Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet (KD)

Grupper på

77 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 1 fra forløpere).

Familie og oppvekst

 1. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 2. Full dekning, også av førskolelærere?
 3. Førskolelærere og barnehageansatte
 4. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 5. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 6. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 7. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 8. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 9. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 10. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 11. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 12. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 13. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis
 14. Å sende en bekymringsmelding - eller la det være? : en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern

Helse og omsorg

 1. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 2. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 3. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (på oppdrag fra HOD og KD)
 4. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (på oppdrag fra HOD og KD)
 5. Full dekning, også av førskolelærere?
 6. Førskolelærere og barnehageansatte
 7. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 8. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 9. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 10. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 11. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 12. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 13. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis

Utdanning og forskning

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (på oppdrag fra KD og NHD)
 3. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (på oppdrag fra KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 4. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 5. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 6. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 7. Dimensjonering av fagopplæringen
 8. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 9. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 10. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 11. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 12. Evaluering av ANSA
 13. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (på oppdrag fra ASD og KD)
 14. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 15. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 16. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 17. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 18. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 19. Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO
 20. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 21. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 22. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 23. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 24. Evaluering av Norgesuniversitetet
 25. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 26. Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011
 27. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 28. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 29. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 30. Evalueringsrapport : "tvillingskolemodellen"
 31. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (på oppdrag fra NFR og KD)
 32. Frafall i videregående opplæring : betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke
 33. Full dekning, også av førskolelærere?
 34. Førskolelærere og barnehageansatte
 35. Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene
 36. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 37. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 38. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 39. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 40. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 41. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 42. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 43. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 44. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 45. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 46. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 47. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 48. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 49. Kvalitet og innhold i norske barnehager : en kunnskapsoversikt
 50. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (på oppdrag fra KD og FIN)
 51. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 52. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 53. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 54. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 55. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 56. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 57. Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede
 58. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 59. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 60. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (på oppdrag fra ASD og KD)
 61. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 62. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 63. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 64. Studenters levekår 2005
 65. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 66. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 67. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 68. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 69. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis
 70. Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)