Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

Grupper på

73 unike evalueringer fordelt på 10 sektorer (inkludert undersektorer).

Miljø

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 3. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 4. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 5. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 6. Avgifter på spillolje
 7. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 8. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 9. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 10. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 11. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 12. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 13. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 14. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 15. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 16. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 17. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 18. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 19. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 20. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 21. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 22. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 23. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 24. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 25. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 26. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 27. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 28. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 29. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 30. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 31. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 32. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 33. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 34. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (på oppdrag fra Jernbaneverket, SVV og KLIF)
 35. Kvalitetskontroll av returflis
 36. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 37. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 38. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 39. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 40. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 41. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 42. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (på oppdrag fra NFR, Innovasjon Norge og KLIF)
 43. Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst
 44. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (på oppdrag fra Miljødirektoratet og KLIF)
 45. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 46. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 47. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 48. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 49. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 50. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 51. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 52. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 53. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 54. Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier
 55. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 56. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 57. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 58. Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
 59. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 60. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 61. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 62. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 63. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 64. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 65. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 66. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)
 67. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 68. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 69. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 70. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)