Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Grupper på

111 unike evalueringer fordelt på 17 sektorer (inkludert undersektorer).

Familie og oppvekst

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (på oppdrag fra BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 5. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 6. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 7. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 8. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 9. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 10. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 11. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (på oppdrag fra BLD, SD og SVV)
 12. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 13. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 14. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 15. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 16. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 17. En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste
 18. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 19. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 20. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 21. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 22. Evaluering av kontantstøtteordningen
 23. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (på oppdrag fra BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 24. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 25. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 26. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 27. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 28. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 29. Foreldremekling : brukarperspektivet
 30. Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme
 31. Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4
 32. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - tredje delrapport
 33. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : andre delrapport
 34. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 35. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 36. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 37. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 38. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 39. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 40. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 41. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 42. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 43. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 44. Klokere vern av de aller minste
 45. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 46. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 47. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 48. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 49. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 50. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 51. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 52. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (på oppdrag fra BLD og JD)
 53. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 54. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 55. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 56. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 57. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 58. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 59. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (på oppdrag fra BLD og JD)
 60. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 61. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 62. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 63. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 64. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 65. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 66. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 67. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 68. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Forbruker

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Evaluering av Finansportalen
 3. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 4. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 5. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 6. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 7. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 8. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 9. Optimal kontroll av varer av edle metaller (på oppdrag fra BLD og NHD)
 10. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 11. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 12. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 13. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 14. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Helse og omsorg

 1. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 2. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 3. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 4. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 5. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 6. Kjønnslemlestelse i Norge (på oppdrag fra BLD og HOD)
 7. Klokere vern av de aller minste
 8. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 9. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 10. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 11. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Innvandring og inkludering

 1. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 2. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 3. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 4. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 5. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 6. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 7. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 8. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 9. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 10. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 11. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 12. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 13. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 14. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 15. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 16. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 17. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 18. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 19. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 20. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 21. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 22. Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Likestilling

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 3. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 4. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 5. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 6. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 7. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 8. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 9. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 10. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 11. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 12. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 13. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 14. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 15. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 16. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 17. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)