Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Grupper på

20 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Anbefalinger til økt bioenergisatsning innenfor veksthusnæringa
 2. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 3. Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng
 4. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 5. Evaluering av Landbrukshelsen
 6. Evaluering av norsk økologisk landbruksforskning (1999-2009)
 7. Evaluering av omsetningsordningen for melkekvoter
 8. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 9. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 10. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 11. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor
 13. Tida og tilhøva
 14. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 15. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 16. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (på oppdrag fra KLD og LMD)

Landbruks- og matdepartementets underordnede virksomheter med evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)