Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd (NFR)

Grupper på

214 unike evalueringer fordelt på 15 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 3. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 4. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 5. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 6. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 7. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 10. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 11. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 12. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 13. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen

Helse og omsorg

 1. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 2. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 3. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 4. Brukermedvirkning og psykisk helse
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 7. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 8. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 9. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 10. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 11. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)
 12. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 13. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 14. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 15. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (på oppdrag fra NFR og HOD)
 16. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 17. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 18. Lange spor i helseforskningen
 19. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 20. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 21. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 22. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 23. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 24. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 25. Psykisk sykes levekår
 26. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 27. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 28. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 29. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 30. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)

Næringsliv

 1. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 2. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 3. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 4. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 5. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 6. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 7. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 8. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 9. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 10. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 11. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 12. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 13. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 14. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (på oppdrag fra NFR, Innovasjon Norge og KLIF)
 15. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 16. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 17. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 18. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 19. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 20. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 21. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 22. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 23. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 24. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 25. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 26. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 27. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Offentlig forvaltning

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 3. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 4. Evaluering av Høykom III (på oppdrag fra NFR og Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 5. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 6. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 7. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 8. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 9. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 10. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 11. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 12. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 13. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 14. Veterinærinstituttet : en evaluering

Transport og kommunikasjon

 1. Bildeling i hovedstadsområdet
 2. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 3. Bruk av reisetid ombord på toget
 4. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 5. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 6. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 7. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 10. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 11. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 12. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (på oppdrag fra NFR og SVV)
 13. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 14. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (på oppdrag fra NFR, SD og SVV)
 15. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 16. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 17. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Utdanning og forskning

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 5. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 6. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 7. Basic Chemistry Research in Norway
 8. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 9. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 10. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 11. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 12. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 13. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 14. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 15. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 16. Den nye studiehverdagen
 17. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 18. Economic Research in Norway : An Evaluation
 19. Economic Research in Norway : An Evaluation
 20. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 21. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 22. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 23. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 24. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 25. Evaluation of Norwegian Development Research
 26. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 27. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 28. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 29. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 30. Evaluation of the Humanities in Norway
 31. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 32. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 33. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 34. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 35. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 36. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 37. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 38. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 39. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 40. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 41. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 42. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 43. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 44. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 45. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 46. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 47. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 48. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 49. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 50. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (på oppdrag fra NFR og KD)
 51. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 52. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 53. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 54. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 55. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 56. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 57. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 58. Geography Research in Norway : an Evaluation
 59. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 60. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 61. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 62. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 63. Internasjonalisering
 64. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 65. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 66. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 67. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 68. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 69. Lange spor i helseforskningen
 70. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 71. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 72. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 73. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 74. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 75. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 76. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 77. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 78. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 79. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 80. Norwegian Climate Research : An evaluation
 81. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 82. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 83. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 84. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 85. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 86. Pathways to global impact
 87. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 88. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 89. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 90. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 91. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 92. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 93. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 94. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 95. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 96. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 97. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 98. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 99. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 100. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 101. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 102. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 103. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 104. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 105. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 106. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 107. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 108. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 109. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 110. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 111. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 112. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 113. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 114. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 115. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 116. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 117. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 118. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 119. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 120. Studiefrafall og studiestabilitet
 121. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 122. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 123. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 124. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 125. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 126. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 127. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 128. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)