Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Grupper på

21 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet
  2. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
  3. Evaluering av Fiskeridirektoratet
  4. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
  5. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
  6. Evaluering av Norges sjømatråd
  7. Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen : en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser : rapport
  8. Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien
  9. Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen
  10. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementets underordnede virksomheter med evalueringer

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)