Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Grupper på

35 unike evalueringer fordelt på 3 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)

Miljø

 1. Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn
 2. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 3. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 4. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 5. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 6. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 7. Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper
 8. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 9. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 10. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)
 11. Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter
 12. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 13. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 14. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 15. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 16. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 17. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 18. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (på oppdrag fra DN og Miljødirektoratet)
 19. Mainstreaming biodiversity and ecosystem services – Norwegian and European experiences
 20. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (på oppdrag fra Miljødirektoratet og KLIF)
 21. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 22. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 23. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 24. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 25. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 26. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 27. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 28. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 29. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 30. Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring : oppskrift til renere luft i din kommune
 31. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 32. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 33. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 34. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 35. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)