Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Grupper på

80 unike evalueringer fordelt på 7 sektorer (inkludert undersektorer).

Miljø

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 4. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 5. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 6. Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet
 7. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 8. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 9. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 10. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 11. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 12. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 13. Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn : en forstudie
 14. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (på oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)
 15. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 16. Evaluering av iNasjonalparker
 17. Evaluering av landsdekkende satellittbasert vegetasjonskart
 18. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 19. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 20. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 21. Evaluering av Skjærgårdstjenesten
 22. Evaluering av verneplanen for barskog
 23. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 24. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (på oppdrag fra DN og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 25. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 26. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 27. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 28. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 29. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 30. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 31. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 32. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 33. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 34. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 35. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 36. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 37. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 38. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 39. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (på oppdrag fra DN og Miljødirektoratet)
 40. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 41. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 42. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 43. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 44. Lokal forvaltning av villaksressursene
 45. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 46. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 47. Miljømessige effekter av ulike behandlingsmetoder for hogstavfall ved hogst av sitkagran
 48. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 49. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 50. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2011
 51. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012
 52. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 53. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 54. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 55. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 56. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 57. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 58. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 59. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 60. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 61. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 62. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 63. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 64. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 65. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og DN)
 66. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 67. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 68. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 69. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 70. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 71. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 72. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 73. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012
 74. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa
 75. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 76. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004
 77. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona
 78. Villreinnemndene : en evaluering av deres struktur og funksjon
 79. Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)