 4. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 5. Dømt til samfunnsstraff
 6. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 7. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 8. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 9. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 10. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (på oppdrag fra Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)
 11. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 12. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 13. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 14. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 15. Evaluering av Politidirektoratet
 16. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 17. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 18. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 19. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 20. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 21. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 22. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 23. Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007
 24. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 25. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 26. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 27. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 28. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 29. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 30. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 31. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og JD)
 32. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 33. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 34. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006
 35. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 36. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (på oppdrag fra DNK og JD)
 37. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 38. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 39. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 40. Regjeringens tilbakeføringsgaranti : en forstudie av iverksetting
 41. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 42. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland og JD)
 43. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 44. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 45. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen
 46. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 47. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 48. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 49. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 50. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Samfunnssikkerhet

 1. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 2. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 3. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 4. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 5. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 6. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 7. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 8. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 9. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 10. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 11. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)