Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd (NFR)

Grupper på

260 unike evalueringer fordelt på 16 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 2. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 3. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 4. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 5. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 6. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 7. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 10. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 11. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 12. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 13. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen

Helse og omsorg

 1. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 2. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 3. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 4. Brukermedvirkning og psykisk helse
 5. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 6. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 7. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 8. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 9. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 10. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 11. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)
 12. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 13. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 14. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 15. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (på oppdrag fra NFR og HOD)
 16. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 17. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 18. Lange spor i helseforskningen
 19. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 20. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 21. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 22. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 23. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 24. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 25. Psykisk sykes levekår
 26. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 27. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 28. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 29. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 30. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (på oppdrag fra NFR og Helsedirektoratet)

Kommuner og distrikter

 1. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 2. Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION
 3. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 4. Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter
 5. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 6. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 7. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 8. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 9. Landskap, kulturminner og lokal medvirkning
 10. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 11. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 12. Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION
 13. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 14. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 15. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren

Næringsliv

 1. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 2. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 3. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 4. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 5. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 6. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 7. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 8. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 9. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 10. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 11. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 12. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 13. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 14. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 15. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (på oppdrag fra NFR, Innovasjon Norge og KLIF)
 16. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 17. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 18. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 19. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 20. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 21. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 22. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 23. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 24. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 25. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 26. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 27. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 28. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Offentlig forvaltning

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 3. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 4. Evaluering av DEMO 2000
 5. Evaluering av Høykom III (på oppdrag fra NFR og Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 6. Evaluering av REGMODELL (på oppdrag fra NFR og KMD)
 7. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 8. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 9. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 10. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 11. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 12. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 13. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 14. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 15. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 16. Veterinærinstituttet : en evaluering

Transport og kommunikasjon

 1. Bildeling i hovedstadsområdet
 2. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 3. Bruk av reisetid ombord på toget
 4. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 5. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 6. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 7. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 10. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 11. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 12. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (på oppdrag fra NFR og SVV)
 13. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 14. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (på oppdrag fra NFR, SD og SVV)
 15. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 16. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 17. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring

Utdanning og forskning

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon
 5. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 6. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 7. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 8. Basic Chemistry Research in Norway
 9. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 10. Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION
 11. Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme: Sub-report II to the SFF evaluation panel
 12. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 13. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 14. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 15. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 16. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 17. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 18. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 19. Den nye studiehverdagen
 20. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 21. Economic Research in Norway : An Evaluation
 22. Economic Research in Norway : An Evaluation
 23. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 24. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 25. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 26. Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme
 27. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 28. Evaluation of Norwegian Development Research
 29. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 30. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 31. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 32. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 33. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 34. Evaluation of the Humanities in Norway
 35. Evaluation of the national research school scheme
 36. Evaluation of the national research school scheme
 37. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 38. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 39. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 40. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 41. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 42. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Impact Cases  
 43. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 44. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 45. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 46. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 47. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 48. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 49. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 50. Evaluation of UNINETT Sigma2
 51. Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 52. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 53. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 54. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 55. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 56. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 57. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 58. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 59. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 60. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 61. Evaluering av primærnæringsinstituttene: Samfunnseffekter av instituttenes forskning
 62. Evaluering av primærnærinsinstituttene
 63. Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
 64. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 65. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 66. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 67. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 68. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 69. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 70. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 71. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 72. External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL) of the Research council of Norway
 73. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 74. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 75. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (på oppdrag fra NFR og KD)
 76. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 77. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 78. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 79. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 80. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 81. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 82. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 83. Geography Research in Norway : an Evaluation
 84. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 85. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 86. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 87. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 88. Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system: Sub-report I to the SFF evaluation panel
 89. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 90. Internasjonalisering
 91. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 92. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 93. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 94. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 95. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 96. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 97. Lange spor i helseforskningen
 98. Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014
 99. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 100. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 101. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 102. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 103. Midtveisevaluering BALANSE : For perioden 2013-2017
 104. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 105. Midway evaluation of 17 centres for research-based innovation (SFI-III)
 106. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 107. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 108. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 109. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 110. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 111. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 112. Norwegian Climate Research : An evaluation
 113. Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries : A mapping conducted as a part of the study on Raising the ambitionlevel in Norwegian research and innovation policy
 114. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 115. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 116. Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION
 117. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 118. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 119. Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge: Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet
 120. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 121. Pathways to global impact
 122. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 123. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 124. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 125. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 126. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 127. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 128. Raising the ambition level in Norwegian innovation policy
 129. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 130. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 131. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 132. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 133. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 134. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 135. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 136. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 137. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 138. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 139. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 140. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 141. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 142. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 143. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 144. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 145. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 146. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 147. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 148. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013
 149. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 150. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 151. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 152. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017
 153. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 154. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 155. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 156. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 157. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 158. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 159. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 160. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor
 161. Studiefrafall og studiestabilitet
 162. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 163. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 164. Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge: Eksempler på samfunnseffekter
 165. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 166. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 167. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 168. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 169. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 170. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)