Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

Grupper på

22 unike evalueringer fordelt på 7 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven : rapport
 2. Blåskjelloffensiven 2008 : sluttrapport
 3. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (på oppdrag fra FKD, NHD og FIN)
 4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (på oppdrag fra FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 5. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 6. Evaluering av forvaltning av kongekrabbe
 7. Evaluering av leveringsplikten
 8. Evaluering av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)
 9. Fiske i sør : en situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak
 10. Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet : tildelingsrunde 2009
 11. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 12. MAREANO-programmet
 13. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 14. Produksjonsreguleringer i havbruk : tilleggsutredning : rullerende gjennomsnittlig MTB
 15. Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering
 16. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 17. Stø på havet : Evaluering av Havforskningsinstituttet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)