Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Grupper på

39 unike evalueringer fordelt på 16 sektorer (inkludert undersektorer).

Miljø

 1. Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway
 2. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 3. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 4. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (på oppdrag fra KLD og UD)
 5. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 6. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 7. Evaluering av skogvernet i Norge (på oppdrag fra KLD og LMD)
 8. Evaluering av Statens naturoppsyn
 9. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 10. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)
 11. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 12. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (på oppdrag fra KLD og FIN)
 13. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 14. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (på oppdrag fra OED og KLD)
 15. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 16. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 17. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 18. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan- en evaluering
 19. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet - Lofoten
 21. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 22. Skog som biomasseressurs
 23. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 24. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 25. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 26. Vern eller bruk av skog som klimatiltak (på oppdrag fra KLD og LMD)
 27. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations
 28. Ytterligere reduksjon av svart karbon og metan : en kartlegging av mulighetsrommet

Offentlig forvaltning

 1. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 2. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (på oppdrag fra KLD og UD)
 3. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 4. Forslag til endring i planloven : kan man tallfeste samfunnsøkonomiske virkninger?
 5. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 6. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 7. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 8. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge : en evaluering
 9. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 10. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging

Klima- og miljødepartementets underordnede virksomheter med evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)