Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Grupper på

102 unike evalueringer fordelt på 17 sektorer (inkludert undersektorer).

Familie og oppvekst

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (på oppdrag fra BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 5. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 6. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 7. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 8. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 9. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 10. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 11. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (på oppdrag fra BLD, SD og SVV)
 12. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 13. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 14. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 15. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 16. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 17. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 18. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 19. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 20. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 21. Evaluering av kontantstøtteordningen
 22. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (på oppdrag fra BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 23. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 24. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 25. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 26. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 27. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 28. Foreldremekling : brukarperspektivet
 29. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 30. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 31. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 32. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 33. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 34. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 35. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 36. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 37. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 38. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 39. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 40. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 41. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 42. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 43. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 44. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 45. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (på oppdrag fra BLD og JD)
 46. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 47. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 48. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 49. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 50. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 51. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (på oppdrag fra BLD og JD)
 52. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 53. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 54. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 55. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 56. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 57. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 58. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 59. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 60. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Forbruker

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 3. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 4. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 5. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 6. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 7. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 8. Optimal kontroll av varer av edle metaller (på oppdrag fra BLD og NHD)
 9. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 10. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 11. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 12. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 13. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Innvandring og inkludering

 1. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 2. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 3. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 4. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 5. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 6. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 7. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 8. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 9. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 10. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 11. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 12. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 13. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 14. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 15. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 16. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 17. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 18. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 19. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 20. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 21. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 22. Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Likestilling

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 3. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 4. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 5. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 6. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 7. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 8. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 9. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 10. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 11. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 12. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 13. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 14. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 15. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 16. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 17. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse

Barne- og likestillingsdepartementets underordnede virksomheter med evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)