Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Grupper på

29 unike evalueringer fordelt på 2 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)

Miljø

 1. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 2. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 3. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 4. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 5. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 6. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)
 7. Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter
 8. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 9. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 10. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 11. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 12. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 13. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 14. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (på oppdrag fra DN og Miljødirektoratet)
 15. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (på oppdrag fra Miljødirektoratet og KLIF)
 16. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 17. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 18. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 19. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 20. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 21. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 22. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 23. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 24. Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall : vurdering
 25. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 26. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 27. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 28. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 29. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)