Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Grupper på

56 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 3 fra forløpere).

Arbeid og velferd

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 3. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 4. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 5. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 6. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 7. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 8. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 9. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 10. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 11. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 12. Evaluering av Arbeidstilsynet
 13. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (på oppdrag fra KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Evaluering av grunnstønadsordningen
 15. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 16. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 17. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 18. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 19. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 20. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 21. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 22. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 23. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 24. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 25. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 26. Innvandrere og attføring
 27. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 28. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 29. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 30. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 31. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 32. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 33. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 34. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 35. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 36. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 37. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 38. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 39. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 40. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 41. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 42. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 43. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 44. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 45. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Innvandring og inkludering

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 3. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 6. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 7. Innvandrere og attføring
 8. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 9. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 10. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 11. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 12. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke

Offentlig forvaltning

 1. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 2. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 3. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 4. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 5. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 6. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 7. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 8. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)