Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Grupper på

21 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa
 2. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 3. Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng
 4. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 5. Evaluering av Landbrukshelsen
 6. Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)
 7. Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter
 8. Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag
 9. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 10. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 11. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 12. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor
 14. Tida og tilhøva
 15. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 16. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 17. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (på oppdrag fra KLD og LMD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)