Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Grupper på

227 unike evalueringer fordelt på 14 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 17 fra forløpere).

Arbeid og velferd

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 4. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 5. 800Gjeld
 6. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 7. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 8. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 9. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 10. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 11. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 12. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 13. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 14. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 17. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 18. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 19. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 20. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 21. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 22. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 23. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 24. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 25. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 26. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 27. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 28. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 29. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 30. Effekter av tiltak på sykefravær (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 31. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 32. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 33. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 34. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (på oppdrag fra NAV og JD)
 36. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 37. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 38. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 39. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 40. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 41. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 42. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 43. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 44. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 45. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 46. Evaluering av "Gult kort" (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 47. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 48. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 49. Evaluering av arbeidsgivers rolle i sykefraværsoppfølgingen : sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 50. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 51. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 52. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 53. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 54. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 55. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 56. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 57. Evaluering av iBedrift Nordland
 58. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 59. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 60. Evaluering av mangfoldsløftet
 61. Evaluering av nettverksguide Telemark (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 62. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 63. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 64. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 65. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 66. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 67. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 68. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 69. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 70. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 71. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 72. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 73. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 74. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 75. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 76. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 77. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 78. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 79. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 80. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 81. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 82. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 83. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 84. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 85. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 86. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 87. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 88. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 89. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 90. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 91. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 92. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 93. Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb
 94. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 95. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 96. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 97. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 98. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 99. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 100. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 101. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 102. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 103. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 104. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 105. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 106. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 107. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 108. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 109. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 110. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 111. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 112. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 113. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 114. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 115. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 116. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 117. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 118. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 119. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 120. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 121. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 122. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 123. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?
 124. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 125. Jeg Kan : teater som metode
 126. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 127. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 128. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 129. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 130. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 131. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 132. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 133. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 134. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 135. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 136. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 137. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 138. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 139. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 140. Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb
 141. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 142. Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn
 143. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 144. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 145. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 146. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 147. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 148. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 149. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 150. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 151. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 152. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 153. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 154. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 155. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 156. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 157. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 158. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 159. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 160. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 161. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 162. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 163. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 164. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 165. Pilotstudie: Veien mot uførepensjon : Kartlegging av gjennomførbarhet til planlagt kvalitativ intervjustudie. Målgruppe: nylig uføretrygdede under 40 år.
 166. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 167. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 168. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær
 169. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 170. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 171. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 172. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 173. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 174. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 175. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 176. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 177. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 178. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 179. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 180. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 181. Russ-prosjektet : verktøykasse (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 182. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 183. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 184. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 185. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 186. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 187. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 188. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 189. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 190. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 191. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 192. Sluttrapport for FNS-prosjekt
 193. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 194. Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"
 195. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 196. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 197. Supported Employment i Norden
 198. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 199. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.
 200. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 201. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 202. Tilrettelegging i arbeidslivet
 203. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 204. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 205. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 206. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 207. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
 208. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 209. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 210. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 211. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 212. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 213. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 214. Unge funksjonshemmede i møte med NAV : ett år med arbeidsavklaring
 215. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 216. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 217. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 218. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 219. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 220. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 221. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (på oppdrag fra NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 222. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
 223. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 224. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 225. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt
 226. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Helse og omsorg

 1. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 2. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 3. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 4. Evaluering av nettverksguide Telemark (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 5. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 6. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 7. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 8. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 9. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 10. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 11. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 12. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 13. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 14. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 15. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 16. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 17. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (på oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet)
 18. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 19. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 20. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 21. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 22. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 23. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Innvandring og inkludering

 1. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 2. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 3. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 4. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 5. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 6. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 7. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 8. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 9. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 10. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 11. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 12. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 13. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 14. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 15. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 16. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 17. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)