Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Grupper på

28 unike evalueringer fordelt på 2 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)

Miljø

 1. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 2. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 3. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 4. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 5. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 6. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)
 7. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 8. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 9. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 10. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 11. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 12. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 13. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (på oppdrag fra DN og Miljødirektoratet)
 14. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (på oppdrag fra Miljødirektoratet og KLIF)
 15. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 16. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 17. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 18. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 19. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 20. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 21. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 22. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 23. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 24. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 25. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 26. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 27. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 28. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)