Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Grupper på

26 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 2 fra forløpere).

Helse og omsorg

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. Botilbud til mennesker med demens
 3. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 4. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
 5. Evaluering : Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010
 6. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 7. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 8. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 9. Evaluering av nytt refusjonsvilkår for blodtrykksbehandling (tiazidregelen)
 10. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 11. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 12. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (på oppdrag fra HOD og KD)
 13. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (på oppdrag fra HOD og KD)
 14. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 15. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (på oppdrag fra NFR og HOD)
 16. Kjønnslemlestelse i Norge (på oppdrag fra BLD og HOD)
 17. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 18. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 19. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 20. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 21. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 22. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
 23. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 : en prosessevaluering : sluttrapport.
 24. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)