Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Grupper på

116 unike evalueringer fordelt på 14 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 56 fra forløpere).

Arbeid og velferd

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 3. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 4. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 5. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 6. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 7. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 8. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 9. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 10. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 11. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 12. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 13. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 14. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 15. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 16. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 17. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 18. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 19. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 20. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 21. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 22. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 23. Evaluering av Arbeidstilsynet
 24. Evaluering av Arbeidstilsynet
 25. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 26. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (på oppdrag fra ASD og KD)
 27. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (på oppdrag fra KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 28. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 29. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 30. Evaluering av grunnstønadsordningen
 31. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 32. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 33. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 34. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 35. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 36. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 37. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 38. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 39. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 40. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 41. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 42. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 43. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 44. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 45. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 46. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 47. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 48. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 49. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 50. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 51. Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering
 52. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 53. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 54. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 55. Innvandrere og attføring
 56. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 57. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 58. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 59. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 60. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 61. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 62. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 63. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 64. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 65. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 66. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 67. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 68. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 69. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 70. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 71. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 72. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem
 73. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 74. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 75. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 76. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 77. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (på oppdrag fra ASD og KD)
 78. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 79. Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering
 80. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 81. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 82. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 83. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 84. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 85. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 86. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 87. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 88. Til renholdets pris
 89. Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land
 90. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 91. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 92. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 93. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 94. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 95. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 96. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 97. Utleie av arbeidskraft 2011
 98. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 99. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 100. Velferdsturisme fra EØS-landene
 101. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 102. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 103. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 104. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang
 105. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang
 106. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Helse og omsorg

 1. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 2. Evaluering av grunnstønadsordningen
 3. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 4. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 5. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 7. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 8. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 9. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 10. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 11. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 12. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 13. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 14. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang

Innvandring og inkludering

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 3. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 6. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 7. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 8. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 9. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 10. Innvandrere og attføring
 11. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 12. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 15. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 16. Velferdsturisme fra EØS-landene

Offentlig forvaltning

 1. Evaluering av Arbeidstilsynet
 2. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (på oppdrag fra ASD og KD)
 3. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 6. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 7. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 8. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 9. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 10. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 11. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 12. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 14. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 15. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)