Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet

Grupper på

118 unike evalueringer fordelt på 5 sektorer (inkludert undersektorer).

Familie og oppvekst

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 3. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 4. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 5. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 6. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 7. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 8. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015

Helse og omsorg

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 3. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Utdanning og forskning

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 5. Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
 6. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 7. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 8. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 9. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 10. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 11. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 12. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 13. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 14. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 15. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 16. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 17. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 18. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 19. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 20. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 21. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 22. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 23. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 24. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 25. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 26. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 27. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 28. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 29. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 30. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 31. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 32. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 33. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 34. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 35. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 36. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 37. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 38. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 39. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 40. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 41. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 42. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 43. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 44. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 45. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 46. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 47. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 48. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 49. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 50. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 51. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 52. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 53. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 54. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 55. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 56. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 57. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 58. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 59. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 60. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 61. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 62. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 63. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 64. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 65. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 66. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 67. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 68. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 69. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 70. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 71. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 72. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 73. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 74. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 75. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 76. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 77. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 78. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 79. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 80. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 81. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 82. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 83. Kvalitet i familiebarnehager
 84. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 85. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 86. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 87. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 88. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 89. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 90. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 91. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 92. Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17
 93. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 94. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 95. Omdømmeundersøkelse 2017
 96. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 97. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 98. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 99. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 100. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 101. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 102. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 103. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 104. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 105. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 106. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 107. Spørsmål til Barnehage-Norge 2017
 108. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 109. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 110. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 111. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 112. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 113. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 114. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 115. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 116. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
 117. Utbytte av videreutdanning : deltakerundersøkelsen 2011 : utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet
 118. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)