Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Grupper på

109 unike evalueringer fordelt på 14 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 56 fra forløpere).

Arbeid og velferd

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 3. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 4. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 5. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 6. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 7. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 8. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 9. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 10. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 11. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 12. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 13. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 14. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 15. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 16. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 17. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 18. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 19. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 20. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 21. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 22. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 23. Evaluering av Arbeidstilsynet
 24. Evaluering av Arbeidstilsynet
 25. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 26. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (på oppdrag fra ASD og KD)
 27. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (på oppdrag fra KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 28. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 29. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 30. Evaluering av grunnstønadsordningen
 31. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 32. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 33. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 34. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 35. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 36. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 37. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 38. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 39. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 40. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 41. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 42. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 43. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 44. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 45. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 46. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 47. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 48. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 49. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 50. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 51. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 52. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 53. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 54. Innvandrere og attføring
 55. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 56. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 57. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 58. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 59. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 60. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 61. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 62. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 63. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 64. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 65. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 66. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 67. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 68. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 69. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 70. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 71. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 72. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 73. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 74. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 75. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (på oppdrag fra ASD og KD)
 76. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 77. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 78. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 79. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 80. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 81. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 82. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 83. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 84. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 85. Til renholdets pris
 86. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 87. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 88. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 89. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 90. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 91. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 92. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 93. Utleie av arbeidskraft 2011
 94. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet
 95. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 96. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 97. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
 98. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Helse og omsorg

 1. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 2. Evaluering av grunnstønadsordningen
 3. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 4. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 5. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 7. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 8. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 9. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 10. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 11. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 12. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid

Innvandring og inkludering

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 3. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 6. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 7. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 8. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 9. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 10. Innvandrere og attføring
 11. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 12. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 15. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke

Offentlig forvaltning

 1. Evaluering av Arbeidstilsynet
 2. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (på oppdrag fra ASD og KD)
 3. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 4. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 5. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 6. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 7. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 8. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 9. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 10. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 11. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 12. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 13. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 14. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke

Arbeids- og sosialdepartementets underordnede virksomheter med evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)